Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αριστεροί και «αριστεριλίκια»

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος //

Όσοι δηλώ­νουν και νιώ­θουν αρι­στε­ροί, όσοι δια­κα­τέ­χο­νται από την πεποί­θη­ση ότι μια κυβέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς δεν μπο­ρεί να είναι «σαν τους άλλους», ας σκε­φτούν αν Αρι­στε­ρά είναι να ορκί­ζε­σαι στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, αν λογι­κή του «εφι­κτού» σημαί­νει να δηλώ­νεις πίστη και υπο­τα­γή στις τρά­πε­ζες και τις «αγο­ρές». Ας σκε­φτούν τι απέ­γι­νε το «σκί­σι­μο» των μνη­μο­νί­ων, που πήγε το «πρό­γραμ­μα της Θεσ­σα­λο­νί­κης», που κρύ­φτη­κε η προ­ε­κλο­γι­κή τους ελπίδα;

Οι μάσκες είχαν αρχί­σει να πέφτουν από νωρίς. Τις τελευ­ταί­ες ώρες έπε­σε και το τελευ­ταίο φύλ­λο συκής. Η κυβέρ­νη­ση προ­τεί­νει στο δημο­ψή­φι­σμα το ΟΧΙ, αλλά στην ουσία παί­ζει το παι­χνί­δι του ΝΑΙ. Με το ψεύ­τι­κο δίλημ­μα που θέτει, καλώ­ντας το λαό να επι­λέ­ξει δήθεν το λιγό­τε­ρο κακό μνη­μό­νιο, με τα παζά­ρια που δεν στα­μά­τη­σε με ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ, ενι­σχύ­ει τον εκβια­σμό των «θεσμών». Η κοροϊ­δία πάει σύν­νε­φο! Η τελευ­ταία πρό­τα­ση Τσί­πρα προς τους δανει­στές είναι ένα ακό­μα χει­ρό­τε­ρο ―από τα προη­γού­με­να― μνη­μό­νιο. Απο­δει­κνύ­ε­ται ότι τα «ΟΧΙ» της κυβέρ­νη­σης είναι «ΝΑΙ» σε νέες δανεια­κές συμ­βά­σεις, σε νέα αντι­λαϊ­κά μέτρα, σε νέα επί­θε­ση στους εργα­ζό­με­νους και τα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα. Αυτή είναι η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση… «της αλλη­λεγ­γύ­ης και του σεβα­σμού»; Αυτή ήταν πάντα και δεν αλλά­ζει παρά τα ευχο­λό­για και τις εκθέ­σεις ιδε­ών των στε­λε­χών της κυβέρνησης.

Οι τίμιοι αρι­στε­ροί άνθρω­ποι δεν έχουν παρά να επα­να­προσ­διο­ρί­σουν τη σχέ­ση τους με το κόμ­μα που τους εξα­πά­τη­σε κάνο­ντας σημαία την ελπί­δα τους για να την τσα­λα­πα­τή­σει τόσο γρή­γο­ρα. Δεν έχουν άλλη επι­λο­γή από το να απο­δο­κι­μά­σουν την «κυβέρ­νη­ση της αρι­στε­ράς» που φέρ­νει τα μνη­μό­νια από την πίσω πόρ­τα. Να αντι­τα­χτούν στους εκβια­σμούς των δανει­στών και την κατα­στρο­φο­λο­γία. Να κλεί­σουν τ’ αυτιά τους στην άθλια προ­πα­γάν­δα των ΜΜΕ. Να αρνη­θούν να γίνει η ψήφος του για μια ακό­μα φορά ο μοχλός που θα συν­θλί­ψει ό,τι απέ­μει­νε από τις λαϊ­κές κατα­κτή­σεις και δικαιώματα.

Να σηκώ­σουν το ανά­στη­μά τους και να εκφρά­σουν την αντί­θε­σή τους στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση των μνη­μο­νί­ων διαρ­κεί­ας, της ευη­με­ρί­ας των αριθ­μών και της δυστυ­χί­ας και εξα­θλί­ω­σης των ανθρώ­πων. Να εκφρά­σουν την αντί­θε­σή τους και στις προ­τά­σεις-μνη­μό­νια που προ­τεί­νει η κυβέρ­νη­ση «ακυ­ρώ­νο­ντας» το κάλ­πι­κο δίλημ­μα του δημο­ψη­φί­σμα­τος και τα τρο­μο­κρα­τι­κά ψευ­το­δι­λήμ­μα­τα «Σκύλ­λα ή Χάρυ­βδη». Να αρνη­θούν τη συνε­νο­χή. Να πυκνώ­σουν τις γραμ­μές αυτών που αγω­νί­ζο­νται για απο­δέ­σμευ­ση από την ΕΕ, με το λαό στην εξουσία.

Αλλιώς ας ανα­ρω­τη­θούν: Αν σήμε­ρα, στη λογι­κή ενός σακα­τε­μέ­νου δήθεν «έντι­μου συμ­βι­βα­σμού», ξεπου­λά­νε την αξιο­πρέ­πεια και τις αξί­ες τους, ποια θα είναι η επό­με­νη παρα­χώ­ρη­σή τους;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο