Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Από την άνοιξη οι αιτήσεις για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού

Την άνοι­ξη θα ανοί­ξει η ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών για την εγγρα­φή και κατά­θε­ση δικαιο­λο­γη­τι­κών των Ελλή­νων του εξω­τε­ρι­κού που επι­θυ­μούν να ψηφί­ζουν στις εθνι­κές εκλο­γές και στις ευρω­ε­κλο­γές από τον τόπο κατοι­κί­ας τους, ανέ­φε­ρε ο Τάκης Θεο­δω­ρι­κά­κος σε συζή­τη­σή του με δημοσιογράφους.

Ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών σημεί­ω­σε ότι η επι­τυ­χία αυτού του νόμου που ψηφί­στη­κε χθες, με ρεκόρ θετι­κών ψήφων, θα εξαρ­τη­θεί σε μεγά­λο βαθ­μό από το πώς θα αντι­με­τω­πί­σει τη ρύθ­μι­ση η ελλη­νι­κή ομο­γέ­νεια. Για το λόγο αυτό, το επό­με­νο διά­στη­μα θα ξεκι­νή­σει καμπά­νια ενη­μέ­ρω­σης, μέσω της οποί­ας οι από­δη­μοι αφε­νός θα ενη­με­ρώ­νο­νται για τις παρα­μέ­τρους του νόμου, αφε­τέ­ρου θα ενθαρ­ρύ­νο­νται στο να συμ­με­τά­σχουν στις εκλο­γές της πατρί­δας μας. Μέχρι να ολο­κλη­ρω­θεί η δια­δι­κα­σία των εγγρα­φών, ο αριθ­μός όσων θα κάνουν χρή­ση της διευ­κό­λυν­σης είναι αδιευ­κρί­νι­στος, ισχύ­ει ωστό­σο ότι καλύ­πτο­νται από τον νόμο εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες νέοι κάτω των 30 ετών που εγκα­τέ­λει­ψαν τη χώρα στα χρό­νια της κρίσης.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο