Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποφασισμένη να μην επιτρέψει την πορεία για το Πολυτεχνείο δηλώνει η κυβέρνηση δια του Χρυσοχοΐδη

Σε μια προ­κλη­τι­κή επί­δει­ξη αυταρ­χι­σμού και εμφα­νή την προ­σπά­θεια ενερ­γο­ποί­η­σης εξαρ­τη­μέ­νων αντα­να­κλα­στι­κών, ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Μιχά­λης Χρυ­σο­χο­ΐ­δης δήλω­σε ότι πορεία για το Πολυ­τε­χνείο δεν θα γίνει.

«Δεν θα υπάρ­ξουν εξαι­ρέ­σεις, κανείς δεν έχει περισ­σό­τε­ρα δικαιώ­μα­τα από κάθε πολί­τη που δεν έκα­νε Πάσχα ή 25η Μαρ­τί­ου» σημεί­ω­σε. Όπως τόνι­σε, «απα­γο­ρεύ­ε­ται φέτος η πορεία, η αστυ­νο­μία θα εφαρ­μό­σει τον νόμο απα­ρέ­γκλι­τα παντού», ενώ απηύ­θυ­νε έκκλη­ση σε κόμ­μα­τα, συλ­λο­γι­κό­τη­τες και πολί­τες, τονί­ζο­ντας πως «δεν απει­λού­νται δικαιώ­μα­τα, δεν υπάρ­χουν σχέ­δια κατά της ελεύ­θε­ρης έκφρα­σης και της Δημοκρατίας».

Όπως υπο­γράμ­μι­σε ο κ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης, «δεν θα γίνει πορεία για το Πολυ­τε­χνείο. Όπως δεν έγι­νε παρέ­λα­ση για την28η Οκτω­βρί­ου, για την 25η Μαρ­τί­ου. Όπως δεν έγι­νε περι­φο­ρά Επι­τα­φί­ου, δεν έγι­νε Ανά­στα­ση, δεν γιορ­τά­σθη­κε Πάσχα. Σε όλες αυτές τις εθνι­κές ή καθο­λι­κές στιγ­μές γιορ­τής κάνα­με πίσω».

Στο­χο­ποί­η­σε ευθέ­ως τις δια­δη­λώ­σεις υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι «οι δρό­μοι και οι δια­δη­λώ­σεις κου­βα­λά­νε ιό και γεν­νά­νε αρρώ­στια» σε μια προ­σπά­θεια να ενο­χο­ποι­ή­σει το λαό και τις διεκ­δι­κή­σεις του. Έφτα­σε στο σημείο τις εορ­τα­στι­κές εκδη­λώ­σεις για το Πολυ­τε­χνείο να τις απο­κα­λέ­σει «παρα­στά­σεις» ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι «δεν είναι ώρα για παρα­στά­σεις με μικρο­κομ­μα­τι­κά οφέ­λη, βάζο­ντας σε κίν­δυ­νο ζωές». Κατέ­δει­ξε ότι η κυβέρ­νη­ση ανα­ζη­τά προ­σχή­μα­τα για να ξεμπερ­δέ­ψει με το γνή­σιο αντι­ϊ­μπε­ρια­λι­στι­κό περιε­χό­με­νο του γιορ­τα­σμού και της πορεί­ας. Άλλω­στε γνω­ρί­ζει και η συγκέ­ντρω­ση της Πρω­το­μα­γιάς στο Σύνταγ­μα το απέ­δει­ξε, ότι ο γιορ­τα­σμός του Πολυ­τε­χνεί­ου μπο­ρεί να γίνει με όλα τα απα­ραί­τη­τα υγειο­νο­μι­κά μέτρα.

Εργα­τι­κά Κέντρα, Ομο­σπον­δί­ες, Σωμα­τεία, φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι, αντι­στα­σια­κές οργα­νώ­σεις και μαζι­κοί φορείς, που προ­ε­τοι­μά­ζουν τη συμ­με­το­χή τους στην αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πορεία του Πολυ­τε­χνεί­ου, ξεκα­θα­ρί­ζουν εδώ και μέρες ότι αυτή θα γίνει τηρώ­ντας όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα προ­στα­σί­ας: Μάσκες, απο­στά­σεις, αντι­ση­πτι­κά και ό,τι άλλο απαιτηθεί.

Δια­μη­νύ­ουν στην κυβέρ­νη­ση ότι οι όποιες μεθο­δεύ­σεις να εμπο­δι­στεί η αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πορεία στην πρε­σβεία, τάχα στο όνο­μα της παν­δη­μί­ας, θα πέσουν στο κενό. Άλλω­στε, το οργα­νω­μέ­νο εργα­τι­κό κίνη­μα έχει δεί­ξει στην πρά­ξη ότι έχει την ικα­νό­τη­τα να οργα­νώ­νει την πάλη, τηρώ­ντας ταυ­τό­χρο­να τα μέτρα προ­στα­σί­ας για τη ζωή και την υγεία του λαού.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο