Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 17/9 η διάθεση των self tests για τους μαθητές

Από σήμε­ρα μέχρι την Παρα­σκευή 17 Σεπτέμ­βρη οι μαθη­τές όλων των βαθ­μί­δων θα προ­μη­θεύ­ο­νται έξι δωρε­άν αυτο­δια­γνω­στι­κά (self) τεστ από τα φαρ­μα­κεία, καθώς η κυβέρ­νη­ση ενα­πο­θέ­τει και πάλι την επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση των σχο­λεί­ων στην δια­βό­η­τη «αυτο­διά­γνω­ση».

Όπως ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο υγεί­ας, τα έξι self test, θα «καλύ­ψουν τις ανά­γκες ελέγ­χου των τριών επό­με­νων εβδο­μά­δων (13–3/10)», δηλα­δή ολό­κλη­ρου του Σεπτεμβρίου.

Το self-test θα πραγ­μα­το­ποιεί­ται δύο φορές την εβδο­μά­δα, Τρί­τη και Παρα­σκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προ­σέ­λευ­ση στο σχο­λείο. Ειδι­κό­τε­ρα, την πρώ­τη εβδο­μά­δα του διδα­κτι­κού έτους, το τεστ πρέ­πει να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί έως και 24 ώρες πριν από την προ­σέ­λευ­ση στο σχο­λείο τη Δευ­τέ­ρα 13 Σεπτέμβρη.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο