Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Από αύριο οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού

Ξεκι­νά­ει αύριο (Πέμ­πτη 25 Ιου­νί­ου 2020) στις 10:00, η ηλε­κτρο­νι­κή υπο­βο­λή αιτή­σε­ων δικαιού­χων και παρό­χων του­ρι­στι­κών κατα­λυ­μά­των, καθώς και ακτο­πλοϊ­κών εται­ρειών για τη συμ­με­το­χή τους στο πρό­γραμ­μα επι­δό­τη­σης δια­κο­πών εργα­ζο­μέ­νων, ανέρ­γων και των οικο­γε­νειών αυτών, με επι­τα­γή κοι­νω­νι­κού του­ρι­σμού περιό­δου 2020–2021. Οι ηλε­κτρο­νι­κές αιτή­σεις μπο­ρούν να υπο­βάλ­λο­νται, μέχρι την Πέμ­πτη 2 Ιου­λί­ου 2020, στις 23:59.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων, για πρώ­τη φορά, επι­δο­τού­νται ακτο­πλοϊ­κά εισι­τή­ρια και αυξά­νε­ται η μέγι­στη διάρ­κεια δια­νυ­κτε­ρεύ­σε­ων από πέντε σε έξι βρά­δια. Επί­σης, μειώ­νε­ται η ιδιω­τι­κή συμ­με­το­χή σε όλα τα ξενο­δο­χεία, ενώ αυξά­νε­ται η επι­δό­τη­ση του Οργα­νι­σμού Απα­σχό­λη­σης Εργα­τι­κού Δυνα­μι­κού (ΟΑΕΔ). Τέλος, για πρώ­τη φορά, προ­στί­θε­ται ο νομός Έβρου στο ειδι­κό πλαί­σιο των 10 δια­νυ­κτε­ρεύ­σε­ων και της μηδε­νι­κής ιδιω­τι­κής συμ­με­το­χής.

Η επι­δό­τη­ση θα γίνει με τη χορή­γη­ση επι­τα­γής κοι­νω­νι­κού του­ρι­σμού, η οποία έχει τη μορ­φή ενός μονα­δι­κού ηλε­κτρο­νι­κού κωδι­κού αριθ­μού. Συνο­λι­κά, θα χορη­γη­θούν 300.000 επι­τα­γές και ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του προ­γράμ­μα­τος είναι 30 εκατ. ευρώ. Οι δια­κο­πές με το πρό­γραμ­μα επι­δό­τη­σης μπο­ρούν να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν από την 1η Αυγού­στου 2020 έως τις 31 Ιου­λί­ου 2021 σε του­ρι­στι­κά κατα­λύ­μα­τα του μητρώ­ου παρό­χων του ΟΑΕΔ.

Οι δια­κο­πές θα έχουν διάρκεια:

- από μία έως 10 δια­νυ­κτε­ρεύ­σεις, όταν επι­λε­χθούν για δια­κο­πές του­ρι­στι­κά κατα­λύ­μα­τα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου, Κω και του νομού Έβρου ή

- από μία έως έξι δια­νυ­κτε­ρεύ­σεις, όταν επι­λε­χθούν για δια­κο­πές του­ρι­στι­κά κατα­λύ­μα­τα της υπό­λοι­πης Ελλάδας.

Η υπο­βο­λή αιτή­σε­ων από τους δικαιού­χους και η δήλω­ση συμ­με­το­χής από τους παρό­χους γίνε­ται απο­κλει­στι­κά, μέσω της Ενιαί­ας Ψηφια­κής Πύλης του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου gov.gr, με τους κωδι­κούς πρό­σβα­σης TAXISnet ή τους κωδι­κούς πρό­σβα­σης πιστο­ποι­η­μέ­νων χρη­στών του ΟΑΕΔ στις παρα­κά­τω ηλε­κτρο­νι­κές διευθύνσεις:

Δικαιούχοι ΕΔΩ

Πάρο­χοι ΕΔΩ

Με λίγα λόγια, η δια­δρο­μή θα είναι: Ενιαία Ψηφια­κή Πύλη gov.gr → Εργα­σία και ασφά­λι­ση → Απο­ζη­μιώ­σεις και παρο­χές → Προ­γράμ­μα­τα κοι­νω­νι­κού του­ρι­σμού ή Πάρο­χοι κοι­νω­νι­κού τουρισμού.

Δικαιού­χοι του προ­γράμ­μα­τος είναι εργα­ζό­με­νοι και άνερ­γοι, οι οποί­οι το έτος 2019:

- είχαν 50 ημέ­ρες εργα­σί­ας στην ασφά­λι­ση του Ηλε­κτρο­νι­κού Εθνι­κού Φορέα Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης (e‑ΕΦΚΑ) (με κρα­τή­σεις υπέρ ΟΕΕ) ή

- έλα­βαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέ­ρες ειδι­κής παρο­χής προ­στα­σί­ας μητρό­τη­τας ή

- έλα­βαν επι­δό­τη­ση ανερ­γί­ας του­λά­χι­στον 50 ημε­ρών ή

- συγκε­ντρώ­νουν του­λά­χι­στον 50 ημέ­ρες αθροι­στι­κά από τα παρα­πά­νω (ημέ­ρες εργα­σί­ας, ειδι­κή παρο­χή προ­στα­σί­ας μητρό­τη­τας και επι­δό­τη­ση ανερ­γί­ας) ή

- ήταν εγγε­γραμ­μέ­νοι άνεργοι/ες στο Ειδι­κό Μητρώο Ανέρ­γων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημε­ρο­μη­νία λήξης υπο­βο­λής αιτήσεων.

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση, το σύστη­μα επι­λο­γής των δικαιού­χων βασί­ζε­ται στη μοριο­δό­τη­ση συγκε­κρι­μέ­νων οικο­νο­μι­κών, οικο­γε­νεια­κών και ασφα­λι­στι­κών κρι­τη­ρί­ων, με αντι­κει­με­νι­κό και δια­φα­νή τρό­πο, με τη χρή­ση μηχα­νο­γρα­φι­κού λογι­σμι­κού του ΟΑΕΔ.

Πάρο­χοι του προ­γράμ­μα­τος είναι του­ρι­στι­κά κατα­λύ­μα­τα και ακτο­πλοϊ­κές εται­ρεί­ες, όπως περι­γρά­φε­ται στη Δημό­σια Πρόσκληση.

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι ενδια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να επι­σκε­φτούν την ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο