Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απόψε ο πιο κοντινός, πιο μεγάλος και πιο φωτεινός Δίας του 2019

Το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας ο Δίας θα φαί­νε­ται μεγα­λύ­τε­ρος και φωτει­νό­τε­ρος από κάθε άλλη μέρα του 2019, οπό­τε θα είναι μια καλή ευκαι­ρία για όποιον (ιδί­ως αρχά­ριο) θέλει να τον παρα­τη­ρή­σει και να τον φωτο­γρα­φή­σει, καθώς θα είναι ορα­τός όλη τη νύχτα. Ο γιγά­ντιος πλα­νή­της, ο μεγα­λύ­τε­ρος του ηλια­κού συστή­μα­τος μας, θα βρί­σκε­ται στο κοντι­νό­τε­ρο σημείο του από τη Γη και θα φωτί­ζε­ται πλή­ρως από τον Ήλιο. Ο πλα­νή­της μας θα βρε­θεί ακρι­βώς ανά­με­σα στο Δία και στον Ήλιο, ένα φαι­νό­με­νο που λέγε­ται «αντί­θε­ση» και συμ­βαί­νει κάθε περί­που 13 μήνες. Η επό­με­νη φορά που η Γη και ο Δίας θα πλη­σιά­σουν τόσο μετα­ξύ τους, θα είναι τον Ιού­λιο του 2020.

Ακό­μη και με ένα καλό ζευ­γά­ρι κιά­λια, πολύ περισ­σό­τε­ρο με ένα ερα­σι­τε­χνι­κό τηλε­σκό­πιο, θα είναι δυνα­τό να δει κανείς ‑σαν φωτει­νές κηλί­δες κοντά του- τα τέσ­σε­ρα μεγα­λύ­τε­ρα φεγ­γά­ρια του Δία (αυτά που πρώ­τος είχε δει ο Γαλι­λαί­ος), καθώς και μερι­κές λεπτο­μέ­ρειες από τα πυκνά νέφη του ή ακό­μη και τη «μεγά­λη ερυ­θρά κηλί­δα», την τερα­στί­ων δια­στά­σε­ων θύελ­λα που μαί­νε­ται στον πλα­νή­τη εδώ και αιώ­νες. Τη νύχτα της 16ης Ιου­νί­ου ο Δίας θα κάνει «ντου­έ­το» στον ουρα­νό με τη Σελή­νη, που θα βρί­σκε­ται μία μέρα πριν την παν­σέ­λη­νο. Όπως ο Δίας, η σει­ρά του Κρό­νου να βρε­θεί σε αντί­θε­ση από τον Ήλιο, θα φθά­σει στις 9 Ιουλίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο