Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία

Η Από­φα­ση της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία:  1. Το ΚΚΕ, από την πρώ­τη στιγ­μή, κατα­δί­κα­σε τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία κι εξέ­φρα­σε την αλλη­λεγ­γύη του στον λαό της Ουκρα­νί­ας. Ο λαός της Ουκρα­νί­ας πλη­ρώ­νει εδώ και μια δεκα­ε­τία του­λά­χι­στον τους αντα­γω­νι­σμούς και τις επεμ­βά­σεις για το μοί­ρα­σμα αγο­ρών και … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Από­φα­ση της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία.