Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αρνήθηκαν να συναντήσουν “τους μαχητές της πρώτης γραμμής”, τους “ήρωες με τις άσπρες και τις πράσινες μπλούζες”,

Η ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ για τη σημερινή κινητοποίηση στο υπ. Υγείας

Σε ανα­κοί­νω­σή της η ΟΕΝΓΕ για τη σημε­ρι­νή κινη­το­ποί­η­ση στο υπ. Υγεί­ας ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Απί­στευ­το και όμως αληθινό!

O υπουρ­γός Υγεί­ας Β. Κικί­λιας και ο υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας Β. Κοντο­ζα­μά­νης αρνή­θη­καν σήμε­ρα να συνα­ντή­σουν την αντι­προ­σω­πεία των νοσο­κο­μεια­κών για­τρών … “λόγω κορο­νοϊ­ού”!!! Δηλα­δή οι υπουρ­γοί επι­κα­λέ­στη­καν την επι­δη­μία του κορο­νοϊ­ού για να απο­φύ­γουν να ακού­σουν αυτά που λένε οι νοσο­κο­μεια­κοί για­τροί ώστε να αντι­με­τω­πι­στεί απο­τε­λε­σμα­τι­κά η επι­δη­μία του κορονοϊού.

Αυτή ήταν η απά­ντη­ση στο αίτη­μα μας για συνά­ντη­ση με την ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας. Στην καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση, ας θεω­ρή­σου­με πως απέ­φυ­γαν τη συνά­ντη­ση για να μην μετα­δώ­σουν οι υπουρ­γοί κορο­νο­ϊό στους νοσο­κο­μεια­κούς για­τρούς και όχι επει­δή φοβή­θη­καν μήπως κολ­λή­σουν οι ίδιοι κορο­νο­ϊό από τους εκπρο­σώ­πους των νοσο­κο­μεια­κών γιατρών.

Αρνή­θη­καν να συνα­ντή­σουν “τους μαχη­τές της πρώ­της γραμ­μής”, τους “ήρω­ες με τις άσπρες και τις πρά­σι­νες μπλού­ζες”, όπως οι ίδιοι τους αποκαλούν.

Φαί­νε­ται ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός κ. Κυριά­κος Μητσο­τά­κης όταν έλε­γε ότι “τον πρώ­το λόγο έχουν οι για­τροί” δεν ανα­φε­ρό­ταν στους για­τρούς του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγείας.

Τη δική μας φωνή θέλει να τη φιμώ­σει. Θέλει να φιμώ­σει όσους ζητά­νε έκτα­κτες μαζι­κές προ­σλή­ψεις για­τρών, νοση­λευ­τών, τραυ­μα­τιο­φο­ρέ­ων για να στε­λε­χω­θούν τα ΤΕΠ, οι ΜΕΘ, το ΕΚΑΒ, τα Κέντρα Υγεί­ας, να πολ­λα­πλα­σια­στούν οι δυνά­μεις που θα μπουν στη μάχη για την αντι­με­τώ­πι­ση της επι­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού. Θέλουν να φιμώ­σει όσους ζητά­νε εφό­δια για να πολε­μή­σουν τον “αόρα­το εχθρό”.

Δεν θέλουν να ακου­στεί η επεί­γου­σα ανά­γκη για όσο το δυνα­τόν περισ­σό­τε­ρες κλί­νες ΜΕΘ έστω και τώρα.

Δε θέλουν να ακου­στεί ότι ενώ υπό­σχο­νταν προ­σλή­ψεις για­τρών με διε­τή σύμ­βα­ση, μάλι­στα άφη­ναν να εννοη­θεί ότι μετά τη λήξη της σύμ­βα­σης θα τους μονι­μο­ποιού­σαν, τους προ­σλαμ­βά­νουν μόνο για ένα χρό­νο και μετά “λύε­ται αυτο­δί­καια” η σύμ­βα­ση τους.

Δε θέλουν να ακου­στεί ότι έχουν προ­σλά­βει μόλις 100 επι­κου­ρι­κούς για­τρούς για την αντι­με­τώ­πι­ση της επι­δη­μί­ας, τη στιγ­μή που υπάρ­χουν του­λά­χι­στον 6.000 ελλεί­ψεις για­τρών στο δημό­σιο σύστη­μα Υγείας.

Δεν θέλουν να ακου­στεί η επεί­γου­σα ανά­γκη για επαρ­κή εφο­δια­σμό των υγειο­νο­μι­κών με ατο­μι­κά μέσα προ­στα­σί­ας ώστε να μην αρρω­στή­σουν μαζι­κά και βγουν εκτός μάχης.

Τα στό­μα­τα με μάσκες έχουν φωνή. Και η φωνή θα δυνα­μώ­σει. Θα ακου­στεί πιο δυνατά.

Μέτρα προ­στα­σί­ας τώρα για τους υγειονομικούς.

Μέτρα προ­στα­σί­ας τώρα για την υγεία του λαού».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο