Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Από σήμερα η καρδιά της νεολαίας «χτυπά» στο Πάρκο «Αντ. Τρίτσης» (SPOT)

Με την ορμή των σημε­ρι­νών απερ­για­κών συγκε­ντρώ­σε­ων ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο — έκτρω­μα του εργα­σια­κού μεσαί­ω­να, η σκυ­τά­λη δίνε­ται το από­γευ­μα στο μεγα­λύ­τε­ρο νεο­λαι­ί­στι­κο πολι­τι­κό και πολι­τι­στι­κό γεγο­νός: Το 49ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» ανοί­γει τις πύλες του στο Πάρ­κο Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ευαι­σθη­το­ποί­η­σης «Αντώ­νης Τρί­τσης», στο Ιλιον, μετα­φέ­ρο­ντας το σύν­θη­μα «Με το ΚΚΕ για τον σοσια­λι­σμό, για “να γενού­νε τα σκο­τά­δια λάμ­ψη” (Ν. Χικμέτ)».

Το Σάβ­βα­το 23 Σεπτέμ­βρη θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, και θα απευ­θύ­νουν χαι­ρε­τι­σμούς ο Θοδω­ρής Κωτσα­ντής, Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ, και ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

Μετά τις κατα­στρο­φι­κές πλημ­μύ­ρες και τις συνέ­πειές τους στη ζωή και στις περιου­σί­ες δεκά­δων χιλιά­δων συναν­θρώ­πων μας, το 49ο Φεστι­βάλ μετα­τρέ­πε­ται σε μαχη­τι­κή συγκέ­ντρω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης και διεκ­δί­κη­σης. Στο πλαί­σιο αυτό, στον χώρο του Φεστι­βάλ θα υπάρ­χει ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νος χώρος αλλη­λεγ­γύ­ης και οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης για τους πλη­γέ­ντες από τις πλημμύρες.

Ταυ­τό­χρο­να, το Φεστι­βάλ προ­σφέ­ρει μια ανά­σα πολι­τι­σμού, που την έχου­με πραγ­μα­τι­κά ανά­γκη μετά από όλα όσα έχου­με ζήσει το τελευ­ταίο διά­στη­μα. Με πάνω από 300 καλ­λι­τέ­χνες στις πέντε Σκη­νές του και σε επι­μέ­ρους εκδη­λώ­σεις στα Στέ­κια και στους χώρους τους, με εξαι­ρε­τι­κά αφιε­ρώ­μα­τα σε σπου­δαί­ους καλ­λι­τέ­χνες και σε είδη τρα­γου­διών, με παρα­στά­σεις stand up comedy και θεα­τρι­κή παρά­στα­ση, αλλά και με εννιά συζη­τή­σεις γύρω από διά­φο­ρα θέμα­τα, με πολ­λές εκθέ­σεις, με παι­χνί­δια, παρου­σιά­σεις και πολύ­μορ­φες εκδη­λώ­σεις, το πρό­γραμ­μα του 49ου Φεστι­βάλ μαγνη­τί­ζει και φέτος τα βλέμ­μα­τα και με τη δημο­σί­ευ­σή του έχει ήδη συγκε­ντρώ­σει τα «μπρά­βο» για τον πλού­το του, για τη δύνα­μή του να είναι κάθε χρό­νο όλο και πιο ανα­νε­ω­μέ­νο, να φέρ­νει πάντα κάτι και­νούρ­γιο. Ολα όσα θα ξετυ­λι­χθούν μέσα στο τρι­ή­με­ρο συνι­στούν πραγ­μα­τι­κή κορύ­φω­ση της πλού­σιας φεστι­βα­λι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας που πέρα­σε και φέτος απ’ όλη τη χώρα και δίνουν πραγ­μα­τι­κό νόη­μα στην έννοια Φεστι­βάλ, αφού στα τόσα πράγ­μα­τα που θα συμ­βαί­νουν ταυ­τό­χρο­να στο Πάρ­κο Τρί­τση, το δίλημ­μα θα είναι και πάλι «πού να πρω­το­πάω» και «τι να πρωτοδιαλέξω»…

Η πρό­σβα­ση στο πάρ­κο Τρίτση

Η πρό­σβα­ση στο πάρ­κο «Τρί­τση» μπο­ρεί να γίνει με μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς ή οδι­κώς ως εξής:

Με λεω­φο­ρείο από Αθήνα:

 1. Για στά­ση «1η Πολυ­κα­τοι­κιών» (λεω­φό­ρος Δημο­κρα­τί­ας): Α10 Στ. Λαρί­σης — Αχαρ­ναί, Β10 Στ. Λαρί­σης — Αχαρ­ναί, 735 Σταθ­μός «Κάτω Πατή­σια» — Ζεφύ­ρι — Αχαρναί.
 2. Για στά­ση «6η Χασιάς» (λεω­φό­ρος Φυλής): Β12 Μάρ­νη — Ανω Λιό­σια, 711 Ζωφριά — Αττική.
 3. Για στά­ση «Τέρ­μα» (Εργα­τι­κές Πολυ­κα­τοι­κί­ες): 420 Πει­ραιάς — Αγιοι Ανάρ­γυ­ροι, 892 Αγία Βαρ­βά­ρα — Χαϊ­δά­ρι — Αγιοι Ανάργυροι.

Οδι­κώς:

 1. Από Αττι­κή Οδό, μέσω του κόμ­βου 7 που οδη­γεί στη λεω­φό­ρο Δημο­κρα­τί­ας και του κόμ­βου 6 που οδη­γεί στη λεω­φό­ρο Χασιάς.
 2. Από την Εθνι­κή Οδό, στον κόμ­βο για Αγί­ους Αναρ­γύ­ρους — Ιλιον («Τρεις Γέφυρες»).

Με τον Προ­α­στια­κό:

 1. Στη στά­ση Πύρ­γος Βασι­λίσ­σης (η πρό­σβα­ση από τον σταθ­μό στο Πάρ­κο γίνε­ται με τα πόδια).

Παράλ­λη­λα, πούλ­μαν για το Φεστι­βάλ δρο­μο­λο­γού­νται από κατά τόπους Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Το σημε­ρι­νό πρό­γραμ­μα των εκδηλώσεων

 • Κεντρι­κή Σκηνή

21.30 «Τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρό­μος…» («Καπνι­σμέ­νο Τσου­κά­λι», Γ. Ρίτσος) — Αφιέ­ρω­μα στο αντι­δι­κτα­το­ρι­κό τρα­γού­δι με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 50 χρό­νων από τον ξεση­κω­μό του Πολυ­τε­χνεί­ου. Επι­μέ­λεια: Γιάν­νης Παπα­ζα­χα­ριά­κης. Συμ­με­τέ­χουν: Μυρ­τώ Βασι­λεί­ου, Γιάν­νης Διο­νυ­σί­ου, Ελέ­νη Καρ­τε­λιά, Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, Βασί­λης Σκου­λάς, Μαρία Φαρα­ντού­ρη.

23.15 Βασί­λης Παπακωνσταντίνου.

 • Λαϊ­κή Σκηνή

21.00 Ερω­φί­λη και Αργυ­ρώ Καπαρού.

22.00 Δημή­τρης Μυστακίδης.

23.15 Λαϊ­κό γλέ­ντι — Συμ­με­τέ­χουν: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος, Στέ­λιος Διο­νυ­σί­ου και Ασπα­σία Στρατηγού.

 • Σκη­νή Φοι­τη­τών και νέων εργαζομένων

20.00 Συζή­τη­ση: «Σύγ­χρο­νο κρά­τος: Εξυ­πνο και ψηφια­κό, αλλά πάντα εχθρι­κό για τον λαό». Θα μιλή­σει ο Μάκης Παπα­δό­που­λος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Παρέμ­βα­ση θα κάνει ο Φρί­ξος Μπρούζ­γος, μέλος του Γρα­φεί­ου του ΚΣ της ΚΝΕ.

21.00 Kadinelia.

21.45 Babo Koro.

22.30 Θάνος Σταυ­ρί­δης + dRom.

23.30 «Γκι­ντί­κι».

 • Μαθη­τι­κό Στέκι

20.00 Μαθη­τι­κά συγκρο­τή­μα­τα: «Κλεί­σε τα φώτα» (Ν. Σμύρ­νη), Scorned God (Ηλιού­πο­λη), Stage Revolution (Αγ. Παρασκευή).

21.00 Stand up comedy — Συμ­με­τέ­χουν: Στέ­λιος Ανα­το­λί­της, Χρύ­σα Κατσα­ρί­νη, Πανα­γιώ­της Κού­δας, Δήμη­τρα Νικη­τέα, Πάρις Ρού­πος, Γιάν­νης Ρούσσος.

22.30 Marseaux.

 • Στέ­κι Πολιτισμού

19.30 Θεα­τρι­κή παρά­στα­ση: «Απο­σύ­μπλε­ξη» του Remi De Vos, από τη Θεα­τρι­κή Ομά­δα της ΚΝΕ.

 • Στέ­κι για την ισο­τι­μία και τη χει­ρα­φέ­τη­ση των γυναικών

19.30 Συζή­τη­ση: «Εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του σώμα­τος και της σεξουα­λι­κό­τη­τας, ακραί­ες μορ­φές σήψης του συστή­μα­τος». Θα μιλή­σει η Βιβή Δάγκα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, επι­κε­φα­λής του Τμή­μα­τος της ΚΕ για την Ισο­τι­μία και τη Χει­ρα­φέ­τη­ση των Γυναι­κών, βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

 • Διε­θνού­πο­λη

19.30 Συζή­τη­ση: «Αλλη­λεγ­γύη στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα και στην Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Βενε­ζου­έ­λας — Ο αντι­κομ­μου­νι­σμός δεν θα περά­σει!». Θα μιλή­σει ο Αρης Ευαγ­γε­λί­δης, μέλος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ. Θα γίνει παρέμ­βα­ση από την Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Βενεζουέλας.

 • Στέ­κι Αθλητισμού

19.30 Προ­βο­λή του ντο­κι­μα­ντέρ «ΧΑΟΣ» του Πανελ­λή­νιου Συν­δέ­σμου Αμει­βο­μέ­νων Ποδοσφαιριστών/Ποδοσφαιριστριών και παρεμ­βά­σεις από ποδο­σφαι­ρι­στές επαγ­γελ­μα­τι­κών αλλά και ερα­σι­τε­χνι­κών κατη­γο­ριών, μέλη του ΠΣΑΠΠ, για τα προ­βλή­μα­τα που επι­κρα­τούν στον χώρο του επαγ­γελ­μα­τι­κού αθλη­τι­σμού στις χαμη­λό­τε­ρες κατηγορίες.

 • Παι­δό­το­πος

19.30 Δια­δρα­στι­κό παι­χνί­δι «Φτιά­χνου­με το περι­στέ­ρι της αλληλεγγύης».

20.00 Μια παρά­στα­ση μαγεί­ας για μικρούς και μεγά­λους, με τον μάγο Τρι­στάν.

20.30 Παρά­στα­ση Καρα­γκιό­ζη από το θέα­τρο σκιών του Θανά­ση Λιούνη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο