Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Από το κέντρο της Αθήνας μέχρι την Παλαιστίνη _στην σωστή πλευρά της ιστορίας

Μια φωνή, χιλιά­δες καρ­διές που δεν σηκώ­νουν το άδι­κο, γρο­θιές που σφίγ­γο­νται από την απαί­τη­ση να στα­μα­τή­σει η σφα­γή στην Παλαι­στί­νη,  μια μεγά­λη αλυ­σί­δα αλλη­λεγ­γύ­ης για τον σκλη­ρά δοκι­μα­ζό­με­νο και πάντα ηρω­ι­κό λαό της Παλαι­στί­νης, που όλο και μεγαλώνει!

Από το κέντρο της Αθή­νας μέχρι την Παλαι­στί­νη, από το κτί­ριο της Πρυ­τα­νεί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών μέχρι κάθε σχο­λή ανά τον κόσμο που γίνε­ται εστία κατα­δί­κης του εγκλή­μα­τος και αλλη­λεγ­γύ­ης, οι φοι­τη­τές στά­θη­καν στην σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας, στο πλευ­ρό του Παλαι­στι­νια­κού λαού.

Χιλιά­δες φοι­τη­τές αντα­πο­κρι­νό­με­νοι στο κάλε­σμα των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων της Αθή­νας έδω­σαν το «παρών» στην ολο­νύ­χτια δια­μαρ­τυ­ρία στα Προπύλαια.

Στο πλευ­ρό τους βρέ­θη­κε και ο λαός της Αθή­νας μετά από καλέ­σμα­τα πολ­λών συν­δι­κά­των, της ΕΕΔΥΕ, της ΟΓΕ, για­τί καθέ­νας που θέλει «να λέγε­ται άνθρω­πος» έχει την ευθύ­νη να μη μεί­νει σιω­πη­λός. Στην πρώ­τη γραμ­μή, μαζί με τους φοι­τη­τές βρέ­θη­καν εκπρό­σω­ποι της Παλαι­στι­νια­κής κοινότητας.

Με εικό­νες γεμά­τες από τη φρί­κη στη Γάζα, εικό­νες από το πεί­σμα ενός λαού που έχει πατρί­δα, που την πατρί­δα του «Παλαι­στί­νη τη λένε ακό­μα», αλλά και εικό­νες από το ξεση­κω­μό του λαού και της νεο­λαί­ας ενά­ντια στο συνε­χι­ζό­με­νο έγκλη­μα σε όλο τον κόσμο να προ­βάλ­λο­νται στη γιγα­ντο­ο­θό­νη που είχε στη­θεί μπρο­στά στην Πρυ­τα­νεία, ένας μετά τον άλλο οι καλ­λι­τέ­χνες έσμι­ξαν τη φωνή τους με τους χιλιά­δες νέους.

 

00:27

Ηχη­ρό μήνυ­μα κατα­δί­κης της σφα­γής στη Γάζα και αλλη­λεγ­γύ­ης στον αγω­νι­ζό­με­νο παλαι­στι­νια­κό λαό στέλ­νουν οι καλλιτέχνες …

Ν. Χρονοπούλου: Γινόμαστε κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα ενάντια στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού (ΦΩΤΟ)

_                     23:20

Στην ολο­νύ­κτια δια­μαρ­τυ­ρία στα Προ­πύ­λαια χαι­ρέ­τι­σε η Νίκη Χρο­νο­πού­λου, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαίδευσης …

Είναι ένας άνθρωπος που τον μποδίζουν να βαδίζει, είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε» (VIDEO — ΦΩΤΟ)

23:06

Η Ρίτα Αντω­νο­πού­λου και οι «Ρεβάνς» τρα­γού­δη­σαν τον «Μικρόκοσμο»του Θάνου Μικρού­τσι­κου για­τί «το πιο εκπλη­κτι­κό, πιο επι­βλη­τι­κό, πιο μυστη­ρια­κό και… 

Λυρικό μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό από την Αναστασία Μουτσάτσου (VIDEO)

21:26

Η Ανα­στα­σία Μου­τσά­τσου, συγκι­νη­μέ­νη, ανέ­φε­ρε πως δε θα μπο­ρού­σε να λεί­πει από μία τέτοια πρω­το­βου­λία και με τρα­γού­δι του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη και του Μάνου…

20:37

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο