Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απόλυτο ρεκόρ ζέστης την Κυριακή στο Βόρειο Πόλο

Θερ­μο­κρα­σί­ες που έφτα­σαν τους 21 βαθ­μούς Κελ­σί­ου την Κυρια­κή στο Αλέρτ, το βορειό­τε­ρο κατοι­κη­μέ­νο μέρος στον πλα­νή­τη, λιγό­τε­ρο από 900 χιλιό­με­τρα μακριά από τον Βόρειο Πόλο, σημειώ­νο­ντας ένα «από­λυ­το ρεκόρ» ζέστης σε αυτό το σταθ­μό, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η κανα­δι­κή μετε­ω­ρο­λο­γι­κή υπηρεσία.

«Είναι αρκε­τά εντυ­πω­σια­κό ως στα­τι­στι­κό στοι­χείο, και απο­τε­λεί ένα από τα εκα­το­ντά­δες ρεκόρ που προ­κα­λεί η υπερ­θέρ­μαν­ση του πλα­νή­τη», δήλω­σε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ο Αρμέλ Καστε­γιάν, μετε­ω­ρο­λό­γος στο υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος του Καναδά.

Μια μόνι­μη στρα­τιω­τι­κή βάση που εγκα­θι­δρύ­θη­κε στον 82ο παράλ­λη­λο και χρη­σι­μο­ποιεί­το κυρί­ως για υπο­κλο­πή των ρωσι­κών επι­κοι­νω­νιών, το Αλέρτ φιλο­ξε­νεί ένα μετε­ω­ρο­λο­γι­κό σταθ­μό από το 1950.

Την Κυρια­κή 14 Ιου­λί­ου η θερ­μο­κρα­σία που κατα­γρά­φη­κε στο σταθ­μό ήταν 21 βαθ­μοί και τη Δευ­τέ­ρα 15 Ιου­λί­ου 20 βαθ­μοί. «Αυτό είναι ένα από­λυ­το ρεκόρ, που δεν έχει ξανα­γί­νει ποτέ στο παρελ­θόν», τόνι­σε ο Καστε­γιάν, συμπλη­ρώ­νο­ντας ότι είναι ήδη 17 βαθ­μοί σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι «και μπο­ρεί να ανέ­βει ακόμα».

Το προη­γού­με­νο ρεκόρ, των 20 βαθ­μών Κελ­σί­ου, χρο­νο­λο­γεί­ται από τις 8 Ιου­λί­ου 1956, αλλά από το 2012 αρκε­τές ημέ­ρες κατα­γρά­φη­σαν με θερ­μο­κρα­σί­ες να κυμαί­νο­νται μετα­ξύ 19 και 20 βαθ­μών σε αυτόν τον σταθ­μό που βρί­σκε­ται στα παρά­λια του Αρκτι­κού Ωκεανού.

Ο μέσος όρος ημε­ρη­σί­ως για τον μήνα του Ιου­λί­ου είναι 3,4 βαθ­μοί στο Αλέρτ και η μέση μέγι­στη θερ­μο­κρα­σία είναι 6,1 βαθμοί.

Το τρέ­χον κύμα καύ­σω­να εξη­γεί­ται από ένα «μέτω­πο υψη­λού βαρο­με­τρι­κού» πάνω από τη Γροι­λαν­δία, και είναι «αρκε­τά ασυ­νή­θι­στο» και «βοη­θά στη δημιουρ­γία νότιων ανέ­μων» πάνω από τον Αρκτι­κό Ωκε­α­νό, συμπλή­ρω­σε ο Κανα­δός μετεωρολόγος.

«Η κλι­μα­τι­κή αλλα­γή έχει σαφώς μια πολύ έμμε­ση ή άμε­ση επιρ­ροή» σε αυτό το ρεκόρ, ιδιαί­τε­ρα καθώς η Αρκτι­κή θερ­μαί­νε­ται τρεις φορές πιο γρή­γο­ρα από οποιο­δή­πο­τε άλλο μέρος του πλα­νή­τη, τόνι­σε ο Καστε­γιάν, θεω­ρώ­ντας ότι το γεγο­νός απο­τε­λεί ακό­μη μια ακό­μη από­δει­ξη της επεί­γου­σας ανά­γκης να μειω­θούν δρα­στι­κά οι εκπο­μπές διο­ξει­δί­ου του άνθρακα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο