Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Από αύριο Δευτέρα έλεγχος εισόδου στα σούπερ μάρκετ

Από αύριο Δευ­τέ­ρα θα υπάρ­χει έλεγ­χος εισό­δου στα σού­περ μάρ­κετ σύμ­φω­να με τον υφυ­πουρ­γό Ανά­πτυ­ξης Νίκο Παπα­θα­νά­ση, Νίκος Παπα­θα­νά­σης, μιλώ­ντας στο OPEN TV, μετά τα φαι­νό­με­να συνω­στι­σμού παρά τα μέτρα για να αντι­με­τω­πι­στεί ο κορωνοϊός.

Αυτό σημαί­νει ότι ανά­λο­γα με τα τετρα­γω­νι­κά του κατα­στή­μα­τος θα μπαί­νει ανά­λο­γος αριθ­μός κατα­να­λω­τών, με βάση τα μέτρα που ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θούν μέσα στην εβδομάδα.

Από εκεί και πέρα, τα σού­περ μάρ­κετ θα λει­τουρ­γούν και ως delivery, προ­κει­μέ­νου να απο­φεύ­γε­ται ο συνω­στι­σμός. Μάλι­στα, όπως σημεί­ω­σε ο κ. Παπα­θα­νά­σης, τα ντε­λί­βε­ρι θα γίνο­νται ακό­μη και Κυρια­κές για να εφο­διά­ζε­ται το κατα­να­λω­τι­κό κοινό.

«Υπάρ­χει επάρ­κεια για τρεις μήνες. Δεν χρειά­ζε­ται να τρέ­χουν οι πολί­τες στα σού­περ μάρ­κετ, για­τί μπο­ρεί να τους χαλά­σουν τα πράγ­μα­τα για­τί δεν θα τα χρεια­στούν», ξεκα­θά­ρι­σε προς όλους. Την ίδια ώρα, σημεί­ω­σε ότι και τα εστια­τό­ρια θα λει­τουρ­γούν ως ντε­λί­βε­ρι. Δηλα­δή, θα μπο­ρούν να παραγ­γεί­λουν οι πελά­τες αυτό που θέλουν αλλά δεν θα μπο­ρούν να πάνε στο εστια­τό­ριο για φαγητό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο