Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Απρόκλητη επίθεση φασιστικής-γκαιμπελικής φρασεολογίας» με κάλυψη Κουλούρη και Χατζησαββίδη στο ΔΣ Νέας Ιωνίας

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Καταγ­γέλ­λου­με σε όλους τους εργα­ζό­με­νους της Νέας Ιωνί­ας, στους γονείς που έχουν παι­διά στα σχο­λεία του Δήμου την επι­κίν­δυ­νη αδια­φο­ρία της Δημο­τι­κής Αρχής της κας Θωμα­ΐ­δου, η οποία στα επα­νει­λημ­μέ­να και αγω­νιώ­δη καλέ­σμα­τα των γονιών του 4ου, 7ου και άλλων Δημο­τι­κών Σχο­λεί­ων της Ν. Ιωνί­ας αρνή­θη­κε ουσια­στι­κά να αντι­με­τω­πί­σει το οξύ­τα­το πρό­βλη­μα της καθα­ριό­τη­τας στα σχο­λεία και να πάρει μέτρα, ώστε να προ­στα­τευ­τεί η υγεία των μαθη­τών, σε συν­θή­κες μάλι­στα έξαρ­σης της γρίπης.

Η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση εκτι­μώ­ντας έγκαι­ρα τη σοβα­ρό­τη­τα του προ­βλή­μα­τος και πολύ πριν οξυν­θεί η κατά­στα­ση και ξεσπά­σουν οι κινη­το­ποι­ή­σεις των γονιών ζήτη­σε από τις 6 Φεβρουα­ρί­ου 2020 την έκτα­κτη σύγκλη­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου προ­τεί­νο­ντας συγκε­κρι­μέ­να μέτρα, όπως υπο­δει­κνύ­ο­νταν και από το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας για τη δια­σφά­λι­ση της υγεί­ας των μαθητών.

Η Δημο­τι­κή Αρχή της κας Θωμα­ΐ­δου, αν και είχε να συγκα­λέ­σει τακτι­κό Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο  από τις 9/1/2020, φιλο­τι­μή­θη­κε τελι­κά να συγκα­λέ­σει σε τακτι­κή συνε­δρί­α­ση το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο στις 26/2/2020 (!!!) και αυτό για­τί υπο­χρε­ώ­θη­κε από την κινη­το­ποί­η­ση των γονιών που προη­γή­θη­κε, στους οποί­ους δε δεσμεύ­τη­κε για τίποτα!

Σ’ αυτό το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο παρου­σία δεκά­δων γονιών, ξανα­ζή­σα­με ανεκ­δι­ή­γη­τες κατα­στά­σεις, όπου ο πρό­ε­δρος του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, απευ­θυ­νό­με­νος στους γονείς τους εγκά­λε­σε να μην παρα­σύ­ρο­νται, ενώ σε προη­γού­με­νη κινη­το­ποί­η­ση τους ο κ. Χατζη­σαβ­βί­δης τους είχε χαρα­κτη­ρί­σει  «αφε­λείς»!!!

Στο ίδιο Συμ­βού­λιο, κατά τη διάρ­κεια της συζή­τη­σης των μέτρων που πρό­τει­νε να παρ­θούν στην εισή­γη­σή της η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση, δεχτή­κα­με  απρό­κλη­τη επί­θε­ση φασι­στι­κής-γκαι­μπε­λι­κής φρα­σε­ο­λο­γί­ας από τον για­τρό Θ. Απο­στο­λό­που­λο, Δημο­τι­κό Σύμ­βου­λο της παρά­τα­ξης Κου­κου­λά­ρη, γνω­στού για τον αντι­κομ­μου­νι­σμό και τις φασι­στι­κές από­ψεις, που απη­χούν τη ναζι­στι­κή-εγκλη­μα­τι­κή Χρυ­σή Αυγή. 

Αντί, ως για­τρός, να κατα­θέ­σει τις από­ψεις του, επι­τέ­θη­κε στη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση με χαρα­κτη­ρι­σμούς, όπως ότι «το ΚΚΕ λέει μπούρ­δες» και με ένα αντι­κομ­μου­νι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα, εφά­μιλ­λο του γνω­στού φασί­στα Τζή­με­ρου, απο­κά­λε­σε τους παρευ­ρι­σκό­με­νους γονείς και Δημο­τι­κούς Συμ­βού­λους της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης, που δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν, «πατσα­βού­ρες» και «στα­λι­νο­φα­σί­στες»!

Την άθλια, αντι­κομ­μου­νι­στι­κή αυτή επί­θε­ση κάλυ­ψαν πλή­ρως τόσο ο Πρό­ε­δρος του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, Κ. Κου­λού­ρης, λέγο­ντας ότι ήταν μια ατυ­χής δήλω­ση (!!!), όσο και ο Αντι­δή­μαρ­χος Οικο­νο­μι­κών, Αρ. Χατζη­σαβ­βί­δης, που “βγά­ζο­ντάς τον λάδι” είπε ουσια­στι­κά ότι «καλά έκα­νε», για­τί δεν τον αφή­να­με να μιλήσει!

Καλού­με τον λαό και τη νεο­λαία της Νέας Ιωνί­ας να μην επι­τρέ­ψει στη δια­φαι­νό­με­νη από πολ­λά άλλα παρό­μοια περι­στα­τι­κά, παρά­τα­ξη Κου­κου­λά­ρη, να σπέρ­νει το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό, φασι­στι­κό δηλη­τή­ριό της. Να απο­μο­νώ­σει αυτές τις δυνά­μεις,  αλλά και τα φαι­νό­με­να του έκδη­λου αντι­κομ­μου­νι­σμού που ζού­με καθη­με­ρι­νά τα οποία συνε­χώς πλη­θαί­νουν και επα­να­λαμ­βά­νο­νται από την παρά­τα­ξη της δημάρχου.

Επει­δή σε λίγες μέρες η δημο­τι­κή αρχή θα υπο­κλί­νε­ται δήθεν στον αντι­φα­σι­στι­κό αγώ­να και στα 22 παλι­κά­ρια που εκτε­λέ­στη­καν στο Μπλό­κο της Καλο­γρέ­ζας, εμείς επι­μέ­νου­με στα λόγια του Μπ. Μπρεχτ: ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ ΒΑΘΙΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΤΟΝ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΜΟΝΟΣ, ΤΣΑΚΙΣΕ ΤΟΝ!

 

Για τη Λαϊ­κή Συσπείρωση
Οι δημο­τι­κοί Σύμβουλοι
Κ. Κατι­μερ­τζό­γλου, Π, Τσου­κα­λάς Θ. Χαμα­λί­δης, Α. Ματ­θαί­ου, Ε. Μποτζιολή
 Ν. Ιωνία 3/3/2020  

 

Το Ατέ­χνως υπεν­θυ­μί­ζει ότι ο χαρα­κτη­ρι­σμός «πατσα­βού­ρες» είναι προ­σφι­λής στον ναζί υπό­δι­κο στέ­λε­χος της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή Ηλία Κασι­διά­ρη. Τέτοιοι χαρα­κτη­ρι­σμοί οι οποί­οι συνο­δεύ­ο­νται από αντί­στοι­χου τύπου συμπε­ρι­φο­ρές είναι επι­κίν­δυ­νες και κατα­δι­κα­στέ­ες. Καμία ανο­χή, καμία δικαιο­λό­γη­ση σε ό,τι περι­φρο­νεί, προ­σβάλ­λει και απα­ξιώ­νει τον άνθρω­πο, τον εργα­ζό­με­νο, τον πολί­τη. Ο κ. Χατζη­σαβ­βί­δης ήταν ο πρώ­τος διδά­ξας τέτοιων χυδαί­ων συμπε­ρι­φο­ρών. Από την άλλη,  ο ρόλος του προ­έ­δρου του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου,  είναι να υπε­ρα­σπί­σει τόσο το κύρος του ΔΣ όσο και τους πολί­τες. Κάτι που όχι μόνο δεν έπρα­ξε ο κ. Κου­λού­ρης αλλά δικαιο­λό­γη­σε εμε­τι­κές χυδαιό­τη­τες. Απο­δεί­χτη­κε λίγος όπως και όλη η δημο­τι­κή αρχή στις έως τώρα απαι­τή­σεις λει­τουρ­γί­ας του Δήμου και της Δημο­τι­κής αρχής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο