Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Από το μνημονιακό … «asset» στο «χρήσιμο» κόμμα [by (Γιάνη) Βαρουφάκης…]

Μέρα με τη μέρα, όσο ο Γιάν(ν)ης Βαρου­φά­κης ξεδι­πλώ­νει τις πολι­τι­κές του φιλο­δο­ξί­ες να μπει στη Βου­λή, τόσο πιο έντο­να απο­κα­λύ­πτε­ται το πόσο φανα­τι­κά στη­ρί­ζει αυτό που εμφα­νί­ζε­ται να καταγ­γέλ­λει, τόσο πιο εκκω­φα­ντι­κά ξεδι­πλώ­νε­ται η επι­χεί­ρη­ση απά­της που έχει στηθεί…
🧐😵 Όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα τον ακού­γα­με να λέει πως: Το ΜΕΡΑ25 είναι «αντι­συ­στη­μι­κή δύνα­μη», είναι η «αλέ­κια­στη αρι­στε­ρά», είναι η νέα εναλ­λα­κτι­κή δύνα­μη, πως δεν ψήφι­σε κανέ­να μνη­μό­νιο
Πράγ­μα­τι, το πολι­τι­κό βιο­γρα­φι­κό του Βαρου­φά­κη είναι «βαρύ» τόσο όση και η κοροϊ­δία του προς το λαό
✔️ Τις προ­άλ­λες, είπε σε συνέ­ντευ­ξη:«Μου έλε­γαν: “Να υπο­γρά­ψεις ό,τι παλιό­χαρ­το σου δώσει ο Ντάι­σελ­μπλουμ” και εγώ δεν υπέ­γρα­ψα τίπο­τα» (προ­σέξ­τε τη συνέχεια)
«Το μόνο που υπέ­γρα­ψα ήταν η παρά­τα­ση της συμ­φω­νί­ας για δυο μήνες. Μπαί­νω 27η Ιανουα­ρί­ου σε ένα Γενι­κό Λογι­στή­ριο του Κρά­τους και τους ρώτη­σαπώς είναι τα οικο­νο­μι­κά μας και πόσο και­ρό έχου­με ακό­μα”. (…)Εγώ αυτό που αρνιό­μουν να κάνω ήταν να υπο­γρά­ψω οποιο­δή­πο­τε μνη­μό­νιο αυξά­νει τους φορο­λο­γι­κούς συντε­λε­στές».
Δεί­τε τώρα τι έγι­νε στην πραγματικότητα…Αυτό που ονο­μά­ζει ο Βαρου­φά­κης «παρά­τα­ση της συμ­φω­νί­ας για δύο μήνες» τον Φλε­βά­ρη του 2015, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ήταν «παρά­τα­ση του 2ου μνη­μο­νί­ου για δύο μήνες» και μάλι­στα αυτό έγι­νε ως η απα­ραί­τη­τη παρέμ­βα­ση για να φτά­σου­με στο 3ο μνη­μό­νιο
✔️ Αυτό που λέει «παρά­τα­ση της συμ­φω­νί­ας», ήταν όλα όσα έκα­νε ο ίδιος και η κυβέρ­νη­σή του από τον Γενά­ρη του 2015 έως και το καλο­καί­ρι, για να προ­ε­τοι­μά­σουν το έδα­φος για τη νέα συμ­φω­νία, δηλα­δή το νέο μνη­μό­νιο, στα οποία έχου­με ξανα­να­φερ­θεί και τα υπενθυμίζουμε:
🧐😵 Ως υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών των ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ:
✔️ Βάφτι­ζε «θεσμούς» την τρόι­κα και κορόι­δευε έναν ολό­κλη­ρο λαό, λέγο­ντας ότι αυτό είναι καλό για ψυχο­λο­γι­κούς λόγους…
✔️ Ελε­γε ότι συμ­φω­νού­σε με το 70% του 2ου μνη­μο­νί­ου και πως στο 30% θα βάλου­με την εργα­λειο­θή­κη του ΟΟΣΑ να κάνει δου­λειά. Θυμί­ζου­με μόνο ένα από τα εργα­λεία, που είναι η κατάρ­γη­ση της κυρια­κά­τι­κης αργίας…
✔️ Ελε­γε πως το «σκί­σι­μο του μνη­μο­νί­ου» λεγό­ταν προ­ε­κλο­γι­κά για συμ­βο­λι­κούς (sic!) λόγους και πως δεν θα το έκα­νε ποτέ…
✔️ Στις 10 Ιού­λη 2015, μετά το περί­φη­μο δημο­ψή­φι­σμα, ο Γ. Βαρου­φά­κης είχε πάψει να είναι υπουρ­γός, λέγο­ντας εκ των υστέ­ρων ότι δια­φω­νού­σε με τη συμ­φω­νία που έψη­νε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος του λαού και παρ’ όλους τους απο­κα­λυ­πτι­κούς δια­λό­γους του Γιού­ρο­γκρουπ, όπου ο Γ. Βαρου­φά­κης προ­σπα­θού­σε να απο­δεί­ξει στους «εταί­ρους» ότι η κυβέρ­νη­ση θέλει ουσια­στι­κά το ΝΑΙ, παρ’ όλο που θα καλέ­σει τον κόσμο να πει ΟΧΙ. Εκεί­νη τη μέρα, η κυβέρ­νη­σή του έφε­ρε προς επι­κύ­ρω­ση το νέο μνη­μό­νιο με μορ­φή σχε­δί­ου νόμου και με τίτλο: «Για τη δια­πραγ­μά­τευ­ση και σύνα­ψη δανεια­κής σύμ­βα­σης με τον Ευρω­παϊ­κό Μηχα­νι­σμό Στα­θε­ρό­τη­τας (ESM)». Τότε ο Γ. Βαρου­φά­κης έστει­λε επι­στο­λι­κή ψήφο στην πρό­ε­δρο της Βου­λής, με την οποία ψήφι­ζε ΝΑΙ στο 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ. Ελε­γε τότε:
«Σας γνω­ρί­ζω ότι αδυ­να­τώ να παρευ­ρε­θώ στη σημε­ρι­νή ονο­μα­στι­κή ψηφο­φο­ρία. Επι­θυ­μώ διά της παρού­σης να δηλώ­σω ότι εάν ήμουν σε θέση να ψηφί­σω στη σημε­ρι­νή ονο­μα­στι­κή ψηφο­φο­ρία επί του σχε­δί­ου νόμου του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών “Για τη δια­πραγ­μά­τευ­ση και σύνα­ψη δανεια­κής σύμ­βα­σης με τον Ευρω­παϊ­κό Μηχα­νι­σμό Στα­θε­ρό­τη­τας (ESM)”.
θα ψήφι­ζα ΝΑΙ».
Για να δού­με σε τι ψήφι­σε «ΝΑΙ»;
🧐😵 ΨΗΦΙΣΕ «ΝΑΙ»
Στην αύξη­ση του βασι­κού συντε­λε­στή ΦΠΑ στο 23% από 13% σε όλα τα συσκευα­σμέ­να και βιο­μη­χα­νο­ποι­η­μέ­να βασι­κά τρό­φι­μα, στα εισι­τή­ρια των Μέσων Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, στους λογα­ρια­σμούς ύδρευσης.
🧐😵 ΨΗΦΙΣΕ «ΝΑΙ»
✔️ Στο διπλα­σια­σμό του φόρου εισο­δή­μα­τος, στο 26% από το πρώ­το ευρώ (από 13% που ήταν) στους φτω­χούς αγρότες.
✔️ Στην αύξη­ση της εισφο­ράς αλλη­λεγ­γύ­ης που ενσω­μα­τώ­θη­κε στο φόρο εισοδήματος.
Στη μεί­ω­ση στα επι­δό­μα­τα θέρμανσης.
✔️ Στη μεί­ω­ση του ακα­τά­σχε­του ορί­ου για μισθω­τούς και συντα­ξιού­χους με ληξι­πρό­θε­σμα χρέη στην Εφορία.
✔️ Στην άρση κάθε παρε­χό­με­νης προ­στα­σί­ας των λαϊ­κών οικο­γε­νειών από τα «νύχια» των τραπεζών.
✔️ Στις μειώ­σεις μισθών στο Δημόσιο.
Με αφορ­μή τις επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά τις προη­γού­με­νες μέρες, απο­φά­σι­σε και αυτός να συν­δρά­μει στο κλί­μα εφη­συ­χα­σμού και απο­προ­σα­να­το­λι­σμού. Τι είπε; Ούτε λίγο ούτε πολύ, πως πρό­κει­ται για «κολ­πά­κια» του Ερντο­γάν για να κρα­τη­θεί στο καθε­στώς
Προ­σέξ­τε: Ο Βαρου­φά­κης λέει πως η όξυν­ση της τουρ­κι­κής προ­κλη­τι­κό­τη­τας είναι κινή­σεις «εσω­τε­ρι­κής κατα­νά­λω­σης» και πως «ο Τ. Ερντο­γάν προ­σπα­θεί να επι­κα­λε­στεί εξω­τε­ρι­κό κίν­δυ­νο για να στα­θε­ρο­ποι­ή­σει το καθε­στώς του, το οποίο κρα­τιέ­ται με νύχια και με δόντια».
✔️ Συμ­με­το­χή λοι­πόν στην παρά­στα­ση του επι­κίν­δυ­νου εφη­συ­χα­σμού, ανα­μα­σώ­ντας πάνω — κάτω όσα λέει η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, που δια­φη­μί­ζει τον «ανα­βαθ­μι­σμέ­νο ρόλο της Ελλά­δας», που προ­κα­λεί «νευ­ρι­κό­τη­τα» στην Τουρκία…

✔️ Αλλά και η ΝΔ που χαρα­κτή­ρι­σε προ­ε­κλο­γι­κή τη σύγκλη­ση του ΚΥΣΕΑ…


Συμπε­ρά­σμα­τα μπο­ρεί να βγά­λει κάποιος και από ορι­σμέ­νους υπο­ψη­φί­ους του Βαρουφάκη…
Ενας από αυτούς είναι και ο Τάκης Μίχας στο ψηφο­δέλ­τιο Επικρατείας…
Για τον οποίο ο Γιάν(ν)ης έχει δηλώ­σει στις 7 Ιού­νη 2019, στο προ­σω­πι­κό του blog:
«Νιώ­θου­με περή­φα­νοι που συμπο­ρευό­μα­στε με ανθρώ­πους με τους οποί­ους έχου­με δια­φω­νή­σει έντο­να στο παρελ­θόν,ανθρώ­πους έντι­μους και ανοι­κτό­μυα­λους όπως ο Τάκης Μίχας».
🧐😵 Παρα­θέ­του­με παρα­κά­τω το λόγο για τον οποίο νιώ­θει περή­φα­νος ο Βαρουφάκης.
✔️ Κι επει­δή οι παλιό­τε­ροι μπο­ρεί να θυμού­νται, καλό είναι να μαθαί­νουν οι νέοι πως…
  • Ο Τάκης Μίχας έχει εξυ­μνή­σει τον «ανθρω­πι­σμό του ΝΑΤΟ στο Κοσ­συ­φο­πέ­διο».
  • Εχει συμ­με­τά­σχει στην «Πρω­το­βου­λία για μια εναλ­λα­κτι­κή ενη­μέ­ρω­ση» το 1999, όταν οι βόμ­βες του ΝΑΤΟ έπε­φταν βρο­χή στη Γιου­γκο­σλα­βία, για να πει μαζί με άλλους ότι πρέ­πει τα ελλη­νι­κά ΜΜΕ να ονο­μά­ζουν «χασά­πη» τον Μιλό­σε­βιτς
  • Είναι λάτρης της εξί­σω­σης του κομ­μου­νι­σμού με τον φασι­σμό.
  • Ήταν βασι­κός εκφρα­στής όλης της ιμπε­ρια­λι­στι­κής προ­πα­γάν­δας της «Νέας Τάξης Πραγ­μά­των», από αυτούς που «εργά­στη­καν σκλη­ρά» ενά­ντια στα αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κά αισθή­μα­τα του ελλη­νι­κού λαού.
  • Ομο­γά­λα­κτος και ομοϊ­δε­ά­της του Α. Ανδρια­νό­που­λου και του Στ. Μάνου και άλλα πολ­λά που θα μπο­ρού­σα­με να πού­με και να γρά­ψου­με για το αντι­δρα­στι­κό προ­φίλ του…

Bαρουφάκης μνημονιακός στο κλαρί

Είναι καθα­ρό ότι μιλά­με για κόμ­μα μιας χρή­σης και, απ’ ό,τι φαί­νε­ται, δια­λα­λεί τη χρη­σι­μό­τη­τά του για το σύστη­μα πολύ πριν καν μπει στη Βου­λή. Με τις θέσεις που παίρ­νει σε κρί­σι­μα ζητή­μα­τα, με αυτούς που στε­λε­χώ­νουν τα ψηφο­δέλ­τιά του και βεβαί­ως με τη δηλω­μέ­νη ετοι­μό­τη­τά του να συνερ­γα­στεί και με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τη ΝΔ …αν αυτό χρειά­ζε­ται για τη χώρα. Η παγί­δα λοι­πόν φαί­νε­ται από χιλιό­με­τρα, δεν κάνει καν τον κόπο να κρυ­φτεί, γι’ αυτό δεν πρέ­πει κανέ­νας νέος, εργα­ζό­με­νος, κανέ­νας άνθρω­πος που αυτο­προσ­διο­ρί­ζε­ται αρι­στε­ρός ή προ­ο­δευ­τι­κός να την πατήσει…
Η δύναμή σου την επόμενη μέραheader Τώρα ξέρεις Το 2019 δεν είναι 2015
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο