Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Από ώρα σε ώρα η απόφαση για την τύχη του Τζόκοβιτς

Από ώρα σε ώρα θα γίνει γνω­στή η από­φα­ση της αυστρα­λια­νής κυβέρ­νη­σης για την τύχη του Τζό­κο­βιτς δίνο­ντας τέλος στο θρί­λερ των τελευ­ταί­ων ημερών.

Ο υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης της Αυστρα­λί­ας Αλεξ Τζορτζ Χοκ θα απο­φαν­θεί για το κατά πόσο ο νού­με­ρο ένα τενί­στας στη διε­θνή κατά­τα­ξη θα παρα­μεί­νει στην χώρα, άρα θα έχει και την δυνα­τό­τη­τα να λάβει μέρος στο Australian Open. Εάν ο Χοκ ακυ­ρώ­σει εκ νέου τη βίζα του Τζό­κο­βιτς, τότε ο τενί­στας θα οδη­γη­θεί σε απέ­λα­ση από τη χώρα.

Πάντως η κλή­ρω­ση του τουρ­νουά παρό­τι άλλα­ξε ώρα, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε και ο Τζό­κο­βιτς κλη­ρώ­θη­κε με τον Σέρ­βο συμπα­τριώ­τη του Μίο­μιρ Κεσμάνοβιτς.

Νωρί­τε­ρα, ο Αυστρα­λός πρω­θυ­πουρ­γός Σκοτ Μόρι­σον γνω­στο­ποί­η­σε ότι ο Χοκ εξε­τά­ζει την ακύ­ρω­ση της βίζα του Τζό­κο­βιτς, χωρίς ωστό­σο να δώσει περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες για τις προ­θέ­σεις της κυβέρνησης.

Επα­νέ­λα­βε πάντως με νόη­μα ότι οι μη εμβο­λια­σμέ­νοι αλλο­δα­ποί υπή­κο­οι δεν επι­τρέ­πε­ται να εισέλ­θουν στη χώρα εκτός εάν έχουν έγκυ­ρη ιατρι­κή εξαίρεση.

Η παραδοχή Τζόκοβιτς

Η παρα­δο­χή του Σέρ­βου τενί­στα ότι, παρ’ όλο που ήξε­ρε πως νοσού­σε από κορω­νο­ϊό δεν έμει­νε σε καρα­ντί­να, έχει κάνει ακό­μα και φανα­τι­κούς υπο­στη­ρι­κτές του να τον κατακρίνουν.

Ο κορυ­φαί­ος τενί­στας της παγκό­σμιας κατά­τα­ξης, με ανάρ­τη­σή του σε σελί­δα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης παρα­δέ­χτη­κε ότι γνώ­ρι­ζε πως έχει προ­σβλη­θεί από κορω­νο­ϊό όταν φωτο­γρα­φή­θη­κε για γαλ­λι­κό ΜΜΕ, αλλά το έκα­νε «για να μην απο­γοη­τεύ­σει τον δημο­σιο­γρά­φο», ενώ παρα­δέ­χτη­κε ότι αφού είχε έρθει σε επα­φή με επι­βε­βαιω­μέ­νο κρού­σμα φωτο­γρα­φή­θη­κε με παιδιά.

Σε ό,τι αφο­ρά το λάθος στην ταξι­διω­τι­κή δήλω­ση επέρ­ρι­ψε την ευθύ­νη στον ατζέ­ντη του και εξέ­φρα­σε τον σεβα­σμό του προς την κυβέρ­νη­ση της Αυστραλίας.

«Ήταν πάντα τιμή μου να παί­ζω στο Οπεν της Αυστρα­λί­ας. Είναι μία διορ­γά­νω­ση που αγα­πά­νε όλοι και θα έχω την ευκαι­ρία να αντα­γω­νι­στώ με τους καλύ­τε­ρους στον κόσμο, μπρο­στά σε μερι­κούς από τους καλύ­τε­ρους φιλά­θλους στον κόσμο», ανέ­φε­ρε μετα­ξύ άλλων.

Με την υπό­θε­ση του Νόβακ Τζό­κο­βιτς ασχο­λού­νται στην Αυστρα­λία τόσο το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών όσο και αυτό της Μετα­νά­στευ­σης, ενώ και η πρω­θυ­πουρ­γός της Σερ­βί­ας Ανα Μπρ­νά­μπιτς, μιλώ­ντας στο πρα­κτο­ρείο Reuters, επε­σή­μα­νε ότι για τα γεγο­νό­τα αυτά ο μεγά­λος τενί­στας θα κλη­θεί να λογοδοτήσει.

Ο Ελλη­νο­αυ­στρα­λός υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης Αλεξ Τζορτζ Χοκ, όπως φάνη­κε αυτές τις ημέ­ρες, δεν βιά­στη­κε να πάρει από­φα­ση εάν θα ακυ­ρώ­σει ή όχι τη βίζα του αθλη­τή, καθώς θέλη­σε να ζυγί­σει όλες τις παραμέτρους.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο