Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Από σήμερα οι υποψήφιοι των επαναληπτικών πανελλαδικών μπορούν να υποβάλουν το μηχανογραφικό

Από σήμε­ρα, Τετάρ­τη 5 Οκτω­βρί­ου 2022 και έως τη Δευ­τέ­ρα 10 Οκτω­βρί­ου 2022 θα μπο­ρούν οι υπο­ψή­φιοι των επα­να­λη­πτι­κών πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ 2022 να υπο­βά­λουν το μηχα­νο­γρα­φι­κό τους δελτίο.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, οι ενδια­φε­ρό­με­νοι θα πρέ­πει μέσα στο διά­στη­μα αυτό να προ­σέλ­θουν στο Λύκειό τους και να δημιουρ­γή­σουν προ­σω­πι­κό κωδι­κό ασφα­λεί­ας (password) και να υπο­βά­λουν ηλε­κτρο­νι­κά το μηχα­νο­γρα­φι­κό τους δελ­τίο στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η προ­θε­σμία είναι απο­κλει­στι­κή (έως τις 24:00 της Δευ­τέ­ρας 10 Οκτω­βρί­ου) και μετά την παρέ­λευ­σή της κανέ­νας υπο­ψή­φιος δεν θα μπο­ρεί να προ­βεί στην ορι­στι­κή ηλε­κτρο­νι­κή υπο­βο­λή του Μηχανογραφικού.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο