Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Από άκρη σε άκρη της Ελλάδας: «ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ — Νέα Δημοκρατία, το έγκλημα αυτό έχει ιστορία» — Μια εικόνα των συλλαλητηρίων

Δεν είναι μόνο το μέγα πλή­θος στην Αθή­να, μα σε κάθε πόλη της ηπει­ρω­τι­κής χώρα και στα περισ­σό­τε­ρα νησιά πλημ­μύ­ρι­σαν οι δρό­μοι και οι πλα­τεί­ες. Από τον Έβρο μέχρι την Κρή­τη και από τα Δωδ­φε­κά­νη­σα μέχρι τα νησιά του Ιονί­ου χιλιά­δες κόσμου στους δρό­μους. Για να μην επι­βλη­θεί η σιω­πή. Για να μη συγκα­λυ­φθεί το έγκλη­μα στα Τέμπη. Για να έρθει η προ­στα­σία της ζωής του λαού στο προ­σκή­νιο κόντρα στην εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή του κέρδους.

Τα μηνύ­μα­τα και ρεπορ­τάζ κάνουν λόγο για πρω­τό­γνω­ρες συγκε­ντρώ­σεις. Συγκε­ντρώ­σεις και πορεί­ες με κυριάρ­χα τα συν­θή­μα­τα οργής και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα: «ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ — Νέα Δημο­κρα­τία, το έγκλη­μα αυτό έχει ιστο­ρία», «Στέ­ρε­ψαν τα δάκρυα και έγι­ναν οργή — Τέρ­μα ως εδώ καμία ανο­χή», «Οι ράγες της ανά­πτυ­ξης, βάφτη­καν με αίμα ποτέ δεν θα ξεχά­σου­με το έγκλη­μα στα τρένα». 

Σε μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις των τελευ­ταί­ων δεκα­ε­τιών στη χώρα μας, τα μπλοκ των Συν­δι­κά­των στην Αθή­να είναι ασφυ­κτι­κά γεμά­τα από κόσμο! Σύμ­φω­να με το ΑΠΕ, πλή­θος συν­δι­κά­των, εργα­τι­κών κέντρων, φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων καθώς και μαθη­τές συγκρό­τη­σαν το μεγά­λο ποτά­μι. Από Σύνταγ­μα ως Ομό­νοια (με πλημ­μυ­ρι­σμέ­νες Πανε­πι­στη­μί­ου, Στα­δί­ου, Πατη­σί­ων) τα μπλοκ κου­νιού­νται με βήμα σημειωτόν.

Σε κοσμο­πλημ­μύ­ρα εργα­τών, φοι­τη­τών, μαθη­τών, του λαού της Θεσ­σα­λο­νί­κης, μετα­τρέ­πε­ται η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση των εργα­τι­κών Σωμα­τεί­ων για το έγκλη­μα στα Τέμπη. Μία από τις πιο συγκλο­νι­στι­κές συγκε­ντρώ­σεις στην ιστο­ρία της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Η κινη­το­ποί­η­ση απλώ­θη­κε σε πάνω από 30.000 τ.μ. Περί­που 40 με 45 χιλιά­δες άνθρω­ποι βρί­σκο­νται στο δρόμο!!!

Η κεντρι­κή πλα­τεία και οι δρό­μοι του κέντρου της Λάρι­σας πλημ­μύ­ρι­σαν από χιλιά­δες ανθρώ­πους κάθε ηλι­κί­ας. Του­λά­χι­στον 3 χιλιό­με­τρα απλώ­θη­κε η πορεία που ακολούθησε.

Κοσμο­πλημ­μύ­ρα και στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στην Πάτρα. Με μία συγκλο­νι­στι­κή, σε όγκο και παλ­μό, απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση και πορεία οι εργα­ζό­με­νοι, ο λαός και η νεο­λαία της Πάτρας κατα­δί­κα­σε τις δια­χρο­νι­κές ευθύ­νες όλων των κυβερ­νή­σε­ων για το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα στα Τέμπη και την πολι­τι­κή που βάζει στο ζύγι κόστους οφέ­λους τις ανά­γκες του λαού. Η συγκέ­ντρω­ση και η πορεία που ολο­κλη­ρώ­θη­καν πριν λίγο ξεπέ­ρα­σαν κάθε προη­γού­με­νο από άπο­ψη συμ­με­το­χής που έφτα­σε σε πρω­το­φα­νή δεδομένα!

Μεγά­λη η συμ­με­το­χή των πολι­τών στην απερ­γία και στα Χανιά. Μαθη­τές, εκπαι­δευ­τι­κοί, γονείς, εκπρό­σω­ποι σωμα­τεί­ων χιλιά­δες πολί­τες αντα­πο­κρί­θη­καν στο κάλε­σμα και συγκε­ντρώ­θη­καν το πρωί στην πλα­τεία της Δημο­τι­κής Αγο­ράς με κύριο αίτη­μα να απο­δο­θούν όλες οι ευθύ­νες για το σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα στα Τέμπη.

Μετά την μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση της περα­σμέ­νης Παρα­σκευ­ής νέο συλ­λα­λη­τή­ριο του Εργα­τι­κού Κέντρου Λέσβου βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη στην Πλα­τεία Σαπ­φούς, με την συμ­με­το­χή, μαθη­τών, φοι­τη­τών, φορέ­ων με αίτη­μα να μην υπάρ­ξει συγκά­λυ­ψη της υπό­θε­σης της τρα­γω­δί­ας στα Τέμπη.

Μεγα­λειώ­δης είναι η πορεία των μαθη­τών και φοι­τη­τών, με αφορ­μή την τρα­γω­δία στα Τέμπη, στη Ρόδο. Με το σύν­θη­μα «η νέα γενιά δεν σας συγ­χω­ρεί», αυτή την ώρα οδεύ­ουν προς το Δημαρ­χια­κό Μέγα­ρο. Στο πλευ­ρό τους είναι καθη­γη­τές, γονείς και εργα­ζό­με­νοι. Κινη­το­ποι­ή­σεις πραγ­μα­το­ποιού­νται επί­σης σε Κάλυ­μνο και Λέρο.

Νέοι, μαθη­τές, εργα­ζό­με­νοι δια­δή­λω­σαν έξω από το Νοσο­κο­μείο της Κω για το τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα στα Τέμπη

Μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση και πορεία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το μεση­μέ­ρι στην Καβά­λα, με πρω­τα­γω­νι­στές μαθη­τές και φοι­τη­τές και την συμ­με­το­χή δεκά­δων σβμα­τεί­ων συλ­λό­γων φορέ­ων, για τα θύμα­τα της σιδη­ρο­δρο­μι­κής τρα­γω­δί­ας στα Τέμπη που στοί­χι­σε την ζωή σε 57 ανθρώπους.

Χιλιά­δες ξεχύ­θη­καν στους δρό­μους του Βόλου με την οργή για την τρα­γω­δία στα Τέμπη να ξεχει­λί­ζει. Εργα­ζό­με­νοι, μαθη­τές και φοι­τη­τές ένω­σαν τις φωνές και τα συν­θή­μα­τα τους σε μια απέ­ρα­ντη πορεία που κατέ­λη­ξε στο σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό της πόλης.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο