Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποχώρησε από τη Χρυσή Αυγή, ο ευρωβουλευτής Ελευθέριος Συναδινός

Την απο­χώ­ρη­σή του από τη Χρυ­σή Αυγή, ανα­κοί­νω­σε ο ευρω­βου­λευ­τής Ελευ­θέ­ριος Συνα­δι­νός (αντι­στρά­τη­γος), ο οποί­ος παρα­μέ­νει στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο ως ανε­ξάρ­τη­τος ευρωβουλευτής.

Σε ανάρ­τη­ση στον προ­σω­πι­κό λογα­ρια­σμό του στο twitter ανα­φέ­ρει για τους λόγους της απο­χώ­ρη­σής του:

«Ποτέ έως σήμε­ρα δε δέχτη­κα να συμ­βι­βα­στώ ή και να δεχτώ εκπτώ­σεις σε θέμα­τα που αφο­ρού­σαν στην ηθι­κή μου, στα πιστεύω μου και στην αξιο­πρέ­πεια μου. Από σήμε­ρα θέτω εαυ­τόν εκτός Χρυ­σής Αυγής δηλώ­νο­ντας ότι θα συνε­χί­σω και έτσι να αγω­νί­ζο­μαι για την πατρί­δα μου».

Όλες αυτές οι απο­χω­ρή­σεις από τη Χρυ­σή Αυγή το τελευ­ταίο διά­στη­μα δεν είναι άσχε­τες από την επι­κεί­με­νη ετυ­μη­γο­ρία (κατα­δί­κη) στη Δίκη της Χρυ­σής Αυγής και τις διερ­γα­σί­ες στο χώρο της Ακροδεξιάς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο