Από την ΟΚΝΕ στην ΚΝΕ — Σύντομο χρονικό των νεολαιίστικων οργανώσεων του ΚΚΕ

ΑΡΧΕΣ 20ού ΑΙΩΝΑ Πολ­λοί από τους Μορ­φω­τι­κούς Ομί­λους νεο­λαί­ας που είχαν δια­μορ­φω­θεί ήδη από τα τέλη του 19ου αιώ­να μετο­νο­μά­στη­καν σε Σοσια­λι­στι­κούς Ομί­λους Νέων ή Σοσια­λι­στι­κές Νεο­λαί­ες. 1910 Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, την Καβά­λα, τη Δρά­μα, την Αθή­να, το Βόλο, την Κέρ­κυ­ρα, την Κεφαλ­λο­νιά, τη Λάρι­σα, την Πάτρα, τον Πει­ραιά, την Ερμού­πο­λη της Σύρου και αλλού, ιδρύ­θη­καν Σοσια­λι­στι­κές … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Από την ΟΚΝΕ στην ΚΝΕ — Σύντο­μο χρο­νι­κό των νεο­λαι­ί­στι­κων οργα­νώ­σε­ων του ΚΚΕ.