Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αρχίζουν τα δύσκολα

Καρό­το και μαστί­γιο είναι τα απο­τε­λέ­σμα­τα της γεώ­τρη­σης στο οικό­πε­δο «11», αφού από τη μια έδει­ξαν ότι το κοί­τα­σμα είναι μικρό και μη εκμε­ταλ­λεύ­σι­μο, ενώ από την άλλη έδει­ξαν ότι η γεω­λο­γι­κή του δομή είναι πανο­μοιό­τυ­πη με αυτήν του αιγυ­πτια­κού Ζορ και ως εκ τού­του υπάρ­χει ελπί­δα ότι οι γεω­τρή­σεις στα οικό­πε­δα «6» και «10» θα φέρουν καλύ­τε­ρα αποτελέσματα.

Και κάπου εδώ αρχί­ζουν τα προ­βλή­μα­τα, αφού τα οικό­πε­δα «6» και «10» ‑που πλέ­ον είναι η μόνη μας ελπί­δα- είναι μετα­ξύ αυτών για τα οποία προ­βάλ­λει απαι­τή­σεις η Τουρ­κία (αδι­καιο­λό­γη­τα).

Μάλι­στα για το οικό­πε­δο «6» απεί­λη­σε ακό­μη και με σύρ­ρα­ξη, ενώ ο Υπουρ­γός Ενέρ­γειας της Τουρ­κί­ας δήλω­σε πρό­σφα­τα ότι η χώρα του προ­τί­θε­ται να αγο­ρά­σει γεω­τρύ­πα­νο για να το μετα­φέ­ρει στην περιο­χή και να κάνει δική της γεώ­τρη­ση (παρά­νο­μα). Του­τέ­στιν τώρα αρχί­ζουν τα δύσκολα.

ΚΑΖ / dialogos.com.cy

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο