Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αρχαία χρυσά κοσμήματα ανακαλύφθηκαν στο Τελ ελ-Αμάρνα της Αιγύπτου

Ένας πολύ­τι­μος αρχαί­ος θησαυ­ρός με κοσμή­μα­τα εντο­πί­στη­κε κατά τη διάρ­κεια ανα­σκα­φών από την αιγυ­πτια­κή-αγγλι­κή αρχαιο­λο­γι­κή απο­στο­λή που συν­δέ­ε­ται με το Πανε­πι­στή­μιο του Κέι­μπριτζ σε τάφο στην περιο­χή Τελ ελ-Αμάρ­να της Αιγύ­πτου, μετα­ξύ αυτών ένα δαχτυ­λί­δι με αρχαία αιγυ­πτια­κή θεό­τη­τα, ένα δεύ­τε­ρο με σύμ­βο­λα ιερο­γλυ­φι­κής γρα­φής και ένα χρυ­σό περιδέραιο.

Αιγύ­πτιος κυβερ­νη­τι­κός αξιω­μα­τού­χος έκα­νε λόγο για έναν ανε­κτί­μη­της αξί­ας θησαυ­ρό, λέγο­ντας ότι το αρχαιο­λο­γι­κό επί­τευγ­μα θα στη­ρί­ξει τον ισχυ­ρι­σμό της Αιγύ­πτου να συμπε­ρι­λά­βει την περιο­χή στον Κατά­λο­γο Παγκό­σμιας Κλη­ρο­νο­μιάς της UNESCO.

Σύμ­φω­να με τον ΓΓ του Ανώ­τα­το Συμ­βού­λιο Αρχαιο­τή­των Mostafa Waziri, οι εργα­σί­ες στην περιο­χή διε­ξά­γο­νται από το 2010, σε μια προ­σπά­θεια να φέρουν στην επι­φά­νεια ευρή­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται με την ποιό­τη­τα τρο­φί­μων, τις ασθέ­νειες, καθώς και την κοι­νω­νι­κή και οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση των κατοί­κων της αρχαί­ας πόλης Ακε­τα­τόν, που απο­τέ­λε­σε πρω­τεύ­ου­σα της Αιγύ­πτου την επο­χή του βασι­λιά Ακενατόν.

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

Η ανα­πλη­ρώ­τρια επι­κε­φα­λής της αγγλι­κής απο­στο­λής Άννα Στέ­φεν πρό­σθε­σε ότι αρχαιο­λό­γοι πραγ­μα­το­ποιούν εργα­σί­ες στην περιο­χή Τελ ελ-Αμάρ­να από τη δεκα­ε­τία του ’80 και έχει απο­κα­λύ­ψει πολ­λές αρχαιό­τη­τες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου απο­μει­νά­ρια από κτί­ρια, ανά­κτο­ρα, αλλά και τόσο από τον Μικρό όσο και τον Μεγά­λο Ναό, που ήταν αφιε­ρω­μέ­νοι στον Θεό του Ήλιου, Άτεν.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι η Τελ Ελ-Αμάρ­να θεω­ρεί­ται ένα από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα σημεία της Αρχαί­ας Αιγύ­πτου, καθώς ήταν η πρω­τεύ­ου­σα την επο­χή του βασι­λιά Ακενατόν.

Θυμί­ζου­με πως στην Tel el-Amarna ανα­κα­λύ­φθη­κε πέρ­σι το Απρί­λη η χαμέ­νη «Χρυ­σή πόλη» 3.000 ετών κοντά στο Λούξορ.

Πηγή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο