Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Από αύριο η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ

Αύριο, Πέμ­πτη 10 Ιου­νί­ου 2021, στις 15:00, ξεκι­νά­ει η ηλε­κτρο­νι­κή υπο­βο­λή αιτή­σε­ων δικαιού­χων και παρό­χων του­ρι­στι­κών κατα­λυ­μά­των, καθώς και ακτο­πλοϊ­κών εται­ρειών, για τη συμ­με­το­χή τους στο πρό­γραμ­μα κοι­νω­νι­κού του­ρι­σμού 2021–2022 του ΟΑΕΔ. Οι αιτή­σεις μπο­ρούν να υπο­βάλ­λο­νται, μέχρι την Πέμ­πτη, 17 Ιου­νί­ου, στις 23:59.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­ση του ΟΑΕΔ, επι­δο­τού­νται και φέτος τα ακτο­πλοϊ­κά εισι­τή­ρια, ενώ για πρώ­τη φορά η επι­δό­τη­ση των του­ρι­στι­κών κατα­λυ­μά­των ενι­σχύ­ε­ται κατά 20% τον Αύγου­στο, ώστε να υπάρ­ξει ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη στή­ρι­ξη των επι­χει­ρή­σε­ων και αυξη­μέ­νη δια­θε­σι­μό­τη­τα δωμα­τί­ων κατά την «αιχ­μή» της περιό­δου των διακοπών.

Οι δια­κο­πές με το πρό­γραμ­μα επι­δό­τη­σης μπο­ρούν να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν από 1 Αυγού­στου 2021 έως 31 Ιου­λί­ου 2022 σε του­ρι­στι­κά κατα­λύ­μα­τα του μητρώ­ου παρό­χων του ΟΑΕΔ.

Η μέγι­στη διάρ­κεια δια­νυ­κτε­ρεύ­σε­ων είναι 6 βρά­δια με μικρή ιδιω­τι­κή συμ­με­το­χή, ενώ στα νησιά της Κω, Λέρου, Λέσβου, Σάμου, Χίου και στο νομό Έβρου, η μέγι­στη διάρ­κεια δια­νυ­κτε­ρεύ­σε­ων είναι 10 βρά­δια με μηδε­νι­κή ιδιω­τι­κή συμμετοχή.

Η υπο­βο­λή των αιτή­σε­ων και των απα­ραί­τη­των δικαιο­λο­γη­τι­κών από τους δικαιού­χους και τους παρό­χους γίνε­ται απο­κλει­στι­κά ηλε­κτρο­νι­κά, μέσω της Ενιαί­ας Ψηφια­κής Πύλης του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου gov.gr, με τους κωδι­κούς πρό­σβα­σης TAXISnet ή τους κωδι­κούς πρό­σβα­σης πιστο­ποι­η­μέ­νων χρη­στών ΟΑΕΔ, στις παρα­κά­τω ηλε­κτρο­νι­κές διευθύνσεις:

Δικαιούχοι

Πάροχοι

Συγκε­κρι­μέ­να, η δια­δρο­μή θα είναι: gov.gr → Εργα­σία και ασφά­λι­ση → Απο­ζη­μιώ­σεις και παρο­χές → Προ­γράμ­μα­τα κοι­νω­νι­κού του­ρι­σμού (ΟΑΕΔ) ή Πάρο­χοι κοι­νω­νι­κού τουρισμού.

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση, η ορθή και πλή­ρης συμπλή­ρω­ση των αιτή­σε­ων, καθώς και η ταυ­τό­χρο­νη υπο­βο­λή των απα­ραί­τη­των δικαιο­λο­γη­τι­κών, θα βοη­θή­σει στην ταχύ­τε­ρη επε­ξερ­γα­σία τους.

Δικαιού­χοι του προ­γράμ­μα­τος είναι εργα­ζό­με­νοι και άνερ­γοι οι οποί­οι το έτος 2020:

- είχαν 50 ημέ­ρες εργα­σί­ας στην ασφά­λι­ση του e‑ΕΦΚΑ (με κρα­τή­σεις υπέρ ΟΕΕ) ή

- έλα­βαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέ­ρες ειδι­κής παρο­χής προ­στα­σί­ας μητρό­τη­τας ή

- έλα­βαν επι­δό­τη­ση ανερ­γί­ας του­λά­χι­στον 50 ημε­ρών ή

- συγκε­ντρώ­νουν του­λά­χι­στον 50 ημέ­ρες αθροι­στι­κά από τα παρα­πά­νω (ημέ­ρες εργα­σί­ας, ειδι­κής παρο­χής προ­στα­σί­ας μητρό­τη­τας και επι­δό­τη­σης ανερ­γί­ας) ή

- ήταν εγγε­γραμ­μέ­νοι στο Ειδι­κό Μητρώο Ανέρ­γων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημε­ρο­μη­νία λήξης υπο­βο­λής αιτήσεων.

Όπως επι­ση­μαί­νε­ται στην ανα­κοί­νω­ση, το σύστη­μα επι­λο­γής των δικαιού­χων βασί­ζε­ται στη μοριο­δό­τη­ση συγκε­κρι­μέ­νων οικο­νο­μι­κών, οικο­γε­νεια­κών και ασφα­λι­στι­κών κρι­τη­ρί­ων, με αντι­κει­με­νι­κό και δια­φα­νή τρό­πο, με τη χρή­ση μηχα­νο­γρα­φι­κού λογι­σμι­κού του ΟΑΕΔ.

Πάρο­χοι του προ­γράμ­μα­τος είναι του­ρι­στι­κά κατα­λύ­μα­τα και ακτο­πλοϊ­κές εται­ρεί­ες, όπως ορί­ζει η δημό­σια πρόσκληση.

Η επι­δό­τη­ση θα γίνει με τη χορή­γη­ση επι­τα­γής κοι­νω­νι­κού του­ρι­σμού, η οποία έχει τη μορ­φή ενός μονα­δι­κού ηλε­κτρο­νι­κού κωδι­κού αριθμού.

Συνο­λι­κά θα χορη­γη­θούν 300.000 επι­τα­γές και ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του προ­γράμ­μα­τος είναι 30 εκατ. ευρώ.

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι ενδια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να επι­σκε­φτούν την ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο