Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Από το 1945 μέχρι το 2015 οι ΗΠΑ προκάλεσαν τον θάνατο σε πάνω από 20 εκατομμύρια ανθρώπους

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της //

«Το ερώ­τη­μα είναι πόσες «11 Σεπτεμ­βρί­ου» έχουν προ­κα­λέ­σουν οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες σε άλλα 37 έθνη, από τον β ’ Παγκό­σμιο πόλε­μο;» Η απά­ντη­ση είναι: ενδε­χο­μέ­νως 10.000»-  James A. Lucas.

Ο Α’ Παγκό­σμιος πόλε­μος κόστι­σε την ζωή σε 15 εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους. Ο Β’ σε περί­που 60 εκα­τομ­μύ­ρια εκ των οποί­ων 26 εκα­τομ­μύ­ρια Σοβιε­τι­κών και περί­που 20 εκα­τομ­μύ­ρια Κινέ­ζων. Η Γερ­μα­νία και Αυστρία έχα­σαν περί τα 8 εκα­τομ­μύ­ρια, 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια η Ιαπω­νία. Οι ΗΠΑ και η Μ.Βρετανία από κάτι παρα­πά­νω από 400.000 ανθρώ­πους η κάθε χώρα. Οι αριθ­μοί αυτοί προ­κα­λούν δέος, θλί­ψη και αποτροπή.

Δυστυ­χώς η απώ­λεια ζωής των ανθρώ­πων από τους πολέ­μους δεν έχει στα­μα­τή­σει παρό­λο που ζού­με μια κατευ­φη­μι­σμό μετα­πο­λε­μι­κή περί­ο­δο. Τα εκα­τομ­μύ­ρια των ανθρώ­πων συνε­χί­ζο­νται να χάνο­νται με κύριο υπεύ­θυ­νο την μεγα­λύ­τε­ρη ιμπε­ρια­λι­στι­κή δύνα­μη, τις ΗΠΑ και σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις και τους συμ­μά­χους της στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι πάντα το ίδιο το Αμε­ρι­κά­νι­κο χέρι που πιέ­ζει την σκανδάλη.

Όμως σχε­διά­ζει, οργα­νώ­νει, εκπαι­δεύ­ει, στη­ρί­ζει με εκπαί­δευ­ση και οπλι­σμό ανθρώ­πους που ανα­λαμ­βά­νουν την βρώ­μι­κη δου­λειά και μακε­λεύ­ουν τους λαούς. Πολ­λά από τα θύμα­τα είναι γυναί­κες και παι­διά, άνθρω­ποι που πεθαί­νουν απο έλλει­ψη φαρ­μά­κων ή περί­θαλ­ψης ή από την εξά­πλω­ση επι­δη­μιών και ασθε­νειών που ξεσπούν από τους πολέ­μους και τους απο­κλει­σμούς που προ­κα­λούν οι ΗΠΑ.
Ο συγρα­φέ­ας και αρθρο­γρά­φος James A. Lucas έχει μελε­τή­σει τις απώ­λειες ανθρώ­πι­νης ζωής από τις άμε­σες ή έμμε­σες παρεμ­βά­σεις των Αμε­ρι­κά­νων για τα ζωτι­κά συμ­φέ­ρο­ντα τω μονο­πω­λί­ων τους μέχρι το 2015. Το άρθρο του πρω­το­δη­μο­σιεύ­τη­κε στην ιστο­σε­λί­δα Global Research τον Νοέμ­βριο του 2015 και ανα­δη­μο­σιεύ­ε­ται τον Νοέμ­βρη του 2018.

Δεν έχει στοι­χεία από τους νεκρούς της «Αρα­βι­κής Άνοι­ξης» στην Λιβύη, Αίγυ­πτο και ιδιαί­τε­ρα στην Συρία που ο αριθ­μός των νεκρών έχει ήδη φτά­σει τις 500.000. Δεν ανα­φέ­ρει τους νεκρούς του εμφυ­λί­ου στην Ελλά­δα απόρ­ροια της ενερ­γής, καθο­δη­γη­τι­κής παρέμ­βα­σης των Αμε­ρι­κά­νων. Ακό­μη και χωρίς αυτά τα στοι­χεία οι νεκροί ξεπερ­νούν δυστυ­χώς τα 20 εκα­τομ­μύ­ρια και αγγί­ζουν τα 30.

usa1

Μαι Λαι Βιετνάμ

Περί­λη­ψη του άρθρου:

-Μετά τις κατα­στρο­φι­κές επι­θέ­σεις της 11ης Σεπτεμ­βρί­ου 2001 η θλί­ψη και ένα συναί­σθη­μα κατα­νοη­τού θυμού και απελ­πι­σί­ας άρχι­σε να δια­πο­τί­ζει την αμε­ρι­κα­νι­κή ψυχή. Λίγοι άνθρω­ποι εκεί­νη τη στιγ­μή επι­χεί­ρη­σαν να προ­ω­θή­σουν μια πιο ισορ­ρο­πη­μέ­νη προ­σέγ­γι­ση και να επι­ση­μά­νουν ότι και οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες ήταν επί­σης υπεύ­θυ­νες στο να προ­κα­λεί τα ίδια συναι­σθή­μα­τα στους ανθρώ­πους σε άλλα έθνη, και απλά προ­κλή­θη­κε μια αντί­θε­τη αντί­δρα­ση… μια τέτοια υπεν­θύ­μι­ση των σφαλ­μά­των που δια­πρά­χθη­καν από το έθνος μας  δεν εισα­κού­στη­κε και σύντο­μα επι­σκιά­στη­κε από τον επι­τα­χυ­νό­με­νο «πόλε­μο κατά της τρομοκρατίας.»

Οι 37 ΧΩΡΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ

Αφγα­νι­στάν
Έναρ­ξη του 10ετή εμφύ­λιου πολέ­μου με στή­ρι­ξη των Μου­τζα­χε­ντίν 6 μήνες πρίν την ανά­μι­ξη των Σοβιε­τι­κών. Άμε­σοι θάνα­τοι από Αμε­ρι­κά­νι­κους βομ­βαρ­δι­σμούς 12.000. Εισβο­λή Αμε­ρι­κά­νι­κης δύνα­μης μετά συμ­μά­χων μετά τον 10ετή πόλε­μο. 60% της Αμε­ρι­κά­νι­κης αγο­ράς ηρω­ί­νης προ­έρ­χε­ται πιά από το Αφγα­νι­στάν. Οι ΗΠΑ είναι υπεύ­θυ­νες για 1 έως και 1,8 εκα­τομ­μύ­ρια θανάτους.

Αγκό­λα
Στή­ρι­ξη της UNITA, οργά­νω­σης ενά­ντια στην νόμι­μη κυβέρ­νη­ση της Αγκό­λα και οργά­νω­ση της εισβο­λής της Ν.Αφρικής από το Ζαίρ, πριν έρθουν οι Κου­βα­νοί, γεγο­νός που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε σαν δικαιο­λο­γία. Τρείς δια­φο­ρε­τι­κές μελέ­τες δίνουν 300 με 750.000 νεκρούς. 

Αιτή
Στή­ρι­ξη και χρη­μα­το­δό­τη­ση του δικτά­το­ρα Papa Doc Duvalier και του γιού του αργό­τε­ρα μέσω Ισρα­ήλ! Εκδί­ω­ξη του εκλεγ­μέ­νου στις αρχές του 90 Προ­έ­δρου, μαύ­ρου πάστο­ρα, Jean Bertrand Aristide παρό­λο που πήρε 67% στις εκλο­γές.  Από το 1957 μέχρι το 1986 από 30.000 έως 100.000 νεκροί.

Ανα­το­λι­κό Τιμόρ
Οργά­νω­ση και στή­ρι­ξη του δικτά­το­ρα Σου­χάρ­το της Ινδο­νη­σί­ας με αμε­ρι­κά­νι­κο οπλι­σμό στην εισβο­λή στο Ανα­το­λι­κό Τιμόρ το 1975 που ήθε­λε ανε­ξαρ­τη­σία. 200.000 νεκροί από πλη­θυ­σμό 700.000!Το 1991, 2717 δια­δη­λω­τές νεκροί.

usa2

Κορέα

Βιετ­νάμ
Αντέ­δρα­σαν στις εκλο­γές για την ένω­ση Βόρειου και Νότιου Βιετ­νάμ. Υπο­στή­ρι­ξαν με όλα τα μέσα το Νότιο Βιετ­νάμ και αργό­τε­ρα ανέ­λα­βαν όλη την επι­χει­ρη­σια­κή πολε­μι­κή δρά­ση από τα μέσα του 60. Υπεύ­θυ­νες για σφα­γές, βομ­βαρ­δι­σμούς, ψεκα­σμούς με δηλη­τή­ρια, εκτε­λέ­σεις, βασα­νι­στή­ρια. 5,1 εκα­τομ­μύ­ρια νεκροί.

Βολι­βία
Οργά­νω­ση και στή­ρι­ξη του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος του εκπαι­δευ­μέ­νου στην Αμε­ρι­κή Hugo Banzer στις αρχές του 70. 400 νεκροί, χιλά­δες “εξα­φα­νι­σμέ­νοι”.

Γιου­γκο­σλα­βία
Υπεύ­θυ­νες για την διά­λυ­ση της Γιου­γκο­σλα­βί­ας και για τους εμφύ­λιους πολέ­μους των λαών που την απάρ­τι­ζαν. Υπεύ­θυ­νες και για τους ανε­λέ­η­τους βομ­βαρ­δι­σμούς κατοι­κη­μέ­νων περιο­χών με βόμ­βες με απε­μπλου­τι­σμέ­νο ουρά­νιο. 107.000 νεκροί στην Σερ­βία. 250.000 στον πόλε­μο της Βοσ­νί­ας, 15.000 της Κρο­α­τί­ας, 500 έως 5000 στο Κόσοβο. 

Γουα­τε­μά­λα
Οργά­νω­ση και στή­ρι­ξη του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος ενά­ντια στον εκλεγ­μέ­νο πρό­ε­δρο Jacobo Arbenz το 1954 μετά από εθνι­κο­ποί­η­ση εκτά­σε­ων εκμε­τά­λευ­σης από την United Fruit Company. Μέσα σε 40 χρό­νια 200.000 νεκροί του εμφυ­λί­ου πολέ­μου. Απί­στευ­τες σφα­γές ινδιά­νων και χωρι­κών από τον κυβερ­νη­τι­κό στρατό.

Γρε­νά­δα
Εισβο­λή το 1983 για «προ­στα­σία» των Αμε­ρι­κά­νων φοι­τη­τών Ιατρι­κής μετά την άρνη­ση της κυβάρ­νη­σης του Maurice Bishop να συμ­με­τέ­χει στο εμπάρ­γκο ενά­ντια στην Κού­βα. 277 νεκροί.

Δομι­νι­κα­νι­κή δημοκρατία
Εισβο­λή του Αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού το 1965, για «προ­στα­σία των αλλο­δα­πών!» 3000 νεκροί.

Ελ Σαλ­βα­ντόρ
Οργά­νω­ση και χρη­μα­το­δό­τη­ση της φασι­στι­κής κυβέρ­νη­σης στον δεκα­ε­τή εμφύ­λιο πόλε­μο 1981–1992. 75.000 νεκροί.

Ινδο­νη­σία
Οργά­νω­ση και στή­ρι­ξη του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος και του λου­τρού αίμα­τος που επα­κο­λού­θη­σε από τον δικτά­το­ρα Σου­χάρ­το το 1965. Οι αριθ­μοί των νεκρών είναι ιλλι­γιώ­δεις. Ανα­φέ­ρο­νται από 500.000 έως 3 εκα­τομ­μύ­ρια με πιο πιθα­νό τον αριθ­μό του 1,5 εκα­τομ­μυ­ρί­ου. 5000 από αυτούς ήταν στρα­τιω­τι­κοί, φιλο­κομ­μου­νι­στές, που υπο­δεί­χθη­καν απο την ΣΙΑ στον Σουχάρτο.

Ιράκ Α
105.000 νεκροί στον πόλε­μο Ιράν-Ιρακ που προ­κά­λε­σαν οι ΗΠΑ.

usa4

Ιράκ

Ιράκ B:
Πόλε­μος ΗΠΑ-ΙΡΑΚ 1990–2003 και κυρώ­σεις ενα­ντί­ον του Ιράκ. Εισβο­λή και ανε­λέ­η­τοι βομ­βαρ­δι­σμοί κατοι­κη­μέ­νων περιο­χών. Εύλο­γη υπο­ψία ότι παγι­δεύ­τη­κε ο Σαντάμ από τις ΗΠΑ να εισβάλ­λει στο Κου­βέιτ. 400 τόνοι απε­μπλου­τι­σμέ­νο ουρά­νιο έπε­σε στο Ιράκ. 200.000 νεκροί στον πόλε­μο. 350.000 με 500.000 παι­διά κάτω των 5 ετών πέθα­ναν από έλλει­ψη φαρ­μά­κων από τις κυρώ­σεις και τον απο­κλει­σμό που επέ­βα­λαν οι ΗΠΑ.

Ιράκ Γ.
Εισβο­λή των ΗΠΑ στην χώρα το 2003 με ψεύ­τι­κη αφορ­μή ύπαρ­ξης χημι­κών και άλλων όπλων μαζι­κής κατα­στρο­φής στην κατο­χή του Σαντάμ. 654.000 νεκροί

Ιράν
Στή­ρι­ξη του Ιράκ στον πόλε­μο Ιράν- Ιράκ που προ­κλή­θη­κε απο τις ΗΠΑ. Άμε­ση ευθύ­νη για την κατά­ρι­ψη με πυραύ­λους από το Αμε­ρι­κά­νι­κο Ναυ­τι­κό, Ιρα­νι­κού πολι­τι­κού αερο­πλά­νου το 1988 με 290 νεκρούς. 262.000 νεκροί.

Ισρα­ήλ-Παλαι­στί­νη
Στή­ρι­ξη του Ισρα­ήλ στην εξό­ντω­ση των Παλαι­στι­νί­ων και εκδί­ω­ξη από την χώρα τους. 100 έως 200.000 νεκροί και συνεχίζεται.

Κογκό, πρώ­ην Ζαιρ
Οργά­νω­ση και στή­ρι­ξη μαζί με το Βέλ­γιο του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος ενά­ντια στον εκλεγ­μέ­νο Πρό­ε­δρο μάρ­τυ­ρα της Αφρι­κής Patrice Lumumba, δολο­φο­νη­μέ­νο από την ΣΙΑ και τους Βέλ­γους. Αρπα­γή του πολύ­τι­μου ορυ­κτού κολ­τά­νιο. Πάνω από ένα εκα­τομ­μύ­ριο νεκροί από την δικτα­το­ρία που επακολούθησε.

Καμπό­τζη
Βομ­βαρ­δι­σμοί και τελι­κή στή­ρι­ξη του Πολ Ποτ ενά­ντια στο Βιετ­νάμ. 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια νεκροί.

Κολομ­βία
Στή­ρι­ξη και οργά­νω­ση του προ­γράμ­μα­τος ενά­ντια στην «αρι­στε­ρή» τρο­μο­κρα­τία από τις αρχές του 60 ιδιαί­τε­ρα μετά το 1991. 67.000 νεκροί

usa5

Ινδο­νη­σία

Κορέα
Εισβο­λή των ΗΠΑ και των συμ­μά­χων τους, (μετα­ξύ των άλλων και η Ελλά­δα) το 1950 με πλα­στή αφορ­μή περί ανά­μι­ξης της Σ.Ένωσης. Νεκροί μετα­ξύ 1,8 και 3 εκα­τομ­μυ­ρί­ων. Μετα­ξύ αυτών 900.000 Κινέζοι.

Κού­βα
Οργά­νω­ση της εισβο­λής στον Κόλ­πο των Χοί­ρων. Νεκροί από 2000 έως 4000 από δολιο­φθο­ρές ιδιαί­τε­ρα από τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση με βόμ­βες ναπάλμ σε ανοι­χτή εθνι­κή οδό στην Κούβα. 

Λάος
Μετα­ξύ 1965 και 1973, παράλ­λη­λα με τον πόλε­μο στο Βιετ­νάμ, έπε­σαν 2 εκα­τομ­μύ­ρια βόμ­βες στο Λάος. 200.000 νεκροί.

Νεπάλ
Στή­ρι­ξη με όπλα και συμ­βού­λους στο ξέσπα­σμα εμφυ­λί­ου πολέ­μου το 1996. 8.000 με 12.000 νεκροί.

Νικα­ρά­γουα
Στή­ρι­ξη του δικτά­το­ρα Σομό­ζα και μετέ­πει­τα των αντι­κομ­μου­νι­στι­κών ομά­δων Κόντρας με εκπαί­δευ­ση, οπλι­σμό και χρη­μα­το­δό­τη­ση ενά­ντια στους Σαντι­νί­στας. 25.000 νεκροί

Νότια Αμε­ρι­κή. Επι­χεί­ρη­ση “Κόν­δωρ”
Οργά­νω­ση και στή­ρι­ξη των δικτα­το­ριών της Αργε­ντι­νής, Βολι­βί­ας, Βρα­ζι­λί­ας, Χιλής, Παρα­γουά­ης και Ουρα­γουά­ης από το 1975. 13.000 νεκροί και χιλιά­δες εξαφανισμένοι.

Ονδού­ρα
Στή­ρι­ξη των παρα­στρα­τιω­τι­κών εγκλη­μα­τι­κών και φασι­στι­κών ταγ­μά­των δολο­φο­νί­ας Battalion 316. 400 νεκροί και αμέ­τρη­τος αριθ­μός «εξα­φα­νι­σμέ­νων». Δημιουρ­γία βάσης για τους Κόντρας της Νικαράγουας

Πακι­στάν
Οργά­νω­ση και στή­ρι­ξη της εισβο­λής του Δυτι­κού Πακι­στάν στο Ανα­το­λι­κό Πακι­στάν. Νεκροί μετα­ξύ 1 και 3 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώπων.

Πανα­μάς
Εισβο­λή το 1989 για την σύλ­λη­ψη του συνερ­γά­τη τους Προ­έ­δρου Νοριέ­γκα που έπε­σε σε δυσμέ­νεια. 500 έως 4000 νεκροί.

Σου­δάν
Από το 1955 αλλά ιδιαί­τε­ρα μετά την ανα­κά­λυ­ψη των τερά­στιων απο­θε­μά­των σε πετρέ­λαιο το 1978 οι ΗΠΑ έχουν στη­ρί­ξει διά­φο­ρες συμ­μο­ρί­ες του Σου­δάν που κόστι­σαν μέχρι το 2003 την ζωή 2 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων στους διά­φο­ρους εμφυ­λί­ους που ξέσπα­σαν. Χαρα­κτη­ρι­στι­κός ο βομ­βαρ­δι­σμός εργο­στα­σί­ου το 1998 με πυραύ­λους Κρούζ, που ανή­κε κατά τους Αμε­ρι­κά­νους στον Μπίν Λάντεν και κατα­σκεύ­α­ζε χημι­κά όπλα ενώ ήταν εργο­στά­σιο φαρ­μά­κων για την ελο­νο­σία, φυμα­τί­ω­ση και άλλες ασθέ­νειες. Κόστι­σε την ζωή χιλιά­δων ασθενών.

usa6

Κολομ­βία

Τσάντ
Οργά­νω­ση και στή­ρι­ξη του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος του δικτά­το­ρα Hissen Habre το 1982. 40.000 νεκροί

Φιλιπ­πί­νες
Στή­ρι­ξη του δικτά­το­ρα Μάρ­κος με πολε­μι­κό υλι­κό, συμ­βού­λους, εκπαί­δευ­ση και άμε­ση συμ­με­το­χή με ειδι­κές δυνά­μεις στην κατα­πο­λέ­μη­ση της αντί­στα­σης. 100.000 εκτε­λέ­στη­καν ή εξα­φα­νί­στη­καν επί Μάρκος.

Χιλή
Οργά­νω­ση και στή­ρι­ξη του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος το 1973 του Πινο­σέτ το 1973 ενά­ντια στην εκλεγ­μέ­νη κυβέρ­νη­ση του Αλιέ­ντε. 3000 νεκροί, χιλιά­δες “εξα­φα­νι­σμέ­νοι”

Συμπε­ρά­σμα­τα

Οι αιτί­ες των πολέ­μων είναι πολύ­πλο­κη υπό­θε­ση… οι συγκρού­σεις αυτές πιθα­νώς να μην είχαν συμ­βεί εάν οι ΗΠΑ δεν είχε χρη­σι­μο­ποι­ή­σει το βαρύ χέρι της δύνα­μής της. Η στρα­τιω­τι­κή και οικο­νο­μι­κή δύνα­μη των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών ήταν ζωτι­κής σημα­σί­ας σε αυτές τις περιπτώσεις.
Η μελέ­τη αυτή απο­κα­λύ­πτει ότι οι στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις των ΗΠΑ ήταν άμε­σα υπεύ­θυ­νες για περί­που 10 με 15 εκα­τομ­μύ­ρια θανά­τους κατά τη διάρ­κεια των πολέ­μων της Κορέ­ας και του Βιετ­νάμ και τους δύο πολέ­μους του Ιράκ. 

Στον πόλε­μο της Κορέ­ας περι­λαμ­βά­νο­νται επί­σης και οι θάνα­τοι των Κινέ­ζων, ενώ ο πόλε­μος του Βιετ­νάμ περι­λαμ­βά­νει επί­σης θανά­τους στην Καμπό­τζη και το Λάος. Σαν έμμε­σοι θεω­ρού­νται πόλε­μοι που προ­κά­λε­σαν μετα­ξύ εννέα και 14 εκα­τομ­μύ­ρια θανά­τους στο Αφγα­νι­στάν, στην Αγκό­λα, στην ΛΔ του Κον­γκό, Ανα­το­λι­κό Τιμόρ, Γουα­τε­μά­λα, Ινδο­νη­σία, Πακι­στάν και Σουδάν.Έτσι φτά­νου­με πάνω από τα 20 εκα­τομ­μύ­ρια σχε­δόν 30 εκα­τομ­μύ­ρια νεκροί.
Το αμε­ρι­κα­νι­κό κοι­νό πιθα­νώς δεν είναι ενή­με­ρο αυτών των αριθ­μών και ξέρει ακό­μη λιγό­τε­ρο σχε­τι­κά με τους έμμε­σους πολέ­μους για τους οποί­ους οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες είναι επί­σης υπεύθυνες. 

Για τις οικο­γέ­νειες και τους φίλους των θυμά­των αυτών δεν κάνει μεγά­λη δια­φο­ρά αν οι αιτί­ες ήταν άμε­ση στρα­τιω­τι­κή ενέρ­γεια των ΗΠΑ, έμμε­ση μεσο­λά­βη­ση με στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις, συμ­με­το­χή των ΗΠΑ με στρα­τιω­τι­κές προ­μή­θειες ή συμ­βού­λους, ή άλλους τρό­πους, όπως οικο­νο­μι­κές πιέ­σεις που εφαρ­μό­ζο­νται από το έθνος μας. 

Έπρε­πε να πάρουν απο­φά­σεις σχε­τι­κά με άλλα πράγ­μα­τα, όπως ότι έχα­σαν αυτούς που αγα­πού­σαν, αν θα γίνουν πρό­σφυ­γες και πώς να επιβιώσουν.
Στο ερώ­τη­μα πόσες «11 Σεπτεμ­βρί­ου» έχουν προ­κα­λέ­σουν οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες σε άλλα 37 έθνη, από τον β ’ Παγκό­σμιο πόλε­μο; Η απά­ντη­ση είναι: ενδε­χο­μέ­νως 10.000.

Σουδάν

Πρό­σφυ­γες στο Σουδάν

Παρα­τη­ρή­σεις σχε­τι­κά με τη συγκέ­ντρω­ση αυτών των αριθμών

Δεν είναι εύκο­λο να επι­τύ­χεις μια ακρι­βή μέτρη­ση του αριθ­μού των θανά­των, και αυτή η συλ­λο­γή των στοι­χεί­ων πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με πλή­ρη συνει­δη­το­ποί­η­ση αυτού του γεγο­νό­τος. Οι εκτι­μή­σεις αυτές πιθα­νώς να ανα­θε­ω­ρη­θούν αργό­τε­ρα είτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω από τον ανα­γνώ­στη ή και τον συγ­γρα­φέα. Αλλά αναμ­φί­βο­λα, το σύνο­λο θα παρα­μεί­νει σε μεγέ­θη εκατομμυρίων.

Συχνά πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με τους πολέ­μους απο­κα­λύ­πτο­νται μόνο πολύ αργό­τε­ρα, όταν κάποιος απο­φα­σί­σει να μιλή­σει, όταν πιο μυστι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες απο­κα­λύ­πτε­ται μετά από επί­μο­νες προ­σπά­θειες των λίγων, ή μετά από εκθέ­σεις από ειδι­κές επι­τρο­πές του Κογκρέσου.

Νικη­τές και ηττη­μέ­νοι μπο­ρεί να έχουν τους δικούς τους λόγους για την ελλι­πή ανα­φο­ρά του αριθ­μού των θανά­των. Η ζωή είναι φτη­νή για μερι­κούς, ειδι­κά για εκεί­νους που παί­ζουν στο πεδίο της μάχης σαν να ήταν σκακιέρα.

Λέγο­ντας ότι είναι δύσκο­λο να πάρει κανείς ακρι­βή στοι­χεία δεν σημαί­νει ότι δεν πρέ­πει να προσπαθήσουμε.

Όπου να γυρί­σεις τα μάτια σου στον πλα­νή­τη θα δεις τα σημά­δια αίμα­τος που έχουν αφή­σει οι ΗΠΑ και τα συμ­φέ­ρο­ντα του Ιμπε­ρια­λι­σμού. Μερι­κά από σημά­δια είναι νωπά και συνε­χί­ζο­νται. Το σύστη­μα αυτό δεν μπο­ρεί να εκλο­γι­κευ­τεί ή να ωραιο­ποι­η­θεί. Είναι μεγά­λη ανά­γκη να αλλάξει.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο