Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αρκούδα εμφανίστηκε στα Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης (VIDEO)

Ανη­συ­χία προ­κα­λούν τα ολο­έ­να και αυξα­νό­με­να περι­στα­τι­κά εμφά­νι­σης άγριων ζώων σε κατοι­κη­μέ­νες περιο­χές. Στη Σιά­τι­στα, οδη­γός κατέ­γρα­ψε σε βίντεο αρκού­δα με τα δυο μικρά της λίγα μέτρα μακριά από επαρ­χια­κό δρό­μο της περιο­χής ενώ η αρκού­δα που το τελευ­ταίο διά­στη­μα κάνει βόλ­τες γύρω από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη έφτα­σε μέχρι και τις αυλές σπι­τιών στο χωριό Πετροκέρασα.

Τα περι­στα­τι­κά προ­κα­λούν ανη­συ­χία με αρκού­δες να εμφα­νί­ζο­νται σε περιο­χές στο Δήμο Βοΐ­ου, σε κάποιες από τις περι­πτώ­σεις μάλι­στα σε κοντι­νή από­στα­ση από τις τελευ­ταί­ες κατοικίες.

Το θηλα­στι­κό στη Θεσ­σα­λο­νί­κη είναι βάρους περί­που 100 κιλών, καφέ χρώ­μα­τος, και εμφα­νί­στη­κε στις τοπο­θε­σί­ες: Φράγ­μα Λει­βα­δί­ου, δάσος Πετρο­κε­ρά­σων (Μακρο­κο­πά­να), τοπο­θε­σία Βρέ­κος και Άγιος Γεώρ­γιος – Λάκκα.

Ο δασάρ­χης ενη­μέ­ρω­σε τον πρό­ε­δρο της κοι­νό­τη­τας Πετρο­κέ­ρα­σων ότι το θηλα­στι­κό κινεί­ται νοτια­να­το­λι­κά του χωριού προς Χολο­μώ­ντα. Ο πρό­ε­δρος της Κοι­νό­τη­τας Πετρο­κε­ρά­σων κάνει έκκλη­ση προς τους αρμό­διους φορείς και τις υπη­ρε­σί­ες να λάβουν άμε­σα μέτρα για την προ­στα­σία τόσο του θηλα­στι­κού όσο και των κατοί­κων του χωριού και των περιου­σιών τους.

Πηγή: ertnews.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο