Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απρόκλητη επίθεση με χημικά και γκλομπς των ΜΑΤ σε μέλη σωματείων έξω από συμβολαιογραφείο

Απρό­κλη­τη επί­θε­ση με χημι­κά και γκλο­μπς δέχτη­καν από τα ΜΑΤ μέλη σωμα­τεί­ων που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ έξω από συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κό γρα­φείο στην οδό Καπο­δι­στρί­ου 18, στην Αθήνα.

Στο συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κό γρα­φείο ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο να γίνει ηλε­κτρο­νι­κός πλει­στη­ρια­σμός και όταν αντι­προ­σω­πεία των εργα­ζο­μέ­νων, που είχαν συγκε­ντρω­θεί έξω από το κτί­ριο, ζήτη­σε να συνα­ντη­θεί με τον συμ­βο­λαιο­γρά­φο, δυνά­μεις των ΜΑΤ, που προ­σήλ­θαν εκεί­νη τη στιγ­μή από παρα­κεί­με­νο σημείο, επι­τέ­θη­καν με βιαιό­τη­τα κάνο­ντας χρή­ση χημι­κών ενά­ντια σε όλους τους συγκεντρωμένους.

Οι εργα­ζό­με­νοι παρα­μέ­νουν έξω από το κτί­ριο φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα, ενώ τα ΜΑΤ έχουν φρά­ξει την είσοδο.

Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την επί­θε­ση των ΜΑΤ κατά σωμα­τεί­ων και συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο