Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Από την Καισαριανή στις 28 Απρίλη ξεκινάει το ταξίδι του 50ού Φεστιβάλ ΚΝΕ — “Οδηγητή”

«Γρά­φου­με Ιστο­ρία, αλλά­ζου­με τον κόσμο — Το μέλ­λον μας είναι ο σοσια­λι­σμός!». Αυτό είναι το σύν­θη­μα του 50ού Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή», που ξεκι­νά­ει το «ταξί­δι» του σε όλη τη χώρα, με τις εκδη­λώ­σεις του να κορυ­φώ­νο­νται στις 18–19-20–21 Σεπτέμ­βρη στην Αθή­να, στον χώρο του Πάρ­κου Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ευαι­σθη­το­ποί­η­σης «Αντώ­νης Τρίτσης».

Φέτος, λόγω της συμπλή­ρω­σης 50 χρό­νων του Φεστι­βάλ της ΚΝΕ και του «Οδη­γη­τή», επι­λέ­χτη­κε το Φεστι­βάλ να κάνει στά­ση σε όλα τα σημεία της Αττι­κής απ’ όπου «πέρα­σε» τα προη­γού­με­να 50 χρόνια.

Πρώ­τος σταθ­μός του 50ού Φεστι­βάλ θα είναι η Και­σα­ρια­νή την Κυρια­κή 28 Απρί­λη, στο Σκο­πευ­τή­ριο, εκεί που φέτος συμπλη­ρώ­νο­νται 80 χρό­νια από την εκτέ­λε­ση των 200 κομ­μου­νι­στών την Πρω­το­μα­γιά του 1944.

Το 50ό Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» επι­διώ­κει να απο­τε­λέ­σει κορυ­φαίο σταθ­μό σε μια πλα­τιά, πολύ­μορ­φη, πολι­τι­κή — πολι­τι­στι­κή παρέμ­βα­ση της ΚΝΕ, που θα σημα­το­δο­τή­σει όλη τη δρά­ση της το 2024.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο