Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απροκάλυπτα ψεύδη του «ΠΡΙΝ»

Απρο­κά­λυ­πτα ψεύ­δη επι­στρα­τεύ­ουν δυνά­μεις του οπορ­του­νι­σμού, νομί­ζο­ντας πως έτσι θα ανα­κό­ψουν την πορεία συνε­πών αγω­νι­στών και προ­ο­δευ­τι­κών ανθρώ­πων, που παίρ­νουν «δια­ζύ­γιο» από ψευ­δαι­σθή­σεις και συνα­ντιού­νται πλέ­ον με το ΚΚΕ. Για παρά­δειγ­μα, σε άρθρο του «ΠΡΙΝ» γρά­φτη­κε ότι το ΚΚΕ «συν­θη­μα­το­λο­γεί» για την «κατάρ­γη­ση στην πρά­ξη» του αντερ­γα­τι­κού νόμου Χατζη­δά­κη, αλλά στο πρό­σφα­το Συνέ­δριο του ΕΚΑ οι συν­δι­κα­λι­στές του απο­δέ­χτη­καν τις ηλε­κτρο­νι­κές εκλο­γές! Το ψέμα βγά­ζει μάτι, αφού το Συνέ­δριο του ΕΚΑ, με καθο­ρι­στι­κή συμ­βο­λή των κομ­μου­νι­στών συν­δι­κα­λι­στών και των εκλεγ­μέ­νων αντι­προ­σώ­πων που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ, απέρ­ρι­ψε τις προ­βλέ­ψεις του νόμου Χατζη­δά­κη και εφάρ­μο­σε απο­κλει­στι­κά διά ζώσης δια­δι­κα­σί­ες. Επι­πλέ­ον, το ΕΚΑ ήταν από τους πρώ­τους που προ­σέ­φυ­γαν και νομι­κά ενά­ντια στο συγκε­κρι­μέ­νο τερα­τούρ­γη­μα, φτά­νο­ντας μέχρι την Ολο­μέ­λεια του ΣτΕ. Αλλά και το πώς καταρ­γεί­ται στην πρά­ξη το αντερ­γα­τι­κό έκτρω­μα, το έδει­ξαν οι δεκά­δες χιλιά­δες απερ­γοί του περα­σμέ­νου Μάρ­τη, όταν σε μια βδο­μά­δα έγι­ναν δύο πανελ­λα­δι­κές απερ­γί­ες κου­ρε­λιά­ζο­ντας κάθε απερ­γο­σπα­στι­κή νομο­θε­τι­κή διά­τα­ξη. Το έδει­ξαν οι μεγά­λες απερ­γί­ες στο λιμά­νι, στα εργο­τά­ξια, στη Ζώνη του Περά­μα­τος κ.α., οι οποί­ες δεν πήραν την «άδεια» καμιάς κυβέρ­νη­σης για να γίνουν και στις οποί­ες πρω­το­στά­τη­σαν σωμα­τεία και συν­δι­κα­λι­στές που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ. Αυτά είναι μερι­κά μόνο παρα­δείγ­μα­τα από την πραγ­μα­τι­κή ζωή των αγω­νι­ζό­με­νων εργα­τών και όχι από τις κάλ­πι­κες «ειδή­σεις» που δια­κι­νούν προ­ε­κλο­γι­κά όσοι προ­σπα­θούν να παί­ξουν παι­χνί­δια στην πλά­τη τους.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο