Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Από τα «ανθισμένα τοπία» στα συντρίμμια της καπιταλιστικής παλινόρθωσης

Γερμανία — επέτειος της «επανένωσης»
Γιορτάζεται και φέτος η ανατροπή του σοσιαλισμού, η οποία επέτρεψε στους μονοπωλιακούς ομίλους να «σαρώσουν» τη ΓΛΔ και τις λαϊκές κατακτήσεις

Από τα πανηγύρια για την καπιταλιστική παλινόρθωση το 2010, με την παρουσία του Χ. Κολ
Από τα πανη­γύ­ρια για την καπι­τα­λι­στι­κή παλι­νόρ­θω­ση το 2010, με την παρου­σία του Χ. Κολ

«Μια πολύ ευτυ­χι­σμέ­νη στιγ­μή στην Ιστο­ρία της χώρας», χαρα­κτή­ρι­σε η καγκε­λά­ριος, Αγκε­λα Μέρ­κελ, την καπι­τα­λι­στι­κή παλι­νόρ­θω­ση στη Γερ­μα­νι­κή Λαο­κρα­τι­κή Δημο­κρα­τία, με αφορ­μή τις χτε­σι­νές και σημε­ρι­νές εορ­τα­στι­κές εκδη­λώ­σεις για την 27η επέ­τειο. Η απο­κα­λού­με­νη επα­νέ­νω­ση της Γερ­μα­νί­ας τέθη­κε σε ισχύ στις 3 Οκτώ­βρη 1990, με την προ­σάρ­τη­ση της Γερ­μα­νι­κής Λαο­κρα­τι­κής Δημο­κρα­τί­ας (ΓΛΔ) στην Ομο­σπον­δια­κή Γερμανία.

Είχαν προη­γη­θεί δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με τον τότε Πρό­ε­δρο της ΕΣΣΔ, Μιχα­ήλ Γκορ­μπα­τσόφ, ο οποί­ος είχε ανα­λά­βει το τελι­κό στά­διο της καπι­τα­λι­στι­κής παλι­νόρ­θω­σης.Η «επα­νέ­νω­ση», όπως ονο­μά­ζε­ται από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνά­μεις — εντός και εκτός Γερ­μα­νί­ας -, που υπο­νό­μευ­σαν με όλες τους τις δυνά­μεις την οικο­δό­μη­ση του σοσια­λι­σμού στο ανα­το­λι­κό τμή­μα της χώρας, σήμα­νε για το λαό κατα­κό­ρυ­φη πτώ­ση του βιο­τι­κού επι­πέ­δου, ραγδαία αύξη­ση της ανερ­γί­ας (που ήταν άγνω­στη στη ΓΛΔ), σάρω­μα κοι­νω­νι­κών παρο­χών και εργα­τι­κών κατα­κτή­σε­ων. Ταυ­τό­χρο­να, εντά­θη­κε η επί­θε­ση για τη μεί­ω­ση του εργα­τι­κού «κόστους» και στη δυτι­κή Γερ­μα­νία, με σει­ρά αντι­λαϊ­κών μέτρων τη δεκα­ε­τία του ’90.

Και με αφορ­μή την επέ­τειο της ανα­τρο­πής του σοσια­λι­σμού στην Ανα­το­λι­κή Γερ­μα­νία ανα­δει­κνύ­ε­ται η επι­και­ρό­τη­τα και ανα­γκαιό­τη­τα των σοσια­λι­στι­κών σχέ­σε­ων παρα­γω­γής που έχουν στο επί­κε­ντρό τους τον άνθρω­πο, τους παρα­γω­γούς του πλού­του. Αυτό άλλω­στε μαρ­τυ­ρούν και οι εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι που ζουν στη «σκιά» της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης στην ισχυ­ρό­τε­ρη οικο­νο­μία της Ευρώπης.

«Ευτυχισμένη στιγμή» για τους επιχειρηματικούς ομίλους

Η ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού στην Ανα­το­λι­κή Γερ­μα­νία παρέ­σχε «πεδί­ον δόξης λαμπρό» για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, που βρή­καν νέες διε­ξό­δους για τα κεφά­λαιά τους. Οι ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις «σάρω­σαν» τις επι­χει­ρή­σεις, τα εργο­στά­σια, τη γη, τα κτί­ρια, όλο τον πλού­το της χώρας που μέχρι τότε απο­τε­λού­σε λαϊ­κή περιουσία.

Σύμ­φω­να με επί­ση­μα κρα­τι­κά στοι­χεία, με τους πρώ­τους νόμους της «ενο­ποί­η­σης» της χώρας, τα δυτι­κο­γερ­μα­νι­κά μονο­πώ­λια πήραν στον έλεγ­χό τους, ανά­με­σα σε άλλα: 8.500 βιο­μη­χα­νι­κά συγκρο­τή­μα­τα και εργο­στά­σια, 20.000 μικρο­ε­πι­χει­ρή­σεις, 7.500 εστια­τό­ρια, 900 βιβλιο­πω­λεία, 1.854 φαρ­μα­κεία, 3,68 εκα­τομ­μύ­ρια εκτά­ρια αγρο­τι­κών και δασι­κών εκτά­σε­ων, 25 δισε­κα­τομ­μύ­ρια τετρα­γω­νι­κά μέτρα οικο­πέ­δων και κτι­ρί­ων. Ακό­μη μέχρι σήμε­ρα, για πολ­λούς Ανα­το­λι­κο­γερ­μα­νούς, ο Οργα­νι­σμός που ανέ­λα­βε να προ­ω­θή­σει τις καπι­τα­λι­στι­κές σχέ­σεις παρα­γω­γής (Treuhandanstalt), είναι η «ενσάρ­κω­ση του κακού». Αρχι­κά ο Οργα­νι­σμός αυτός ιδρύ­θη­κε με την «υπό­σχε­ση» στους πολί­τες της ΓΛΔ ότι η περιου­σία της Ανα­το­λι­κής Γερ­μα­νί­ας — η αξία της υπο­λο­γί­ζε­ται στα 800 δισ. ευρώ — θα αξιο­ποιού­νταν προς όφε­λός τους. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, φυσι­κά, επέ­βα­λε την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση περί­που 5.000 ακι­νή­των, 10.000 εται­ρειών και 25.000 μικροεπιχειρήσεων.

Η λαϊ­κή περιου­σία ξεπου­λή­θη­κε στους όπου Γης καπι­τα­λι­στές, έως και το τελευ­ταίο μάρ­κο, οι οποί­οι επι­πλέ­ον εισέ­πρα­ξαν και πλου­σιο­πά­ρο­χες επι­δο­τή­σεις δήθεν για να επεν­δύ­σουν, λόγω της ξεπε­ρα­σμέ­νης τάχα τεχνο­λο­γί­ας των εργο­στα­σί­ων της ΓΛΔ…

Δραματική η επιδείνωση για το λαό όλης της χώρας

«Ανθι­σμέ­να τοπία» υπο­σχό­ταν στους κατοί­κους της ΓΛΔ ο τότε καγκε­λά­ριος, Χέλ­μουτ Κολ, που πρω­το­στά­τη­σε στην καπι­τα­λι­στι­κή παλι­νόρ­θω­ση. Οι εξε­λί­ξεις δεν άργη­σαν να απο­κα­λύ­ψουν τον κυνι­σμό του.

Αμέ­σως μετά τη διείσ­δυ­ση των μονο­πω­λια­κών ομί­λων στα ανα­το­λι­κά κρα­τί­δια υπήρ­ξε μια γενι­κή μεί­ω­ση του αριθ­μού των εργα­ζο­μέ­νων από περί­που 10 εκατ. την περί­ο­δο της ΓΛΔ (σ.σ. στα 16 εκατ. ήταν ο συνο­λι­κός πλη­θυ­σμός) σε 6 εκατ. το 1992, δύο χρό­νια μετά την καπι­τα­λι­στι­κή παλι­νόρ­θω­ση. Σύμ­φω­να με στοι­χεία του Ινστι­τού­του Οικο­νο­μι­κών Ερευ­νών, «το απο­τέ­λε­σμα του οικο­νο­μι­κού μετα­σχη­μα­τι­σμού της Ανα­το­λι­κής Γερ­μα­νί­ας μετά το 1990 ήταν μια έντο­νη απο­βιο­μη­χα­νο­ποί­η­ση». «Τη δεκα­ε­τία του ’90 παρέ­μει­νε μόνο το 20% — 25% των θέσε­ων εργα­σί­ας της ανα­το­λι­κο­γερ­μα­νι­κής βιο­μη­χα­νί­ας. Στον μετα­ποι­η­τι­κό βιο­μη­χα­νι­κό τομέα, τον σημα­ντι­κό­τε­ρο κλά­δο της ΓΛΔ, που απα­σχο­λού­σε το 39% του συνό­λου των εργα­ζο­μέ­νων, χάθη­κε το 75% — 80% των θέσε­ων εργα­σί­ας», ανα­φέ­ρε­ται. Ενδει­κτι­κά είναι τα στοι­χεία για την έρευ­να και ανά­πτυ­ξη. Στη ΓΛΔ απα­σχο­λού­νταν στη βιο­μη­χα­νι­κή έρευ­να περί­που 86.000 άνθρω­ποι το 1989 και το 1993 μειώ­θη­καν στις 15.000.

Τα χρό­νια που ακο­λού­θη­σαν στην ανα­το­λι­κή Γερ­μα­νία εμφα­νί­στη­καν άστε­γοι, άνερ­γοι, φτω­χοί, αμόρ­φω­τοι, απο­κλει­σμέ­νοι και περι­θω­ριο­ποι­η­μέ­νοι άνθρω­ποι. Ολα αυτά στη σοσια­λι­στι­κή Γερ­μα­νία ήταν άγνω­στα. Αντί­θε­τα, τέτοια φαι­νό­με­να υπήρ­χαν στη Δυτι­κή Γερ­μα­νία και μάλι­στα τις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες επι­δει­νώ­νο­νται οι συν­θή­κες ζωής για όλο και περισ­σό­τε­ρους. Ακό­μη μέχρι σήμε­ρα τα συντρίμ­μια της καπι­τα­λι­στι­κής παλι­νόρ­θω­σης είναι φανε­ρά, ενώ με την ανα­τρο­πή της ΓΛΔ εντά­θη­κε η αντι­λαϊ­κή επί­θε­ση και στη δυτι­κή Γερμανία.

Ενδει­κτι­κά, στην ανα­το­λι­κή Γερ­μα­νία σήμε­ρα η επί­ση­μη ανερ­γία ανέρ­χε­ται στο 7,1% (5,5% συνο­λι­κά), ενώ το ετή­σιο εισό­δη­μα των εργα­ζο­μέ­νων είναι κατά μέσο όρο 10.000 ευρώ χαμη­λό­τε­ρο σε σχέ­ση με τους εργα­ζό­με­νους στα δυτι­κά κρα­τί­δια. Το 21,6% των παι­διών — που επί σοσια­λι­σμού ήταν η «προ­νο­μιού­χα τάξη» — ζουν σε συν­θή­κες φτώ­χειας, ενώ και στη δυτι­κή Γερ­μα­νία το ποσο­στό ανέ­βη­κε στο 14%.

Με αφορ­μή τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές της 24ης Σεπτέμ­βρη και το υψη­λό ποσο­στό που πήρε το εθνι­κι­στι­κό — αντι­με­τα­να­στευ­τι­κό κόμ­μα «Εναλ­λα­κτι­κή για τη Γερ­μα­νία» (ΑfD) στις ανα­το­λι­κές περιο­χές, αστι­κές και οπορ­του­νι­στι­κές δυνά­μεις εμφα­νί­ζουν ως αιτία τη ΓΛΔ. Παρου­σιά­ζουν την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα με το κεφά­λι κάτω. Αφού η καπι­τα­λι­στι­κή παλι­νόρ­θω­ση και η ανυ­παρ­ξία Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος με επα­να­στα­τι­κή στρα­τη­γι­κή, σε συν­δυα­σμό με το συστη­μα­τι­κό ξανα­γρά­ψι­μο της Ιστο­ρί­ας, οδη­γούν στο φαι­νό­με­νο της ενί­σχυ­σης άλλων λαϊ­κι­στι­κών μορ­φω­μά­των του κεφα­λαί­ου από τα πιο χτυ­πη­μέ­να τμή­μα­τα του πληθυσμού.

Άλλω­στε, όπως παρα­δέ­χτη­κε και η καγκε­λά­ριος Α. Μέρ­κελ με αφορ­μή τους εορ­τα­σμούς για την καπι­τα­λι­στι­κή παλι­νόρ­θω­ση, «ναι, εξα­κο­λου­θού­με να έχου­με ορι­σμέ­να διαρ­θρω­τι­κά προ­βλή­μα­τα», «όπως π.χ. τις δια­φο­ρές στην οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση των ανθρώ­πων», «επί­σης η φορο­λο­γι­κή δυνα­τό­τη­τα των ανα­το­λι­κών κρα­τι­δί­ων είναι δρα­μα­τι­κά χαμη­λή» αλλά και στα δυτι­κά κρα­τί­δια υπάρ­χουν «αδύ­να­μες» περιο­χές «με πολύ χαμη­λή ιατρι­κή περί­θαλ­ψη» και …«πρέ­πει να βρε­θούν λύσεις για ισό­τη­τα στις συν­θή­κες δια­βί­ω­σης». Βεβαί­ως, αυτό που μπο­ρεί να δώσει ο καπι­τα­λι­σμός είναι μερι­κά ψίχου­λα, ενώ η μόνη ουσια­στι­κή λύση στα λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα είναι η ανα­τρο­πή του.

Πηγή |> Ριζο­σπά­στης

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο