Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αργά το απόγευμα η απόφαση για την προφυλάκιση ή όχι η Εύα Καϊλή — Δεσμεύτηκε το οικόπεδο στην Πάρο και ο κοινός λογαριασμός με Φρ. Τζιόρτζι

Αργά το από­γευ­μα ανα­μέ­νε­ται να γίνει γνω­στή η από­φα­ση για την προ­φυ­λά­κι­ση ή όχι η Εύα Καϊλή.

Οι δικη­γό­ροι της Εύας Καϊ­λή, όπως είπαν στους δημο­σιο­γρά­φους που είχαν συγκε­ντρω­θεί έξω από το δικα­στι­κό μέγα­ρο της βελ­γι­κής πρω­τεύ­ου­σας, υπο­στή­ρι­ξαν ενώ­πιον των δικα­στών ότι η Ελλη­νί­δα ευρω­βου­λευ­τής είναι αθώα, δεν έχει δωρο­κη­θεί και συνερ­γά­ζε­ται με τις αρχές.

Στο πλαί­σιο αυτό οι δικη­γό­ροι της Εύας Καϊ­λή ζήτη­σαν από τους Βέλ­γους δικα­στές την απο­φυ­λά­κι­ση της πελά­τισ­σάς τους με «βρα­χιο­λά­κι».

“Η δια­δι­κα­σία είναι απόρ­ρη­τη και η από­φα­ση θα βγει αργά το από­γευ­μα. Η κα Καϊ­λή είναι αθώα” τόνι­σε ο συνή­γο­ρός της Μιχά­λης Δημη­τρα­κό­που­λος, ενώ μαζί με τον Αντρέ Ριζό­που­λος ανέ­πτυ­ξαν τα νομι­κά τους επιχειρήματα.

Συγκε­κρι­μέ­να, ακο­λού­θη­σε την υπε­ρα­σπι­στι­κή γραμ­μή που θέλει την πρώ­ην ευρω­βου­λευ­τή και πρώ­ην αντι­πρό­ε­δρο του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου να ισχυ­ρί­ζε­ται ότι δεν γνώ­ρι­ζε, ούτε συμ­με­τεί­χε στις πρά­ξεις για τις οποί­ες κατη­γο­ρεί­ται ο σύντρο­φός της, δεν είχε ποτέ κυριό­τη­τα ή κατο­χή στα χρή­μα­τα που βρέ­θη­καν στο κοι­νό τους δια­μέ­ρι­σμα στις Βρυ­ξέλ­λες, δεν έχει δωρο­δο­κη­θεί ποτέ από κανέ­ναν και δεν είχε προ­σω­πι­κή ατζέ­ντα για το Κατάρ.

Δεσμεύτηκε το οικόπεδο της Εύας Καϊλή στην Πάρο και ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός με τον Φραντσέσκο Τζιόρτζι

Δεσμεύ­θη­κε το οικό­πε­δο συνο­λι­κής έκτα­σης 7 στρεμ­μά­των στην Πάρο που αγο­ρά­στη­κε από την ευρω­βου­λευ­τή Εύα Καϊ­λή και τον σύντρο­φό της Φραν­τσέ­σκο Τζόρ­τζι. Η δέσμευ­ση έγι­νε με από­φα­ση της Αρχής για το Ξέπλυ­μα Μαύ­ρου Χρή­μα­τος, επι­κε­φα­λής της οποί­ας είναι ο πρώ­ην αντει­σαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου Χαρά­λα­μπος Βουρ­λιώ­της. Επί­σης, δεσμεύ­τη­κε και κοι­νός λογα­ρια­σμός που έχει η Εύα Καϊ­λή και ο Φραν­τσέ­σκο Τζιόρ­τζι, μέσω του οποί­ου δια­κι­νή­θη­καν τα χρή­μα­τα για την αγο­ρά του εν λόγω ακι­νή­του. Η δέσμευ­ση του ακι­νή­του έγι­νε στο πλαί­σιο των ερευ­νών για το ξέπλυ­μα μαύ­ρου χρή­μα­τος που διε­νερ­γού­νται και στην Ελλάδα.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο