Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποφυλακίζεται ο κλέφτης του πίνακα του Picasso από την Εθνική Πινακοθήκη

Απο­φυ­λα­κί­ζε­ται μετά από ένα χρό­νο προ­σω­ρι­νής κρά­τη­σης, ο 49χρονος άνδρας που κατη­γο­ρεί­ται ότι έκλε­ψε τον αμύ­θη­της αξί­ας πίνα­κα του Pablo Picasso από την Εθνι­κή Πινακοθήκη.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο 6ος Τακτι­κός Ανα­κρι­τής, Αθα­νά­σιος Μαρ­νέ­ρης, έκα­νε δεκτή την αίτη­ση απο­φυ­λά­κι­σης που υπέ­βα­λε, διά των συνη­γό­ρων του, Σάκη Κεχα­γιό­γλου και Γεωρ­γί­ου Δρύλ­λη και διέ­τα­ξε την απο­φυ­λά­κι­ση του με ηλε­κτρο­νι­κή επι­τή­ρη­ση, χωρίς την επι­βο­λή άλλων περιο­ρι­στι­κών όρων.

Η υπό­θε­ση βρί­σκε­ται στο στά­διο της ανά­κρι­σης και θα ακο­λου­θή­σει βού­λευ­μα του Συμ­βου­λί­ου Πλημ­με­λειο­δι­κών της Αθή­νας, για το αν θα παρα­πεμ­φθεί ο εν λόγω κατη­γο­ρού­με­νος σε δίκη.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο