Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Από το βόειο κρέας ως την σοκολάτα, η παράνομη αποψίλωση βρίσκεται πίσω από πολλά τρόφιμα της καθημερινής ζωής

Σχε­δόν το 70% των τρο­πι­κών δασών που απο­ψι­λώ­νο­νται για την εκτρο­φή βοοει­δών και σοδειών, όπως η σόγια και το φοι­νι­κέ­λαιο, απο­ψι­λώ­θη­καν παρά­νο­μα κατά το διά­στη­μα 2013–2019, όπως έδει­ξε έκθε­ση που δόθη­κε χθες στη δημο­σιό­τη­τα, η οποία προει­δο­ποιεί για τον αντί­κτυ­πο που θα υπάρ­χει στις παγκό­σμιες προ­σπά­θειες για την αντι­με­τώ­πι­ση της κλι­μα­τι­κής αλλαγής.

H παρά­νο­μη υλο­το­μία ευθύ­νε­ται για την απώ­λεια κατά μέσο όρο 4,5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων εκτα­ρί­ων δασι­κής περιο­χής –μια έκτα­ση ίση με το μέγε­θος της Δανί­ας– στην Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, την Νοτιο­α­να­το­λι­κή Ασία και την Αφρι­κή, ανα­φέ­ρει η έκθε­ση την οποία συνέ­τα­ξε η μκο που εδρεύ­ει στις ΗΠΑ, Forest Trends.

“Αν δεν στα­μα­τή­σου­με επει­γό­ντως αυτή την παρά­νο­μη απο­ψί­λω­ση δεν έχου­με καμία ευκαι­ρία να κατα­πο­λε­μή­σου­με τις τρεις κρί­σεις που αντι­με­τω­πί­ζει η ανθρω­πό­τη­τα –την κλι­μα­τι­κή αλλα­γή, την απώ­λεια της βιο­ποι­κι­λό­τη­τας και τις ανα­δυό­με­νες παν­δη­μί­ες”, δήλω­σε ο Άρθουρ Μπλά­ντελ, ένας εκ των συγ­γρα­φέ­ων της έκθε­σης και σύμ­βου­λος της ΜΚΟ αυτής, η οποία εργά­ζε­ται πάνω στην εξεύ­ρε­ση των οικο­νο­μι­κών εργα­λεί­ων για την προ­στα­σία των οικοσυστημάτων.

Η καλ­λιέρ­γεια του φοι­νι­κέ­λαιου στην Ινδο­νη­σία και η καλ­λιέρ­γεια σόγιας και εκτρο­φή βοοει­δών στην Βρα­ζι­λία –εκεί όπου βρί­σκε­ται περί­που το 60% των τρο­πι­κών δάσων του Αμα­ζο­νί­ου– είναι βασι­κοί παρά­γο­ντες πρό­κλη­σης της παρά­νο­μης απο­ψί­λω­σης, ανα­φέ­ρει η έκθεση.

Η παρα­γω­γή άλλων γεωρ­γι­κών προ­ϊ­ό­ντων, όπως το κακάο που χρη­σι­μο­ποιεί­ται για την παρα­σκευή σοκο­λά­τας στην Ονδού­ρα και την Δυτι­κή Αφρι­κή, και το καλα­μπό­κι στην Αργε­ντι­νή, επί­σης βρί­σκο­νται πίσω από την παρά­νο­μη απο­ψί­λω­ση των δασών.

Στην Ινδο­νη­σία, του­λά­χι­στον το 81% των δασι­κών εκτά­σε­ων που έχει απο­ψι­λω­θεί για την παρα­γω­γή φοι­νι­κέ­λαιου εκτι­μά­ται ότι είναι παρά­νο­μο, σημειώ­νει η έκθεση.

Στις χώρες παρα­γω­γούς σόγιας, όπως η Βρα­ζι­λία, σχε­δόν το 93% των εκτά­σε­ων που μετα­τρά­πη­καν για τις ανά­γκες ανά­πτυ­ξης της σοδειάς που χρη­σι­μο­ποιεί­ται για το μαγεί­ρε­μα και για τις ζωο­τρο­φές, είναι παρά­νο­μο, ενώ το 93% της απο­ψί­λω­σης των δασών για τις φυτεί­ες κακάο είναι παρά­νο­μο και το 81% για την εκτρο­φή βοοει­δών, προ­σθέ­τει η έκθεση.

Η έκθε­ση ορί­ζει ως παρά­νο­μη την απο­ψί­λω­ση των δασών που παρα­βιά­ζει την εθνι­κή νομο­θε­σία, κάτι που κάνουν λόγου χάρη οι υλο­τό­μοι και οι εται­ρεί­ες που δεν εξα­σφα­λί­ζουν άδεια από τους κατό­χους γης ή που διε­νερ­γούν μελέ­τες περι­βαλ­λο­ντι­κών επι­πτώ­σε­ων, καθώς και τις περι­πτώ­σεις που περι­λαμ­βά­νουν φοροδιαφυγή.

Η υλο­το­μία των δασών έχει τερά­στιες επι­πτώ­σεις στους παγκό­σμιους στό­χους αντι­με­τώ­πι­σης της κλι­μα­τι­κής αλλα­γής καθώς τα δέντρα απορ­ρο­φούν σχε­δόν το ένα τρί­το από τις εκπο­μπές άνθρα­κα που παρά­γο­νται παγκο­σμί­ως και προ­κα­λούν την υπερ­θέρ­μαν­ση του πλανήτη.

Ο άνθρα­κας που εκπέ­μπε­ται από την παρά­νο­μη απο­ψί­λω­ση δασών για την γεωρ­γία ανα­λο­γού­σε σχε­δόν στο 41% όλων των εκπο­μπών από την την απο­ψί­λω­ση τρο­πι­ι­κών δασών από το 2013 ως το 2019, ανα­φέ­ρει η έκθεση.

“Η παρά­νο­μη απο­ψί­λω­ση είναι ένας σημα­ντι­κός παρά­γο­ντας πρό­κλη­σης της απώ­λειας δασι­κών εκτά­σε­ων και προ­κα­λεί έναν σημα­ντι­κό κίν­δυ­νο για τις εται­ρεί­ες εφο­δια­στι­κής αλυ­σί­δας και για τα χρη­μα­το­πι­στω­τι­κά ιδρύ­μα­τα που πιθα­νόν ακού­σια να προ­μη­θεύ­ουν ή να χρη­μα­το­δο­τούν προ­ϊ­ό­ντα που έχουν παρα­χθεί παρά­νο­μα”, εξη­γεί ο Τζά­στιν Άνταμς, ο εκτε­λε­στι­κός διευ­θυ­ντής της ΜΚΟ Tropical Forest Alliance, η οποία εργά­ζε­ται για την απε­μπλο­κή των εφο­δια­στι­κών αλυ­σί­δων από την αποψίλωση.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

https://ekdoseis-atexnos.gr/book/%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b9%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%bb%cf%8e%ce%bd%cf%84%ce%b6%ce%b1-%ce%b3%ce%b9/

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο