Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποφυλακίζονται 20 Κροάτες από τα αιματηρά επεισόδια στη Ν. Φιλαδέλφεια

Την πύλη εξό­δου των φυλα­κών ανα­μέ­νε­ται να περά­σουν άμε­σα 20 Κρο­ά­τες οπα­δοί της Ντι­να­μό Ζάγκρεμπ, οι οποί­οι προ­φυ­λα­κί­στη­καν τον περα­σμέ­νο Αύγου­στο μετά τα επει­σό­δια έξω από το ΟΠΑΠ Αρέ­να στη Νέα Φιλα­δέλ­φεια, με κατά­λη­ξη τον θανά­σι­μο τραυ­μα­τι­σμό του φιλά­θλου της ΑΕΚ Μιχά­λη Κατσούρη.

Με δια­τά­ξεις των αρμό­διων ανα­κρι­τών που χει­ρί­ζο­νται την υπό­θε­ση των άγριων επει­σο­δί­ων, τα οποία έλα­βαν χώρα έξω από το γήπε­δο της ΑΕΚ, γίνο­νται δεκτές οι αιτή­σεις απο­φυ­λά­κι­σης 20 εκ των 105 κατηγορουμένων.

Σε αντι­κα­τά­στα­ση της προ­σω­ρι­νής κρά­τη­σης των αλλο­δα­πών κατη­γο­ρου­μέ­νων, οι ανα­κρι­τι­κές Αρχές ορί­ζουν την επι­βο­λή του περιο­ρι­στι­κού όρου της απα­γό­ρευ­σης εισό­δου στην Ελλά­δα με σκο­πό την παρα­κο­λού­θη­ση αθλη­τι­κών αγώ­νων. Παράλ­λη­λα, ορί­ζε­ται και η κατα­βο­λή χρη­μα­τι­κής εγγύ­η­σης 1.000 ευρώ για κάθε κατηγορούμενο.

Συνο­λι­κά, αιτή­σεις για την άρση της προ­σω­ρι­νής κρά­τη­σης έχουν υπο­βάλ­λει 95 Κρο­ά­τες κατη­γο­ρού­με­νοι. Έτσι, εντός της ημέ­ρας ανα­μέ­νε­ται να κρι­θούν και άλλες αιτήσεις.

Πριν από λίγες ημέ­ρες όλοι οι κατη­γο­ρού­με­νοι απο­λο­γή­θη­καν συμπλη­ρω­μα­τι­κά στους ανα­κρι­τές, καθώς τους απο­δό­θη­κε η επι­πλέ­ον κατη­γο­ρία της συμπλο­κής με θανα­τη­φό­ρο απο­τέ­λε­σμα, αρνού­με­νοι όσα τους αποδίδονται.

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο