Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Από το Α ως το Ω

«Το μεγά­λο στοί­χη­μα πρέ­πει να είναι η σύγκλι­ση με την ΕΕ παντού», σημεί­ω­σε ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στ. Κασ­σε­λά­κης, σε οικο­νο­μι­κό συνέ­δριο. Το ίδιο ζήτη­μα εντό­πι­σε κι ένας από τους απο­χω­ρή­σα­ντες, και συγκε­κρι­μέ­να ο Ευ. Τσα­κα­λώ­τος, ο οποί­ος ανέ­φε­ρε: «Εχου­με μια κατά­στα­ση, με μεγά­λη από­κλι­ση από την Ευρω­ζώ­νη». Προ­σπερ­νά­με την ταύ­τι­ση των δύο σε τέτοια στρα­τη­γι­κά ζητή­μα­τα, που δεί­χνουν ότι οι απο­χω­ρή­σα­ντες από τον ΣΥΡΙΖΑ έβα­λαν απλά …τα ρού­χα αλλιώς και ότι συνε­χί­ζουν να υπη­ρε­τούν την ίδια αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή με τους παρα­μέ­νο­ντες, προ­βάλ­λο­ντας ως «πρό­τυ­πο» το σάπιο και αντι­λαϊ­κό εποι­κο­δό­μη­μα της ΕΕ. Οπως προ­σπερ­νά­με και τον μύθο που ακού­με τόσα χρό­νια απ’ όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα, ότι η ευη­με­ρία είναι συνώ­νυ­μο της «οικο­νο­μι­κής σύγκλι­σης» ανά­με­σα στα κρά­τη — μέλη. Δεν μπο­ρού­με όμως να μην σχο­λιά­σου­με ότι τα παρα­πά­νω απο­τε­λούν «κρι­τι­κή» στον νέο κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. Λες και αυτός — όπως και όλοι οι προη­γού­με­νοι — δεν ενσω­μα­τώ­νει και δεν υπη­ρε­τεί «από το Α ως το Ω» τη στρα­τη­γι­κή της ΕΕ! Θυμί­ζου­με ότι το τελι­κό σχέ­διο του ελλη­νι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για το 2024 εγκρί­θη­κε χωρίς παρα­τη­ρή­σεις από την Κομι­σιόν, η οποία σημεί­ω­σε πως «εκπλη­ρώ­νει τις δημο­σιο­νο­μι­κές κατευ­θύν­σεις». Δηλα­δή, την επι­στρο­φή στα ματω­μέ­να πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα και την περιο­ρι­στι­κή πολι­τι­κή, την οποία, όπο­τε χρειά­στη­κε, υπη­ρέ­τη­σαν με μεγά­λη συνέ­πεια «νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρες» και σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές δυνάμεις.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο