Από τα «Μιζούρι» της μπάλας στο ποδόσφαιρο της μάσας

Σαν σήμε­ρα το 1926 γεν­νιέ­ται από πρό­σφυ­γες μικρα­σιά­τες (Βουρ­λά) ο Ανδρέ­ας «Αντρί­κος» Μου­ρά­της, διε­θνής ποδο­σφαι­ρι­στής, αρχη­γός επί χρό­νια του Ολυ­μπια­κού και της εθνι­κής Ελλά­δας, που μεσου­ρά­νη­σε τότε που η «στρογ­γυ­λή θεά» έπαι­ζε «αλλιώς». Τότε που ο παί­χτης –πάντα παι­δί λαϊ­κής οικο­γέ­νειας δού­λευε –παράλ­λη­λα, σκλη­ρά από πολύ μικρή ηλι­κία για να ζήσει: ο  «Αντρί­κος» αφού έκα­νε … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Από τα «Μιζού­ρι» της μπά­λας στο ποδό­σφαι­ρο της μάσας.