Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποφυλακίζεται ο ναζί Μιχάλης Αρβανίτης

Απο­φυ­λα­κί­ζε­ται άμε­σα ο ναζί  Μιχά­λης Αρβα­νί­της. Με από­φα­ση του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Ανα­στο­λών απο­φυ­λα­κί­ζε­ται ο πρώ­ην βου­λευ­τής της Χρυ­σής Αυγής, ο οποί­ος είχε συλ­λη­φθεί το καλο­καί­ρι για παρα­βί­α­ση των περιο­ρι­στι­κών όρων που του είχε επι­βά­λει το Τρι­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των, μετά την κατα­δί­κη του σε κάθειρ­ξη πέντε ετών (μέχρι τότε παρέ­μει­νε εκτός φυλα­κής με την επι­βο­λή όρων) για έντα­ξη στην εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση.

Το δικα­στή­ριο του επέ­βα­λε τους περιο­ρι­στι­κούς όρους της απα­γό­ρευ­σης εξό­δου από τη χώρα και της εμφά­νι­σης μία φορά το μήνα σε ΑΤ.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι ο  Μιχά­λης Αρβα­νί­της που κρα­τού­νταν στις φυλα­κές Δομο­κού, δεν είναι ο μόνος ναζί που απο­φυ­λα­κί­ζε­ται. Έχουν απο­φυ­λα­κι­στεί ήδη, ο ναζί Γ. Τσα­κα­νί­κας, επι­κε­φα­λής του τάγ­μα­τος εφό­δου της Νίκαιας και ο χρυ­σαυ­γί­της Νίκος Παπα­βαι­λεί­ου.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο