Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απόφαση έκδοσης Τούρκου δημοσιογράφου από τον Άρειο Πάγο — Διάβημα Θ. Παφίλη στον Στ. Κοντονή

Την έκδο­ση ενός 45χρονου Τούρ­κου στην πατρί­δα του και την παρά­δο­σή του στην τουρ­κι­κή Δικαιο­σύ­νη, απο­φά­σι­σε ο Άρειος Πάγος στις 30/5/18.

Πρό­κει­ται για τον ιστο­ρι­κό και δημο­σιο­γρά­φο Τουρ­γκούτ Καγιά, ο οποί­ος είχε συλ­λη­φθεί τον περα­σμέ­νο Φλε­βά­ρη, μετά από σήμα της Ιντερ­πόλ. Σύμ­φω­να με τη συνή­γο­ρό του, ο 45χρονος Τούρ­κος έχει ξεκι­νή­σει απερ­γία πεί­νας δια­μαρ­τυ­ρό­με­νος για την από­φα­ση του Ανω­τά­του Δικα­στη­ρί­ου και υπο­στη­ρί­ζει ότι δεν θα έχει δίκαιη ποι­νι­κή μετα­χεί­ρι­ση στην πατρί­δα του λόγω των πολι­τι­κών του πεποι­θή­σε­ων με ορα­τό τον κίν­δυ­νο να υπο­στεί βασανιστήρια.

Τηλε­φω­νι­κό διά­βη­μα στον υπουρ­γό Δικαιο­σύ­νης, Σταύ­ρο Κοντο­νή, έκα­νε για το θέμα ο Θανά­σης Παφί­λης, κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, ζητώ­ντας να μην εκδο­θεί στις τουρ­κι­κές αρχές ο Τούρ­κος δημο­σιο­γρά­φος. Θετι­κά θα εξε­τά­σει το αίτη­μα, απά­ντη­σε ο υπουρ­γός Δικαιοσύνης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο