Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Από τη γη στον ουρανό» αύριο στο «Studio» — Παρων και ο Τούρκος αγωνιστής δήμαρχος Ματσόγλου

Αύριο Τετάρ­τη στις 19.30 στο «Studio New Star Art Cinema» (Σπάρ­της και Σταυ­ρο­πού­λου 33, πλα­τεία Αμε­ρι­κής) θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η επί­ση­μη πρε­μιέ­ρα του ντο­κι­μα­ντέρ «Από τη γη στον ουρα­νό». Ενα ντο­κι­μα­ντέρ από την Ανα­το­λία. Στην πρε­μιέ­ρα θα παρευ­ρε­θούν οι δημιουρ­γοί του, καθώς και 6μελής αντι­προ­σω­πεία από το Ντερ­σίμ της κεντρο­α­να­το­λι­κής Τουρκίας,με επι­κε­φα­λής τον Φατίχ Μεχ­μέτ Ματσό­γλου, αγω­νι­στή δήμαρ­χο της πόλης και συνερ­γα­ζό­με­νο με το ΚΚ Τουρκίας.

Η εκδή­λω­ση θα διαν­θι­στεί με καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα με ελλη­νι­κά, τουρ­κι­κά και κουρ­δι­κά τρα­γού­δια. Επί­σης στο χώρο θα φιλο­ξε­νη­θεί έκθε­ση ζωγρα­φι­κής του Τούρ­κου καλ­λι­τέ­χνη Για­σάρ Ντεμίρ.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες — κρα­τή­σεις στα τηλέ­φω­να 210 8640054 και 210 8220008.

Το ντο­κι­μα­ντέρ θα συνε­χί­σει να προ­βάλ­λε­ται από τις 19 Σεπτέμ­βρη στους κινη­μα­το­γρά­φους «Studio» και «Μικρό­κο­σμος».

4

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο