Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Από το «πρώτη φορά αριστερά», στο «πρώτη φορά …βασιλικιά»

Τέτοιο λιβά­νι­σμα στους μονάρ­χες της Μεγά­λης Βρε­τα­νί­ας επί τρεις μέρες ούτε οι ίδιοι οι «γαλα­ζο­αί­μα­τοι» δεν το περί­με­ναν. Κυβέρ­νη­ση, κρα­τι­κή και ιδιω­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση έδω­σαν κυριο­λε­κτι­κά τα ρέστα τους. Από τη σφυ­ρί­δα και την «τρι­λο­γία ψαριών» που από­λαυ­σαν στο προ­ε­δρι­κό μέγα­ρο, μέχρι τους λου­κου­μά­δες και τον …«φρέ­ντο χωρίς καλα­μά­κι» που ήπιε ο υψη­λό­τα­τος Κάρο­λος με την Καμί­λα στην Αθή­να, είναι μερι­κά από τα όσα ακού­σα­με και δια­βά­σα­με για την επί­σκε­ψή τους. Δημο­σιο­γρα­φι­κά παπα­γα­λά­κια και κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη, μην μπο­ρώ­ντας να μαζέ­ψουν τα σάλια τους για τους «υψη­λούς» προ­σκε­κλη­μέ­νους, επι­χεί­ρη­σαν μια …«μεγα­λο­πρε­πή» μπου­γά­δα στον βρε­τα­νι­κό ιμπε­ρια­λι­σμό, αλλά και στον ίδιο το θεσμό της βασι­λεί­ας. Και αυτά σχε­δόν ταυ­τό­χρο­να με τα περί «προ­ό­δου» και «φιλε­λευ­θε­ρι­σμού» που έκρω­ζε η κυβέρ­νη­ση στη Βου­λή, ψηφί­ζο­ντας το νόμο για την ανα­δο­χή και την υιο­θε­σία. Ετσι έχουν τα πράγ­μα­τα… Μετά το «πρώ­τη φορά αρι­στε­ρά», έρχε­ται το «πρώ­τη φορά …βασι­λι­κιά».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Εξ όνυ­χος τον λέοντα…

Ο πολι­τι­σμός της Καμί­λα και η… μάγισ­σα Κονιόρδου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο