Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απρόκλητη καταστολή — Γερανός της ΕΛ.ΑΣ. κατά διαδηλωτών!!! Κινδυνέψαν διαδηλωτές

Σε κίν­δυ­νο βρέ­θη­καν δια­δη­λω­τές στην Αθή­να όταν γερα­νός της Αστυ­νο­μί­ας έκα­νε επι­κίν­δυ­νους ελιγ­μούς στην Ακαδημίας!!!

Οπως φαί­νε­ται σε βίντεο ο γερα­νός της αστυ­νο­μί­ας ανα­πτύσ­σει ταχύ­τη­τα και περ­νά μέσα από τους δια­δη­λω­τές. Στη συνέ­χεια πέφτει πάνω σε κάδο απορ­ρι­μά­των με απο­τέ­λε­σμα να πέσει στο έδα­φος ένας διαδηλωτής.

Συγκε­κρι­μέ­να, βίντεο κατα­γρά­φουν τη στιγ­μή που ρυμουλ­κό όχη­μα της ΕΛ.ΑΣ. (γερα­νός) «τρέ­χει» με υψη­λή ταχύ­τη­τα κατ’ ευθεί­αν πάνω σε δια­δη­λω­τές . Από την επί­θε­ση φαί­νε­ται να τραυ­μα­τί­ζε­ται ένα άτο­μο, ενώ από τύχη δεν υπήρ­ξαν χει­ρό­τε­ρες εξε­λί­ξεις, αφού οι συγκε­ντρω­μέ­νοι κατά­φε­ραν τελευ­ταία στιγ­μή να προ­στα­τευ­θούν από την ορμή του οχή­μα­τος σπρώ­χνο­ντας έναν κάδο σκου­πι­διών προς το μέρος του.

Νωρί­τε­ρα, τα ΜΑΤ διέ­λυ­σαν πρό­ω­ρα την συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγ­μα επι­τι­θέ­με­να αναί­τια σε ειρη­νι­κούς δια­δη­λω­τές και λού­ζο­ντάς τους με χημι­κά. Βίντεο που κυκλο­φό­ρη­σαν στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης είναι απο­κα­λυ­πτι­κά για τον τρό­πο που έδρα­σαν οι δυνά­μεις καταστολής.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο