Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του 1964 αποκαλύπτουν σχέδιο πυρηνικής επίθεσης των ΗΠΑ ενάντια σε ΕΣΣΔ και Κίνα

Την κατα­στρο­φή, μέσω της χρή­σης ατο­μι­κής βόμ­βας, των υπο­δο­μών και ενός μεγά­λου μέρους του πλη­θυ­σμού της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης αλλά και της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας της Κίνας φαί­νε­ται πως είχε σχε­διά­σει το αμε­ρι­κα­νι­κό υπουρ­γείο άμυ­νας τη δεκα­ε­τία του 1960, σύμ­φω­να με απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμέ­να έγγρα­φα που είδαν πρό­σφα­τα το φως της δημοσιότητας.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σχε­τι­κή έρευ­να του Τμή­μα­τος Αρχεί­ων Εθνι­κής Ασφά­λειας του Πανε­πι­στη­μί­ου George Washington απο­κά­λυ­ψε σχέ­διο του Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου Στρα­τού των ΗΠΑ, το έτος 1964, όπου εξε­τά­ζο­νταν ανα­λυ­τι­κά η πιθα­νό­τη­τα ενός πυρη­νι­κού χτυ­πή­μα­τος των ΗΠΑ ενά­ντια σε ΕΣΣΔ και Κίνα με σκο­πό τη μετα­τρο­πή τους σε «μη βιώ­σι­μες χώρες». Σύμ­φω­να με το αμε­ρι­κα­νι­κό σχέ­διο, που συντά­χθη­κε δύο χρό­νια μετά την Κρί­ση των Πυραύ­λων στην Κού­βα, ανώ­τα­τοι αξιω­μα­τού­χοι στις ΗΠΑ εξέ­τα­ζαν το ενδε­χό­με­νο ξαφ­νι­κού, «προ­λη­πτι­κού» πυρη­νι­κού χτυ­πή­μα­τος σε σοβιε­τι­κό έδα­φος και ιδιαί­τε­ρα σε βιο­μη­χα­νι­κές περιοχές. 

Όπως ανα­φέ­ρουν τα απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμέ­να έγγρα­φα, οι ΗΠΑ υπο­λό­γι­ζαν στην κατα­στρο­φή του 70% περί­που της βιο­μη­χα­νι­κής υπο­δο­μής της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης ενώ, αντί­στοι­χα, στο στό­χα­στρο του σχε­δί­ου βρί­σκο­νταν 30 μεγά­λες πόλεις της Κίνας. Η επί­θε­ση θα στό­χευε στην εξα­φά­νι­ση του μεγα­λύ­τε­ρου μέρους του κινε­ζι­κού πλη­θυ­σμού που ζού­σε στα μεγά­λα αστι­κά κέντρα. 

Σύμ­φω­να με υπο­λο­γι­σμούς του πεντα­γώ­νου το 1961, ένα πυρη­νι­κό χτύ­πη­μα εκ μέρους των ΗΠΑ έπρε­πε να επι­φέ­ρει τον αφα­νι­σμό το 71% του πλη­θυ­σμού της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης που ζού­σε στις μεγά­λες πόλεις και, αντί­στοι­χα, το 53% στην Λ.Δ. της Κίνας. Αυτό θα σήμαι­νε το θάνα­το του­λά­χι­στον 70 εκα­τομ­μυ­ρί­ων σοβιε­τι­κών πολιτών. 

Σημειώ­νε­ται ότι και σήμε­ρα, το αμε­ρι­κα­νι­κό πεντά­γω­νο- και ευρύ­τε­ρα το πολι­τι­κο­στρα­τιω­τι­κό κατε­στη­μέ­νο των ΗΠΑ- συνε­χί­ζει να θεω­ρεί πως μόνο η ύπαρ­ξη της απει­λής ενός πυρη­νι­κού πολέ­μου μπο­ρεί να κρα­τή­σει μακριά τον “κίν­δυ­νο” Ρωσί­ας και Κίνας, οι οποί­ες θεω­ρού­νται οι άμε­σοι αντα­γω­νι­στές της Ουά­σινγ­κτον. Σε πρό­σφα­τη μάλι­στα έκθε­ση του υπουρ­γεί­ου άμυ­νας των ΗΠΑ, η Ρωσία ανα­φέ­ρε­ται 127 φορές, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας ως απει­λή τον εκσυγ­χρο­νι­σμό του πυρη­νι­κού οπλο­στα­σί­ου της Μόσχας.

Πηγή: Russia Today.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο