Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αριστεροί «γιέσμεν» της υποτέλειας

Οι σημε­ρι­νές ευχα­ρι­στί­ες του αντι­προ­έ­δρου της κυβέρ­νη­σης Γ. Δρα­γα­σά­κη στους Αμε­ρι­κα­νούς για τη συμ­βο­λή τους στην επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας της κυβέρ­νη­σης με τους εταί­ρους της και την παρα­μο­νή της χώρας στην ευρω­ζώ­νη, έρχο­νται σε συνέ­χεια της «ανοι­χτής γραμ­μής» Τσί­πρα με τον Αμε­ρι­κα­νό υπουρ­γό Οικο­νο­μι­κών Τζακ Λιου καθ’ όλη τη διάρ­κεια της δια­πραγ­μά­τευ­σης των Βρυ­ξελ­λών. Δεν είναι άλλω­στε τυχαία η επί­σκε­ψη Λιου σήμε­ρα και αύριο σε Βερο­λί­νο και Παρί­σι όπου, όπως ανα­κοί­νω­σε, θα συζη­τή­σει και «για την πρό­ο­δο της Ελλά­δας μέσα στην Ευρωζώνη».

Οι κυβερ­νή­σεις όλων των κομ­μά­των στη λεγό­με­νη μετα­πο­λί­τευ­ση (θυμί­ζου­με και το «ευχα­ρι­στώ» του Κ. Σημί­τη στις ΗΠΑ για τη «βοή­θειά» τους στην υπό­θε­ση των Ιμί­ων) επι­βε­βαιώ­νουν ότι το κρά­τος δεν παύ­ει να «έχει συνέ­χεια» όσον αφο­ρά την πρόσ­δε­σή του στους ιμπε­ρια­λι­στές «συμ­μά­χους», οργα­νι­σμούς και λυκο­συμ­μα­χί­ες που ματώ­νουν τους λαούς. Τα δια­πι­στευ­τή­ρια της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης είχαν κατα­τε­θεί προ­ε­κλο­γι­κά από τον Αλ. Τσί­πρα, στις συνά­ξεις κορυ­φαί­ων «ευα­γών» καπι­τα­λι­στι­κών ιδρυ­μά­των (Ινστι­τού­το Λεβί, Τέξας, Κόμο και αλλού).

Η σπον­δυ­λι­κή στή­λη των αρι­στε­ρών «γιέ­σμεν» απο­δει­κνύ­ε­ται ιδιαι­τέ­ρως εύκαμ­πτη για να αντέ­ξει το βάρος λέξε­ων όπως «εθνι­κή κυριαρ­χία», «αξιο­πρέ­πεια» και «περη­φά­νια» που αφει­δώ­λευ­τα ξεστο­μί­ζουν για να παρα­πλα­νούν το λαό και να επι­βάλ­λουν τις πολι­τι­κές που τον εξαθλιώνουν.

Οικο­δό­μος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο