Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου: Το αμείλικτο ΓΙΑΤΙ της Μάγδας Φύσσα — «Τους θεωρούν δικούς τους ανθρώπους;»

Ένα αμεί­λι­κτο ΓΙΑΤΙ δια­τύ­πω­σε η Μάγδα Φύσ­σα σχο­λιά­ζο­ντας την απο­φυ­λά­κι­ση του ναζί Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου που κατα­δι­κά­στη­κε ως αρχη­γός της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, υπεύ­θυ­νη για σωρεία εγκλη­μά­των. «Τους θεω­ρούν δικούς τους ανθρώ­πους;» και τους απο­φυ­λα­κί­ζουν «ενώ άλλοι αντί­θε­τα που έχου­νε κάνει λιγό­τε­ρα από αυτούς έχουν εκτί­σει την ποι­νή τους και με τα παραπάνω»;

Σχο­λιά­ζο­ντας την από­φα­ση η Μάγδα Φύσ­σα, στην ΕΡΤ, είπε ότι έμα­θε για την από­φα­ση αυτή από ενη­μέ­ρω­ση του δικη­γό­ρου της, το μεση­μέ­ρι της Μ. Πέμ­πτης (2/5), σημειώ­νο­ντας ότι η ίδια δεν περί­με­νε μια τέτοια εξέλιξη.Η Μάγδα Φύσ­σα δήλω­σε: «Ήδη έχει βγει μία ανα­κοί­νω­ση, από κει και πέρα περι­μέ­νου­με, δεν είναι στο χέρι το δικό μας είναι να κάνου­με τι; Τι μπο­ρού­με να κάνου­με; Εκεί ποντά­ρουν λοιπόν».

«Υπο­τί­θε­ται ότι ήταν μέσα στη φυλα­κή. Η αντί­δρα­ση ήταν όλα τα συναι­σθή­μα­τα μαζί που μπο­ρεί να έχει ένας άνθρω­πος που νιώ­θει τόσο πολύ αδι­κη­μέ­νος και για άλλη μια φορά να τον πατά­νε με αυτό τον τρό­πο, το ίδιο το παι­δί να το ξανα­μα­χαι­ρώ­νουν»,τόνι­σε και πρόσθεσε:

 «Δεν είχα καμία τέτοια αίσθη­ση ότι μπο­ρεί να οδη­γη­θού­με σε ένα τέτοιο βού­λευ­μα, για­τί πίστευα ότι η από­φα­ση του 2020, που δικαί­ω­σε όλο τον κόσμο και εμάς ταυ­τό­χρο­να, ότι θα εκτί­σουν την ποι­νή τους μέχρι να τελειώ­σει το Εφε­τείο, όταν το Εφε­τείο βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη και αυτή τη στιγ­μή είμα­στε έχου­με μπρο­στά μας του­λά­χι­στον ένα χρό­νο, φυσι­κά και δεν περί­με­να κάτι τέτοιο.

»Αυτό που θα ήθε­λα να πω, αυτό που θα ήθε­λα να πω είναι ότι οι δικα­στι­κοί λοι­πόν που τα έβγα­λαν έξω, γι’ αυτούς δεν είναι επι­κίν­δυ­νος ούτε αυτός, ούτε κανέ­νας από αυτούς για τους συγκεκριμένους.

»Για­τί δεν είναι αυτοί που χάσα­νε τα παι­διά τους. Δεν είχαν ούτε τους πολυ­τραυ­μα­τί­ες που είχα­με με τους Αιγύ­πτιους, ούτε με την ανθρω­πο­κτο­νία του Παύ­λου, ούτε τίποτα.

»Εμείς είμα­στε αυτοί που την έχου­με πλη­ρώ­σει, που έχου­με πλη­ρώ­σει όλο αυτό και αυτή τη στιγ­μή τους βγά­λαν έξω. Λοι­πόν, τους βγά­λα­νε έξω για­τί δεν θεω­ρούν ότι είναι επικίνδυνοι.

»Όμως θα ήθε­λα μία μέρα να έρθουν στο δικα­στή­ριο να τους δουν ότι δεν έχουν αλλά­ξει καθό­λου, μα καθό­λου δεν έχουν μετα­νο­ή­σει για τίπο­τε. Ίσα ίσα, αντι­θέ­τως που υπε­ρα­σπί­ζο­νται αυτά που κάνα­νε όλα».

«Δεν με καθησυχάζει η άσκηση έφεσης»

Σχο­λιά­ζο­ντας αν την καθη­συ­χά­ζει ότι ανα­μέ­νε­ται να ασκη­θεί έφε­ση στο βού­λευ­μα αυτό, απά­ντη­σε: «Όχι, καθό­λου. Το ότι μέχρι να ασκη­θεί έφε­ση, μέχρι λοι­πόν να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί όλο αυτό, θα είναι του­λά­χι­στον ένα δίμη­νο τρί­μη­νο θα περάσει.

Ωστό­σο, ας μας πουν οι δικα­στι­κοί, αυτοί που τον έβγα­λαν έξω, από πού θα φύγει να πάει, για­τί στο Δομο­κό δεν πρέ­πει να είναι λογι­κά. Στη φυλα­κή, δεν έχει κάτι, νοση­λευό­ταν ωραία και από το κέντρο απο­κα­τά­στα­σης να πάει στο σπί­τι του;

Για­τί μόνο φυλα­κή δεν έχει κάνει ο Μιχα­λο­λιά­κος. Το θέμα είναι ότι δικα­στι­κοί απο­φα­σί­ζουν και βγά­ζουν εγκλη­μα­τί­ες έξω. Για­τί τους το κάνουν αυτό;

Θα ήθε­λα κάποια στιγ­μή να μου το εξη­γή­σουν αυτό. Για ποιο λόγο το Μιχα­λο­λιά­κο έξω και άλλοι αντί­θε­τα που έχου­νε κάνει λιγό­τε­ρα από αυτούς έχουν εκτί­σει την ποι­νή τους και με τα παρα­πά­νω μάλιστα.

Αυτοί λοι­πόν για­τί; Για­τί τους θεω­ρούν δικούς τους ανθρώπους;

Δεν υπάρ­χει περί­πτω­ση να τη βρού­με την ηρε­μία εμείς. Εμείς τη χάσα­με μια και καλή. Την ηρε­μία την έχουν εκεί­νοι. Θα κάνει και Πάσχα ο άνθρω­πος στο σπί­τι του. Μια χαρά, εντά­ξει, αυτό σκε­φτή­κα­με μάλι­στα να το κάνει Πάσχα σπί­τι του».

 

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο