Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Από τον Λιβανό στον Γεωργαντά: Που τα βρήκατε αυτά τα φυντάνια κ. Μητσοτάκη;

Από τον Λιβά­νη στον Γεωρ­γα­ντά, κι από τις βαλί­τσες με τις απο­ζη­μιώ­σεις σε όποιον «έλε­γε καλη­μέ­ρα» στα ρου­σφέ­τια όσων ωφε­λή­θη­καν από τη ΝΔ…

Δεν πρό­λα­βε να κατα­λα­γιά­σει ο κουρ­νια­χτός για τις κυνι­κές δηλώ­σεις του Πέτρου Δού­κα παρου­σία του υπουρ­γού Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης Σπή­λιου Λιβα­νού και νέο βίντεο που έκα­νε την εμφά­νι­σή του δεί­χνει τον νεο­διο­ρι­σθέ­ντα υπουρ­γό Γιώρ­γο Γεωρ­γα­ντά να μιλά­ει σε παλαιό­τε­ρη κομ­μα­τι­κή εκδή­λω­ση της Νέας Δημο­κρα­τί­ας και να… ανα­λύ­ει το ρόλο των τοπι­κών στε­λε­χών, δημο­τι­κών συμ­βού­λων και αντιδημάρχων.

Σε ενα ρεσι­τάλ ρου­σφε­το­λο­γί­ας, ο Γ. Γεωρ­γα­ντάς φαί­νε­ται στο οπτι­κο­α­κου­στι­κό υλι­κό να λέει μετα­ξύ άλλων:

«Στους 10 που δεν ψήφι­σαν ΝΔ ενώ είχαν ψηφί­σει στις προη­γού­με­νες εκλο­γές, οι 8 ξέρου­με ποιοι είναι. Πρέ­πει λοι­πόν και στα χωριά και στην πόλη αυτούς να τους πλη­σιά­σου­με. Ο ρόλος λοι­πόν των τοπι­κών συμ­βου­λί­ων, των δημο­τι­κών συμ­βού­λων και των αντι­δη­μάρ­χων είναι καθοριστικός».

«Επί­σης καθο­ρι­στι­κός θα είναι και ο ρόλος της τοπι­κής αυτο­διοί­κη­σης, στην πίε­ση ή στην υπεν­θύ­μι­ση σε ανθρώ­πους που ωφε­λή­θη­καν από τη ΝΔ, σε ανθρώ­πους που δού­λε­ψαν επί ΝΔ, σε ανθρώ­πους που πήραν συμ­βά­σεις από τη ΝΔ, εννοώ συμ­βά­σεις έργου, συμ­βά­σεις ορι­σμέ­νου χρό­νου, άλλοι πήγαν στα stage. Αυτό να τους θυμί­σου­με: ότι πρέ­πει να προ­σφέ­ρουν κάποια υπη­ρε­σία. Πρέ­πει να πάνε εκλο­γι­κοί αντι­πρό­σω­ποι, πρέ­πει να φέρουν τη μάνα τους και τον πατέ­ρα τους να ψηφί­σουν. Ξέρου­με όλοι ποιοι είναι αυτοί».

«Αυτοί που τα χρό­νια της δια­κυ­βέρ­νη­σης της ΝΔ ωφε­λή­θη­καν από τη ΝΔ. Σε αυτούς μπο­ρού­με να το υπεν­θυ­μί­σου­με λίγο πιο φωνα­χτά ότι έχουν υπο­χρέ­ω­ση να πάνε να ψηφί­σουν” προ­σθέ­τει ο κ. Γεωργαντάς».

Δείτε το βίντεο

Όχι ότι ήταν άγνω­στο πως η Νέα Δημο­κρα­τία — όπως και τα υπό­λοι­πα αστι­κά κόμ­μα­τα που κυβέρ­νη­σαν τον τόπο — κάνουν πρω­τα­θλη­τι­σμό στα ρου­σφέ­τια, τους διο­ρι­σμούς «δικών τους παι­διών» και τα «δωρά­κια» σε επι­χει­ρη­μα­τί­ες-χορη­γούς τους. Αυτό το γνω­ρί­ζουν μέχρι και οι πέτρες.

Τώρα, φταί­με εμείς αν ανα­ρω­τη­θού­με για τους υπουρ­γούς του κ. Μητσοτάκη:

«Που τα βρήκατε αυτά τα φυντάνια;»

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο