Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απύθμενο θράσος

Γρά­φει ο Δημή­τρης Βαλα­ής //
Δάσκαλος

Τη μια, ο ΣΥΡΙΖΑ καπη­λεύ­ε­ται τους δια­κό­σιους εκτε­λε­σμέ­νους κομ­μου­νι­στές της Και­σα­ρια­νής… Την άλλη, το ΕΑΜ, τον Μπε­λο­γιάν­νη, τον Πλου­μπί­δη… Τώρα, την Ειρή­νη Γκί­νη… Και η ”σκύ­λευ­ση νεκρών ηρώ­ων (Ατέ­χνως) δεν έχει τέλος!!!

Τι σχέ­ση έχει αυτή η κυβέρ­νη­ση με την Αρι­στε­ρά και τους αγώ­νες του λαϊ­κού κινή­μα­τος; Μαριο­νέ­τα του κεφα­λαί­ου είναι (σαν το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ) και ο πιο πιστός υπη­ρέ­της της ΕΕ και του ΝΑΤΟ! Τσα­κί­ζει τα λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα και ταυ­τό­χρο­να συμ­με­τέ­χει ενερ­γά στα εγκλή­μα­τα των ιμπε­ρια­λι­στών στη Συρία και αλλού!

Βεβαί­ως και “η ιστο­ρία της Αρι­στε­ράς δεν έχει απο­κλει­στι­κό ιδιο­κτή­τη”, όσοι, όμως, την επι­κα­λού­νται, θα πρέ­πει και να την τιμούν με πρά­ξεις, και όχι να την εξευτελίζουν!

Ας στα­μα­τή­σει, επι­τέ­λους, ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει πλιά­τσι­κο στην ιστο­ρία της Αρι­στε­ράς (και ειδι­κά του ΚΚΕ)! Δεν που­λιού­νται όλα στο Γιου­σου­ρούμ του καπιταλισμού!!!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο