Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποχώρησαν από τη Χερσώνα οι Ρώσοι — Μπήκαν στην πόλη οι Ουκρανοί

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι ολο­κλή­ρω­σε την από­συρ­ση των στρα­τευ­μά­των από τη δυτι­κή όχθη του Δνεί­πε­ρου ποτα­μού στην περιο­χή της Χερ­σώ­νας, στη νότια Ουκρανία.

Στην τακτι­κή ενη­μέ­ρω­ση των δημο­σιο­γρά­φων, το υπουρ­γείο ανέ­φε­ρε ότι όλες οι ρωσι­κές δυνά­μεις και ο εξο­πλι­σμός είχαν μετα­φερ­θεί στην ανα­το­λι­κή, όχθη του Δνεί­πε­ρου. Το υπουρ­γείο ανέ­φε­ρε ότι η από­συρ­ση είχε ολο­κλη­ρω­θεί σήμε­ρα το πρωί στις 05.00 ώρα Μόσχας (04.00 ώρα Ελλάδας).

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο δεν υπάρ­χει ούτε ίχνος από στρα­τιω­τι­κό εξο­πλι­σμό ή στρα­τιώ­της που να έχει μεί­νει στη δυτι­κή πλευ­ρά του ποτα­μού, που περι­λαμ­βά­νει την πρω­τεύ­ου­σα της περιο­χής, τη Χερ­σώ­να, και δεν υπήρ­ξαν απώ­λειες προ­σω­πι­κού ή εξο­πλι­σμού κατά την αποχώρηση.

Την ίδια ώρα τα κρα­τι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης της Ουκρα­νί­ας ανα­πα­ρά­γουν αναρ­τή­σεις κατοί­κων της Χερ­σώ­νας όπου φαί­νε­ται η ουκρα­νι­κή σημαία στην Πλα­τεία Ελευ­θε­ρί­ας της πόλης, απέ­να­ντι από το κυβερ­νη­τι­κό κτί­ριο που χρη­σι­μο­ποί­η­σαν οι Ρώσοι εισβο­λείς κατά την οκτά­μη­νη κατο­χή της πόλης στον ουκρα­νι­κό Νότο.

Η θολή αυτή φωτο­γρα­φία δεί­χνει τη σημαία που φέρε­ται να έχει τοπο­θε­τη­θεί από «αντάρ­τες-πατριώ­τες» κατά το ουκρα­νι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Ukrinform.

Για τη Μόσχα η Χερ­σώ­να τυπι­κά παρα­μέ­νει κομ­μά­τι της επι­κρά­τειας της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας, και στην πόλη παρα­μέ­νουν οι διοι­κη­τι­κοί αξιω­μα­τού­χοι που τοπο­θέ­τη­σε το κατο­χι­κό καθε­στώς, ορμώ­με­νο από την κατε­χό­με­νη Κρι­μαία. Ωστό­σο θεω­ρεί­ται θέμα ημε­ρών η απο­χώ­ρη­ση και των ως επί το πλεί­στον ρωσό­φι­λων Ουκρα­νών πολι­τών που έχουν ανα­λά­βει πόστα στη διοί­κη­ση της πόλης, καθώς διώ­κο­νται από το Κίε­βο για εσχά­τη προ­δο­σία και η ανα­με­νό­με­νη είσο­δος του ουκρα­νι­κού στρα­τού στην πόλη θα σημά­νει στην καλύ­τε­ρη για αυτούς περί­πτω­ση τη σύλ­λη­ψή τους.

Σύμ­φω­να με τη Μόσχα, στην πόλη παρα­μέ­νουν περί­που 80.000 με 100.000 πολί­τες. Κατά το Κίε­βο, παρα­μέ­νουν και σημα­ντι­κές ρωσι­κές δυνά­μεις, ενώ όλη η περιο­χή είναι ναρ­κο­θε­τη­μέ­νη και η εντο­λή στα προ­ε­λαύ­νο­ντα ουκρα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα είναι να αντι­με­τω­πί­ζουν κάθε περιο­χή που απε­λευ­θε­ρώ­νουν ως δυνη­τι­κό ναρκοπέδιο.

Τα ουκρα­νι­κά ΜΜΕ επί­σης μετέ­δω­σαν εικό­νες με τη μονα­δι­κή ενα­πο­μεί­να­σα γέφυ­ρα του Δνεί­πε­ρου στη Χερ­σώ­να να έχει κατα­στρα­φεί πλέ­ον και αυτή.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο