Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δνση Νοσοκομείου Ευαγγελισμός: Αρνούνται αμισθί εργασία στον Ηλία Σιώρα

Παρά τα τερά­στια κενά που εξα­κο­λου­θούν να υπάρ­χουν στα δημό­σια νοσο­κο­μεία, ακό­μα και στο μεγα­λύ­τε­ρο νοσο­κο­μείο της Αττι­κής, στον «Ευαγ­γε­λι­σμό», η διοί­κη­ση του νοσο­κο­μεί­ου αρνή­θη­κε στον απερ­χό­με­νο διευ­θυ­ντή της Καρ­διο­λο­γι­κής κλι­νι­κής και πρώ­ην πρό­ε­δρο του Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στο νοσο­κο­μείο, Ηλία Σιώ­ρα, την άμι­σθη εθε­λο­ντι­κή προ­σφο­ρά του, την οποία ζήτη­σε αμέ­σως μετά τη συντα­ξιο­δό­τη­σή του (31/12/20).Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Ευαγγελισμός Ηλίας Σιώρας

«Ήταν αδια­νό­η­το για μένα, εν μέσω κορύ­φω­σης της παν­δη­μί­ας, να εγκα­τα­λεί­ψω το πόστο μου, που για 35 χρό­νια υπη­ρέ­τη­σα. Και στη νέα φάση το ίδιο πρέ­πει», σημειώ­νει ο Ηλί­ας Σιώ­ρας και συνε­χί­ζει: «Την ίδια ώρα παρα­τεί­νε­ται η έμμι­σθη υπη­ρε­σία ιδιω­τών ιατρών έως 31/12/21 με τρο­πο­λο­γία, δεν γίνε­ται απο­δε­κτή η άμι­σθη υπη­ρε­σία» και «δεν δια­φαί­νε­ται ομα­λο­ποί­η­ση συν­θη­κών παν­δη­μί­ας. Αντί­θε­τα, βαί­νου­με ολο­τα­χώς προς επι­δεί­νω­ση».

Αυτό άλλω­στε μαρ­τυ­ρούν και τα στοι­χεία που έδω­σε ο ΕΟΔΥ για την πορεία της παν­δη­μί­ας στη χώρα.

Δείτε την επιστολή καταγγελίας του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο