Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αρχίζει και τυπικά το φθινόπωρο την Παρασκευή

Λίγο πριν τα χαρά­μα­τα, στις 4:04 π.μ. ώρα Ελλά­δος την Παρα­σκευή 23 Σεπτεμ­βρί­ου, αρχί­ζει και τυπι­κά το φθι­νό­πω­ρο, καθώς θα συμ­βεί η φθι­νο­πω­ρι­νή ιση­με­ρία στο βόρειο ημι­σφαί­ριο, όπου βρί­σκε­ται και η Ελλά­δα. Την ίδια στιγ­μή, στο νότιο ημι­σφαί­ριο θα ξεκι­νά η άνοιξη.

Στην ιση­με­ρία, η νύχτα και η ημέ­ρα έχουν σχε­δόν την ίδια διάρ­κεια. Στη συνέ­χεια, στο βόρειο ημι­σφαί­ριο η ημέ­ρα θα μικραί­νει και η νύχτα θα μεγα­λώ­νει, ώσπου η τελευ­ταία θα φθά­σει στο ζενίθ της στο χει­με­ρι­νό ηλιο­στά­σιο του Δεκεμβρίου.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, στην Αθή­να η «ισό­τη­τα» ημέ­ρας και νύχτας θα συμ­βεί λίγες ημέ­ρες αργό­τε­ρα, καθώς την ίδια την ημέ­ρα της φθι­νο­πω­ρι­νής ιση­με­ρί­ας η ίση ημέ­ρα-νύχτα συμ­βαί­νει μόνο στους τόπους που βρί­σκο­νται ακρι­βώς πάνω στον γήι­νο ιση­με­ρι­νό. Στις άλλες περιο­χές πάνω ή κάτω από τον ιση­με­ρι­νό, αυτό συμ­βαί­νει μερι­κές ημέ­ρες πριν ή μετά από την ιση­με­ρία. Έτσι, στην Αθή­να, η οποία βρί­σκε­ται περί­που 38 μοί­ρες βόρεια του Ιση­με­ρι­νού, η ισό­τη­τα στη διάρ­κεια ημέ­ρας και νύχτας συμ­βαί­νει περί­που μετά από τέσ­σε­ρις ημέρες.

Τόσο οι ιση­με­ρί­ες, όσο και τα ηλιο­στά­σια, συμ­βαί­νουν δύο φορές τον χρό­νο και σημα­το­δο­τούν την έναρ­ξη των επο­χών του έτους. Από τα αρχαία χρό­νια, σε όλα τα μήκη και τα πλά­τη της Γης, τέτοια φαι­νό­με­να γιορ­τά­ζο­νταν από τους λαούς, που τους απέ­δι­δαν μυθι­κές σημασίες.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο