Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απρίλης 1931: Η Ισπανία ανακηρύσσεται Δημοκρατία

1931 Υστε­ρα από τη θριαμ­βευ­τι­κή νίκη των δημο­κρα­τι­κών στις δημο­τι­κές εκλο­γές στην Ισπα­νία, ο βασι­λιάς Αλφόν­σος ο Γ’ δρα­πε­τεύ­ει για τη Γαλ­λία. Η Ισπα­νία ανα­κη­ρύσ­σε­ται Δημο­κρα­τία. Η ανα­τρο­πή της μοναρ­χί­ας απο­τε­λεί την αρχή της αστι­κο­δη­μο­κρα­τι­κής επα­νά­στα­σης στη χώρα.
Το 1931 η οικο­νο­μι­κή κρί­ση στην Ισπα­νία συμπί­πτει με ορι­σμέ­να πολύ σοβα­ρά πολι­τι­κά γεγο­νό­τα που έγι­ναν αιτία να ξεσπά­σει αστι­κο­δη­μο­κρα­τι­κή επανάσταση.

Υπο­λο­γί­ζε­ται ότι στις αρχές της χρο­νιάς υπήρ­χαν 600 χιλιά­δες άνερ­γοι, ενώ οι αγρό­τες υπέ­φε­ραν από τη φεου­δαρ­χι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση. Τα 1.444 μεγά­λα τσι­φλί­κια είχαν έκτα­ση 3 εκα­τομ­μύ­ρια εκτά­ρια, όσα ανα­λο­γού­σαν σε 8 εκα­τομ­μύ­ρια κλή­ρους φτω­χών αγροτών.

Στον πολι­τι­κό στί­βο είχαν δια­μορ­φω­θεί δυο στρα­τό­πε­δα: το δημο­κρα­τι­κό και το μοναρχικό.

Στις 17 Αυγού­στου 1930 στο Σαν Σεμπα­στιάν οι δημο­κρα­τι­κοί με επι­κε­φα­λής τον Αγκα­λά Θαμό­ρα και τον Αθά­νια συγκρό­τη­σαν, με τη συμ­με­το­χή σοσια­λι­στών, μια «επα­να­στα­τι­κή επι­τρο­πή» που κάλε­σε το λαό να ανα­τρέ­ψει τη μοναρ­χία και να εγκα­θι­δρύ­σει τη δημοκρατία.

Το Δεκέμ­βρη 1930 ξεσπά η εξέ­γερ­ση στο Χάκι (περιο­χή της Αρα­γο­νί­ας), όταν η φρου­ρά της πόλης ξεση­κώ­νε­ται και μαζί με το λαό ανα­κη­ρύσ­σουν τη Δημο­κρα­τία. Η κυβέρ­νη­ση κηρύσ­σει το στρα­τιω­τι­κό νόμο σ’ όλη τη χώρα, συλ­λαμ­βά­νει και εκτε­λεί δυο από τους ηγέ­τες των εξε­γερ­μέ­νων. Η εκτέ­λε­ση προ­κα­λεί νέα εξέ­γερ­ση. Αυτή τη φορά ξεση­κώ­νο­νται οι άνδρες της στρα­τιω­τι­κής αερο­πο­ρί­ας στη Μαδρί­τη, ενώ σε πολ­λές πόλεις και χωριά στην ύπαι­θρο εργά­τες και αγρό­τες ξεση­κώ­νο­νται, αφο­πλί­ζουν τις τοπι­κές φρου­ρές, μοι­ρά­ζουν τα τσι­φλί­κια και συγκρο­τούν ένο­πλα Σώμα­τα. Η κυβέρ­νη­ση ανα­γκά­ζε­ται να παραι­τη­θεί και η νέα, για να εκτο­νώ­σει την κατά­στα­ση, προ­κη­ρύσ­σει δημο­τι­κές εκλο­γές για τις 12 του Απρί­λη. Με το σύν­θη­μα «Ζήτω η δημο­κρα­τία», οι δημο­κρα­τι­κοί πετυ­χαί­νουν μεγά­λη νίκη. Στα κύρια βιο­μη­χα­νι­κά κέντρα κερ­δί­ζουν την από­λυ­τη πλειο­ψη­φία. Η κυβέρ­νη­ση παραι­τεί­ται, ο βασι­λιάς Αλφόν­σος δρα­πε­τεύ­ει και η «επα­να­στα­τι­κή επι­τρο­πή» ανα­κη­ρύσ­σει επί­ση­μα την Ισπα­νία Δημοκρατία.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο