Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποφυλακίστηκε ο Δ. Λιγνάδης — Παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών

Εκτός φυλα­κής, μετά την κατα­βο­λή του ποσού των 30.000 ευρώ που είχε ορι­στεί ως εγγύ­η­ση, βρέ­θη­κε σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι ο Δημή­τρης Λιγνά­δης που χθες κατα­δι­κά­στη­κε σε 12 χρό­νια φυλά­κι­σης για δύο βια­σμούς, αλλά το δικα­στή­ριο απο­φά­σι­σε την ανα­στο­λή εκτέ­λε­σης της ποι­νής μέχρι να γίνει η δίκη σε δεύ­τε­ρο βαθμό. 

Η εξέ­λι­ξη αυτή προ­κά­λε­σε αντιδράσεις.

Με επεί­γου­σα παραγ­γε­λία της, η προϊ­στα­μέ­νη της Εισαγ­γε­λί­ας Εφε­τών Αθη­νών Μαρία Γκα­νέ ζήτη­σε να της δια­βι­βα­στούν άμε­σα τα πρα­κτι­κά και η χθε­σι­νή από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου για τον Δημή­τρη Λιγνά­δη προ­κει­μέ­νου να μελε­τη­θεί το ενδε­χό­με­νο άσκη­σης έφεσης.

Δηλώσεις Λιγνάδη

Σε δηλώ­σεις του στα μέσα ενη­μέ­ρω­σης έξω από τις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού, ο ηθο­ποιός και σκη­νο­θέ­της ανέ­φε­ρε : «Ποτέ δεν πίστευα ότι η Ελλη­νι­κη Δικαιο­σύ­νη θα παρα­συρ­θεί – όπως και δεν παρα­σύρ­θη­κε – για όλες αυτές τις κατη­γο­ρί­ες που αντι­με­τώ­πι­σα, όπως ίσως να παρα­σύρ­θη­κε ένα μεγά­λο μέρος της κοινωνίας».

Πρό­σθε­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Ενά­μι­σι χρό­νο – ας μου επι­τρα­πεί η έκφρα­ση – παί­ζα­νε μόνοι τους μπά­λα. Δικαιού­μαι να αρχί­σω να μιλάω και εγώ».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο