Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Από τους βουλευτές της ΝΔ ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την Παιδεία — «Θα μείνει στα χαρτιά» διαμήνυσαν οι εκπαιδευτικοί

Υπερ­ψη­φί­στη­κε από τους βου­λευ­τές της ΝΔ στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γείο Παι­δεί­ας που προ­κά­λε­σε δια­δη­λώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας και συνα­ντά την αντί­θε­ση μαθη­τών, φοι­τη­τών, γονιών και εκπαιδευτικών.

Στην ονο­μα­στι­κή ψηφο­φο­ρία που ζήτη­σε το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφι­σαν συνο­λι­κά 282 βου­λευ­τές, εκ των οποί­ων «Ναι» ψήφι­σαν 158 βου­λευ­τές, «Οχι» ψήφι­σαν 124 βουλευτές.

Την ώρα της ψηφο­φο­ρία έξω από την Βου­λή ήταν σε εξέ­λι­ξη μια ακό­μα δια­δή­λω­ση εκπαι­δευ­τι­κών και μαθη­τών. Ανά­λο­γη κινη­το­ποί­η­ση έγι­νε και στη Θεσσαλονίκη.

Συλλαλητήριο των εκπαιδευτικών την ώρα της ψηφοφορίας

«Το νομο­σχέ­διο θα μεί­νει στα χαρ­τιά», βρο­ντο­φώ­να­ξαν και σήμε­ρα έξω από την Βου­λή, εκπαι­δευ­τι­κοί, στην δεύ­τε­ρη κινη­το­ποί­η­ση μέσα σε 24 ώρες που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν έξω από την Βου­λή, την ώρα της ονο­μα­στι­κής ψηφοφορίας.

Οι συγκε­ντρω­μέ­νοι φώνα­ξαν συν­θή­μα­τα όπως «Δώστε λεφτά για την Παι­δεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφα­γεία», «Μαζι­κοί διο­ρι­σμοί εκπαι­δευ­τι­κών, μονι­μο­ποί­η­ση των ανα­πλη­ρω­τών». Η ΔΟΕ έχει κήρυ­ξε 3ωρη στά­ση εργα­σί­ας από τις 10.45 έως τις 1.15 μ.μ.

Παράλ­λη­λα, Σύλ­λο­γοι Εκπαι­δευ­τι­κών και ΕΛΜΕ απευ­θύ­νουν κάλε­σμα συμ­με­το­χής και στο συλ­λα­λη­τή­ριο που διορ­γα­νώ­νουν Ομο­σπον­δί­ες και Εργα­τι­κά Σωμα­τεία στις 7 μ.μ. στο Σύνταγ­μα. sullalitirio2 sullalitirio3 sullalitirio4 sullalitirio5

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο